TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 5341 - 5341 5341 150.00 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
BL-Equities Japan A JPY Inc 23428 - 23428 23428 94.00 0.40% 2020/06/05 Ժամանակը 17:30
BL-Equities Japan B JPY Acc 20738 - 20738 20738 83.00 0.40% 2020/06/05 Ժամանակը 17:30
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9860 - 9860 9860 62.00 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 15970 - 15970 15970 99.00 0.62% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 92.9 - 92.9 92.9 1.78 1.92% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 157.11 - 157.11 157.11 0.91 0.58% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 11488 - 11488 11488 72.00 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 105.39 - 105.39 105.39 0.84 0.80% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 8068 - 8068 8068 51.00 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 172.35 - 172.35 172.35 1.00 0.58% 2020/06/05 Ժամանակը 14:31
Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY 917.01 - 917.01 917.01 0.53 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1 10.07 - 10.07 10.07 0.01 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 97.53 - 97.53 97.53 0.22 0.23% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 88.82 - 88.82 88.82 0.18 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 858.64 - 858.64 858.64 0.12 0.01% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 78.91 - 78.91 78.91 0.15 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1073.77 - 1073.77 1073.77 0.33 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1201.47 - 1201.47 1201.47 2.50 0.21% 2020/06/05 Ժամանակը 11:30
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY 1021.27 - 1021.27 1021.27 0.47 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 12.57 - 12.57 12.57 0.02 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 155.04 - 155.04 155.04 1.57 1.01% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 158.38 - 158.38 158.38 0.87 0.55% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 8.18 - 8.18 8.18 0.01 0.12% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1 12.87 - 12.87 12.87 0.02 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 160.35 - 160.35 160.35 1.62 1.01% 2020/06/05 Ժամանակը 8:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 16.19 - 16.19 16.19 0.03 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 13.88 - 13.88 13.88 0.02 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 2032.42 - 2032.42 2032.42 4.00 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 112.95 - 112.95 112.95 1.34 1.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 14210.54 - 14210.54 14210.54 27.62 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 1634.14 - 1634.14 1634.14 3.17 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base 14112.93 - 14112.93 14112.93 9.28 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 20.43 - 20.43 20.43 0.03 0.15% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17.4 - 17.4 17.4 0.01 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 14.04 - 14.04 14.04 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 14.31 - 14.31 14.31 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 16451.93 - 16451.93 16451.93 63.32 0.39% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 14701.39 - 14701.39 14701.39 10.02 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 17.03 - 17.03 17.03 0.02 0.12% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 16143.33 - 16143.33 16143.33 10.75 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 15.82 - 15.82 15.82 0.01 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 14657.84 - 14657.84 14657.84 9.95 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 14.01 - 14.01 14.01 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 14.27 - 14.27 14.27 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 14.42 - 14.42 14.42 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 12.88 - 12.88 12.88 0.03 0.23% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 13.17 - 13.17 13.17 0.04 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 17.42 - 17.42 17.42 0.03 0.17% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1340.18 - 1340.18 1340.18 7.01 0.53% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 14430.85 - 14430.85 14430.85 28.41 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 17.7 - 17.7 17.7 0.03 0.17% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 156.76 - 156.76 156.76 0.29 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 16.07 - 16.07 16.07 0.03 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 20.82 - 20.82 20.82 0.04 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 22.8 - 22.8 22.8 0.05 0.22% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 17587.92 - 17587.92 17587.92 34.32 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 16.53 - 16.53 16.53 0.03 0.18% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 17277.98 - 17277.98 17277.98 33.71 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 2563.31 - 2563.31 2563.31 5.04 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 14.11 - 14.11 14.11 0.03 0.21% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 23.72 - 23.72 23.72 0.07 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 2479.57 - 2479.57 2479.57 4.88 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 7:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1573.57 - 1573.57 1573.57 33.95 2.21% 2020/06/05 Ժամանակը 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.929 - 15.929 15.929 0.34 2.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.169 - 16.169 16.169 0.35 2.19% 2020/06/05 Ժամանակը 7:01
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY 11843.63 - 11843.63 11843.63 33.15 0.28% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 85.48 - 85.48 85.48 0.24 0.28% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 133.085 - 133.085 133.085 1.35 1.02% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 18641.37 - 18641.37 18641.37 58.16 0.31% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 66.5 - 66.5 66.5 0.78 1.17% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.786 - 14.786 14.786 0.05 0.34% 2020/06/05 Ժամանակը 2:30
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 1610.919 - 1610.919 1610.919 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY 11230.29 - 11199.39 11230.29 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY 10078.04 - 10050.19 10078.04 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY 10203.17 - 10174.97 10203.17 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY 9349.84 - 9324.13 9349.84 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Pictet Japan Index Z 19138.44 - 19138.44 19138.44 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5392 - 5379 5392 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 9.084 - 9.084 9.084 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.553 - 15.553 15.616 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.416 - 17.416 17.474 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:31
