TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0461
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 16:46:15
0 (9.96%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (10.31%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (9.78%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

885
Live Գնահատել
3 (0.34%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 16:01:28
133 (17.69%)
Փոխել / 3 ամիս
201 (29.39%)
Փոխել / 6 ամիս
305 (52.59%)
Տարեկան տատանումները

S&P/BMV INMEX

737
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
31 August 2019
Ժամանակը 00:00:00
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
3 (0.45%)
Տարեկան տատանումները

Mexico

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.282 - 2.282 2.282 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.184 - 2.184 2.184 0.00 0.05% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.11 - 17.11 17.11 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.161 - 15.161 15.161 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.411 - 15.411 15.411 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.768 - 15.768 15.768 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.596 - 11.596 11.596 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.087 - 16.087 16.087 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 17.153 - 17.153 17.153 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 14.835 - 14.835 14.835 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 16.752 - 16.752 16.752 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.997 - 10.997 10.997 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.997 - 10.997 10.997 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.997 - 10.997 10.997 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.539 - 11.539 11.539 0.03 0.30% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.539 - 11.539 11.539 0.03 0.30% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.539 - 11.539 11.539 0.03 0.30% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.573 - 12.573 12.573 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.573 - 12.573 12.573 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.573 - 12.573 12.573 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.328 - 11.328 11.328 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.796 - 11.796 11.796 0.05 0.40% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.558 - 12.558 12.558 0.06 0.50% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.328 - 11.328 11.328 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.328 - 11.328 11.328 0.03 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.796 - 11.796 11.796 0.05 0.40% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.796 - 11.796 11.796 0.05 0.40% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.558 - 12.558 12.558 0.06 0.50% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.558 - 12.558 12.558 0.06 0.50% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.859 - 2.859 2.859 0.00 0.03% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.519 - 2.519 2.519 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.448 - 2.448 2.448 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.643 - 2.643 2.643 0.01 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.03% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.734 - 10.734 10.734 0.02 0.18% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.734 - 10.734 10.734 0.02 0.18% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.824 - 10.824 10.824 0.06 0.56% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.824 - 10.824 10.824 0.06 0.56% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 11.547 - 11.547 11.547 0.07 0.60% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 11.547 - 11.547 11.547 0.07 0.60% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.643 - 2.643 2.643 0.01 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.643 - 2.643 2.643 0.01 0.27% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.933 - 30.933 30.933 0.01 0.02% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.289 - 24.289 24.289 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.575 - 25.575 25.575 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.029 - 26.029 26.029 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.947 - 28.947 28.947 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.221 - 27.221 27.221 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.564 - 28.564 28.564 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.878 - 27.878 27.878 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.849 - 28.849 28.849 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 34.005 - 34.005 34.005 0.01 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.599 - 10.599 10.599 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.599 - 10.599 10.599 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.599 - 10.599 10.599 0.04 0.33% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.365 - 10.365 10.365 0.02 0.21% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.365 - 10.365 10.365 0.02 0.21% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.365 - 10.365 10.365 0.02 0.21% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.447 - 2.447 2.447 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.456 - 2.456 2.456 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.597 - 2.597 2.597 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.371 - 2.371 2.371 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.644 - 12.644 12.644 0.00 0.01% 2020/06/04 Ժամանակը 7:30
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.399 - 9.399 9.399 0.01 0.09% 2020/06/04 Ժամանակը 7:30
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.399 - 9.399 9.399 0.01 0.09% 2020/06/04 Ժամանակը 7:30
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.399 - 9.399 9.399 0.01 0.09% 2020/06/04 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.351 - 2.351 2.351 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 8:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.505 - 3.505 3.505 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.092 - 3.092 3.092 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 2.97 - 2.97 2.97 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.271 - 2.271 2.271 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.404 - 2.404 2.404 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 7:30
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.589 - 11.589 11.589 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.911 - 2.911 2.911 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.79 - 2.79 2.79 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.468 - 2.468 2.468 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.671 - 2.671 2.671 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.676 - 2.676 2.676 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.309 - 2.309 2.309 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.331 - 2.331 2.331 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 2.957 - 2.957 2.957 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 7:31
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.938 - 2.938 2.938 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.767 - 2.766 2.767 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.725 - 2.725 2.725 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 8:00
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.841 - 2.841 2.841 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.789 - 2.789 2.789 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 8:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.594 - 2.594 2.594 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.263 - 2.263 2.263 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.884 - 2.884 2.884 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 7:30
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 Ժամանակը 6:01
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 Ժամանակը 6:01
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 Ժամանակը 6:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.57 - 2.57 2.57 0.00 0.00% 2020/02/18 Ժամանակը 6:01
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 Ժամանակը 6:04
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 Ժամանակը 6:04
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 Ժամանակը 6:04
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 Ժամանակը 11:03