TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Poland
Poland

pln/usd

0.2503
Live Գնահատել
0 (0.48%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 13:47:06
0 (1.77%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (1.96%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.47%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

164
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
28 May 2020
Ժամանակը 17:01:27
16 (10.81%)
Փոխել / 3 ամիս
28 (20.59%)
Փոխել / 6 ամիս
47 (40.17%)
Տարեկան տատանումները

mWIG40

1,972
Live Գնահատել
14 (0.72%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 13:31:03
78 (3.83%)
Փոխել / 3 ամիս
488 (19.83%)
Փոխել / 6 ամիս
545 (21.67%)
Տարեկան տատանումները

Poland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 463.66 - 463.66 463.66 1.57 0.34% 2020/05/29 Ժամանակը 7:30
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 419.397 - 419.397 419.397 5.13 1.22% 2020/05/29 Ժամանակը 2:30
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 202.173 - 202.173 202.173 1.73 0.85% 2020/05/29 Ժամանակը 2:30
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 139.484 - 139.484 139.484 1.90 1.38% 2020/05/29 Ժամանակը 2:30
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 79.095 - 79.095 79.095 1.73 2.24% 2020/05/29 Ժամանակը 2:30
UniWIBID SFIO 1793.92 - 1793.92 1793.92 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Skarbiec Akcja 248.51 - 248.51 253.02 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Pieniezny 197.79 - 197.79 197.79 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Skarbiec III FILAR 200.47 - 200.47 203.69 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Skarbiec Obligacja 339.73 - 339.73 339.73 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
UniKorona Akcje Acc 180 - 180 180 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Zrównowazony 107.54 - 107.54 107.54 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Akcji Polskich 17.49 - 17.49 17.49 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Obligacji Plus 62.67 - 62.67 62.67 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
UniKorona Dochodowy Acc 227.87 - 227.87 227.87 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
UniKorona Obligacje Acc 375.91 - 375.91 375.91 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Akcji Europejskich 46.32 - 46.32 46.32 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Stabilnego Wzrostu 193.82 - 193.82 193.82 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka Platinum Konserwatywny 23.33 - 23.33 23.33 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Akcji Amerykanskich 131.33 - 131.33 131.33 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
UniKorona Zrównowazony Acc 317.71 - 317.71 317.71 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 27.82 - 27.82 27.82 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1147.81 - 1147.81 1147.81 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Obligacji Strategicznych 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 81.14 - 81.14 81.14 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 6.07 - 6.07 6.07 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 150.87 - 150.87 155.08 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 44.13 - 44.13 44.13 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 31.08 - 31.08 31.08 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 152.17 - 152.17 152.17 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.08 - 31.08 31.08 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1484.62 - 1484.62 1484.62 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 59.6 - 59.6 59.6 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 257.29 - 257.29 257.29 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
PKO Akcji Plus 70.95 - 70.95 70.95 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PKO Zrównowazony 122.15 - 122.15 122.15 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Dluzny 1912.03 - 1912.03 1912.03 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PKO Stabilnego Wzrostu 150.74 - 150.74 150.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Akcyjny 2142.64 - 2142.64 2142.64 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zrównowazony FIO A 695.71 - 695.71 695.71 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Polskich Akcji 424.08 - 424.08 424.08 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A 40.18 - 40.18 40.18 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I 47.48 - 47.48 47.48 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P 52.89 - 52.89 52.89 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I 773.8 - 773.8 773.8 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P 962.64 - 962.64 962.64 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 190.25 - 190.25 190.25 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PKO Skarbowy 2169.47 - 2169.47 2169.47 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Quercus Rosja 80.45 - 80.45 80.45 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Allianz Lokacyjny 157.11 - 157.11 157.11 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Quercus Agresywny 140.95 - 140.95 140.95 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Allianz Selektywny 80.28 - 80.28 80.28 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Gotowkowy A 79.79 - 79.79 79.79 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Gotowkowy I 84.59 - 84.59 84.59 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Gotowkowy IKE 79.77 - 79.77 79.77 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Allianz Obligacji Plus 170.04 - 170.04 170.04 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
QuercusOchronyKapitalu 153.56 - 153.56 153.56 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Gold Otwarty A 168.8 - 168.8 168.8 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Gold Otwarty I 185.64 - 185.64 185.64 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Gold Otwarty P 222.67 - 222.67 222.67 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Obligacji FIO A 357.86 - 357.86 357.86 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Obligacji FIO I 365.77 - 365.77 365.77 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Obligacji FIO P 391.87 - 391.87 391.87 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Obligacji 249.25 - 249.25 249.25 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Pieniezny 1543.11 - 1543.11 1543.11 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 63.26 - 63.26 63.26 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 63.46 - 63.46 63.46 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 63.26 - 63.26 63.26 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Allianz Stabilnego Wzrostu 124.48 - 124.48 124.48 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PKO Papierów Dluznych Plus 175.1 - 175.1 175.1 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 63.49 - 63.49 63.49 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Depozyt Plus 184.4 - 184.4 184.4 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Plynna Lokata FIO A 258.05 - 258.05 258.05 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Plynna Lokata FIO I 263.5 - 263.5 263.5 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Plynna Lokata FIO P 275.76 - 275.76 275.76 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PKO Obligacji Dlugoterminowych 221.74 - 221.74 221.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 66.2 - 66.2 66.2 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 65.91 - 65.91 65.91 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 182.01 - 182.01 182.01 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 181.62 - 181.62 181.62 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 118.26 - 118.26 118.26 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 118.34 - 118.34 118.34 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 135.35 - 135.35 135.35 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 181.92 - 181.92 181.92 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 118.4 - 118.4 118.4 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 119.52 - 119.52 119.52 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1625.79 - 1625.79 1625.79 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 266.86 - 266.86 266.86 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Investor Infrastruktury i Informatyki A 168.28 - 168.28 168.28 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 160.23 - 160.23 160.23 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
Pioneer Gotówkowy 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:31
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 109.03 - 109.03 109.03 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
QuercusBalkanyiTurcja 74.5 - 74.5 74.5 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:30
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 210.5 - 210.5 210.5 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:30
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 478.24 - 478.24 478.24 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:31
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 545.21 - 545.21 545.21 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:31
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 677.31 - 677.31 677.31 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:31
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 301.91 - 301.91 301.91 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:31
Investor Akcji FIO A 296.53 - 295.48 296.53 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 20:31
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 269.94 - 269.79 269.94 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 20:31
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 392.04 - 391.79 392.04 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 20:31
Pioneer Strategii Globalnej 17.59 - 17.59 17.59 0.00 0.00% 2020/04/04 Ժամանակը 7:00
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% 2020/04/04 Ժամանակը 7:00
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 - 77.965 77.965 0.00 0.00% 2020/02/18 Ժամանակը 6:01
Skarbiec Kasa 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 18:41
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 18:41
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 18:41
Skarbiec Depozytowy 36.94 - 36.94 36.94 0.00 0.00% 2019/07/24 Ժամանակը 7:02
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% 2018/04/23 Ժամանակը 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% 2018/03/11 Ժամանակը 0:00
Parvest Equity Russia Classic-Distribution 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% 2017/11/05 Ժամանակը 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% 2017/11/01 Ժամանակը 0:00