SEB Asset Selection Fund C H-JPY 10358.18 - 10358.18 10358.18 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:31
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 26366.01 - 26366.01 26366.01 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:31
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 70335.46 - 70335.46 70335.46 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:31
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged) 3822 - 3822 3822 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 3215 - 3215 3215 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac 5989 - 5989 5989 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU 4836 - 4836 4836 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF 4305 - 4305 4305 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per 10818 - 10818 10818 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 2:30
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc 203.35 - 201.85 203.35 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc 200.32 - 198.73 200.32 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 12233 - 12216 12233 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 81.34 - 81.34 82.31 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 77.98 - 77.98 78.92 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8316 - 8316 8379 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 63.86 - 63.86 64.34 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 76.52 - 76.52 76.95 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 73.1 - 73.1 73.55 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 11:31
Pictet Digital I JPY 49823 - 49823 49823 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Pictet TR Agora HI JPY 18084 - 18084 18084 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY 1375 - 1375 1375 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Schroder International Selection Fund Global Divid 641.851 - 641.851 641.851 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 97014.83 - 97014.83 97014.83 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 160.06 - 160.06 160.06 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 181.65 - 181.65 181.65 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 176.53 - 176.53 176.53 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2618.05 - 2618.05 2618.05 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 19704 - 19704 19704 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 21386.938 - 21386.938 21386.938 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 3971 - 3971 3971 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR 12.84 - 12.84 12.84 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3378 - 3378 3378 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1071 - 1071 1071 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 77100453.73 - 77100453.73 77100453.73 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2029.6 - 2029.6 2029.6 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 14.23 - 14.23 14.23 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3491 - 3491 3491 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1465 - 1465 1465 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 4643 - 4643 4643 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3465 - 3465 3465 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 31320.68 - 31320.68 31320.68 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 8.67 - 8.67 8.67 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 464.46 - 464.46 464.46 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 9911 - 9911 9911 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1719 - 1719 1719 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1842 - 1842 1842 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4715 - 4715 4715 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4186 - 4186 4186 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 11103.22 - 11103.22 11103.22 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 6483.08 - 6483.08 6483.08 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Schroder International Selection Fund Global Diver 19755.445 - 19755.445 19755.445 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY J 101194.9 - 101192 101194.9 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Pictet Short Term Money Market JPY P 10028.77 - 10028.5 10028.77 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Pictet Short Term Money Market JPY R 9964.37 - 9964.12 9964.37 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Pictet Short Term Money Market JPY Z 10203.13 - 10202.82 10203.13 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9345.22 - 9344.97 9345.22 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 4845.046 - 4844.98 4845.046 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1162.844 - 1162.827 1162.844 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C 1214.51 - 1193.55 1214.51 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E 1639.53 - 1616.08 1639.53 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J 13319 - 13056 13319 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E 1306.45 - 1287.77 1306.45 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1441.158 - 1441.158 1455.181 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1658.186 - 1658.186 1674.321 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1802.031 - 1802.031 1819.538 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1521.682 - 1521.682 1536.465 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 18.572 - 18.572 18.752 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 145.167 - 145.167 147.975 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.992 - 16.992 17.156 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.98 - 14.98 15.126 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.37 - 16.37 16.53 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Pictet Short Term Money Market JPY I 100719.02 - 100716.23 100719.02 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 20:31
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 7.17 - 7.17 7.19 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc 36.77 - 36.65 36.77 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Pictet EUR Bonds HI JPY 87832 - 87591 87832 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10156.12 - 10156.12 10156.12 0.00 0.00% 2020/05/24 Ժամանակը 7:00
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 205122 - 205122 205122 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 23:31
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 22421 - 22421 22421 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 23:31
