TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Portugal
Portugal

PSI 20

3,267
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:31:12
3 (0.08%)
Փոխել / 3 ամիս
41 (1.23%)
Փոխել / 6 ամիս
131 (4.18%)
Տարեկան տատանումները

Portugal

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.249 - 13.249 13.249 0.02 0.13% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.773 - 7.773 7.773 0.03 0.37% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 17.904 - 17.904 17.904 0.00 0.02% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 24.607 - 24.607 24.607 0.01 0.02% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 27.755 - 27.755 27.755 0.16 0.56% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 9.777 - 9.777 9.777 0.09 0.90% 2020/06/06 Ժամանակը 2:30
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.241 - 7.241 7.241 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:31
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 12.895 - 12.895 12.895 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:31
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 11.255 - 11.255 11.255 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:31
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 16.617 - 16.617 16.617 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 17:31
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.385 - 4.385 4.385 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 12.728 - 12.728 12.728 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.216 - 13.216 13.216 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 10.196 - 10.196 10.196 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 12.501 - 12.501 12.501 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 93.458 - 93.458 93.458 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Popular Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliá 5.985 - 5.985 5.985 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.647 - 6.647 6.647 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.544 - 7.544 7.544 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 110.506 - 110.506 110.506 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 65.674 - 65.674 65.674 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 89.907 - 89.907 89.907 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 50.836 - 50.836 50.836 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 9.337 - 9.337 9.337 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 46.182 - 46.182 46.182 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.599 - 3.599 3.599 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 9.753 - 9.753 9.753 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 116.679 - 116.679 116.679 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 8.884 - 8.884 8.884 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 8.705 - 8.705 8.705 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31