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD 15.98 - 15.98 15.98 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR 163.48 - 163.48 163.48 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD 20.23 - 20.23 20.23 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD 191.23 - 191.23 191.23 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD 21.97 - 21.97 21.97 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD 39.99 - 39.99 39.99 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD 214.66 - 214.66 214.66 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD 21.3 - 21.3 21.3 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 7:00
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 104.624 - 104.624 104.624 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 2:30
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12147.176 - 12147.176 12147.176 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 2:30
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1081.588 - 1081.588 1081.588 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 20:31
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 11273 - 11273 11273 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 17:31
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1352.44 - 1352.44 1352.44 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 17:31
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9088 - 9088 9088 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 2:30
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1278.46 - 1278.46 1278.46 0.00 0.00% 2020/05/10 Ժամանակը 7:00
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc 452.539 - 452.539 452.539 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 23:30
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund I-2 JPY Acc 103002.88 - 103002.88 103002.88 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 23:30
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5828.71 - 5828.71 5828.71 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 23:30
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 4844 - 4844 4844 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 8:30
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 15989 - 15989 15989 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 2:30
Pictet EUR High Yield I JPY 29538 - 29538 29538 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 7:01
Pictet EUR High Yield HI JPY 30551 - 30551 30551 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 7:01
Pictet EUR Bonds I JPY 73099 - 73099 73099 0.00 0.00% 2020/04/19 Ժամանակը 7:00
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2263.99 - 2263.99 2263.99 0.00 0.00% 2020/04/16 Ժամանակը 2:01
Pictet Europe Index I JPY 19849 - 19849 19849 0.00 0.00% 2020/04/04 Ժամանակը 7:00
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 18204 - 18204 18204 0.00 0.00% 2020/03/24 Ժամանակը 23:01
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 1937 - 1937 1937 0.00 0.00% 2020/03/24 Ժամանակը 7:01
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 5977 - 5977 5977 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 7:00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 116.8 - 116.8 116.8 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 7:00
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1042 - 1042 1042 0.00 0.00% 2020/03/21 Ժամանակը 7:00
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1011 - 1011 1011 0.00 0.00% 2020/03/21 Ժամանակը 7:00
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 9784.16 - 9784.16 9784.16 0.00 0.00% 2020/03/01 Ժամանակը 6:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 22.19 - 22.19 22.22 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 24.15 - 24.15 24.17 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc 15.26 - 15.26 15.28 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc 17.05 - 17.05 17.06 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc 21.69 - 21.69 21.71 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc 13.13 - 13.13 13.14 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc 14.19 - 14.19 14.2 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc 14.49 - 14.49 14.5 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc 14.07 - 14.07 14.08 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc 17.74 - 17.74 17.75 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc 19.26 - 19.26 19.27 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc 15.5 - 15.5 15.51 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc 14.38 - 14.38 14.39 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc 18.37 - 18.37 18.39 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc 12.5 - 12.5 12.52 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc 13.68 - 13.68 13.7 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc 18.83 - 18.83 18.86 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 10:00
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 74.62 - 74.62 74.62 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 75.45 - 75.45 75.45 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 94.63 - 94.63 94.63 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 203.55 - 203.55 203.55 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 136.74 - 136.74 136.74 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 92.16 - 92.16 92.16 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 212.74 - 212.74 212.74 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 147.27 - 147.27 147.27 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 159.34 - 159.34 159.34 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 144.53 - 144.53 144.53 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 198.15 - 198.15 198.15 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 144.29 - 144.29 144.29 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 134.65 - 134.65 134.65 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 67.76 - 67.76 67.76 0.00 0.00% 2020/02/19 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A ( 146.37 - 146.37 146.37 0.00 0.00% 2020/02/19 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 136.41 - 136.41 136.41 0.00 0.00% 2020/02/19 Ժամանակը 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D ( 118.53 - 118.53 118.53 0.00 0.00% 2020/02/19 Ժամանակը 6:01
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 36146 - 36146 36146 0.00 0.00% 2020/02/09 Ժամանակը 6:01
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1490 - 1490 1490 0.00 0.00% 2020/01/08 Ժամանակը 1:03
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9450 - 9450 9450 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 6:02
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 - 13079 13079 0.00 0.00% 2019/05/12 Ժամանակը 7:02
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 Ժամանակը 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 Ժամանակը 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 Ժամանակը 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 Ժամանակը 6:04
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 Ժամանակը 6:04
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 Ժամանակը 6:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 Ժամանակը 6:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% 2018/04/23 Ժամանակը 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 - 1760.22 1760.22 0.00 0.00% 2018/04/23 Ժամանակը 0:00