TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.1505
Live Գնահատել
0 (0.47%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 13:36:10
0 (0.53%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (1.48%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.20%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

273
Live Գնահատել
2 (0.73%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 11:01:17
19 (7.48%)
Փոխել / 3 ամիս
38 (16.17%)
Փոխել / 6 ամիս
70 (34.48%)
Տարեկան տատանումները

OMX Copenhagen Benchmark

1,702
Live Գնահատել
1 (0.08%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 14:01:18
84 (5.16%)
Փոխել / 3 ամիս
153 (9.90%)
Փոխել / 6 ամիս
306 (21.89%)
Տարեկան տատանումները

Denmark

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
LD Aktier & Obligationer 207.04 - 207.04 207.04 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Maj Invest Value Aktier 135.5 - 135.5 135.5 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Basis 2 Acc 148.23 - 148.23 148.23 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Basis 3 Acc 149.62 - 149.62 149.62 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 134.15 - 134.15 134.15 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Aktier 135.21 - 135.21 135.21 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Balance Moderat 232.29 - 232.29 232.29 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Balance Defensiv 223.73 - 223.73 223.73 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 157.49 - 157.49 157.49 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Lange obligationer 180.2 - 180.2 180.2 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 234.09 - 234.09 234.09 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 108.71 - 108.71 108.71 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 96.32 - 96.32 96.32 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LD Vælger 317.96 - 317.96 317.96 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Formuepleje Safe 162.26 - 162.26 162.26 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Formuepleje Penta 215.08 - 215.08 215.08 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Mix KL 158.97 - 158.97 158.97 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
PFA Invest Balance A 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
PFA Invest Balance B 126.67 - 125.8 126.67 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
ValueInvest Global KL 207.3 - 207.3 207.3 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LI Obligationer Europa 97.89 - 97.89 97.89 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LI Obligationer USA KL 108.58 - 108.58 108.58 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Formuepleje LimiTTellus 172.29 - 123.5 172.29 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Handelsinvest Nordamerika 248.78 - 248.78 248.78 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Sydinvest Balanceret Udb A 100.89 - 100.89 100.89 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros USA KL 106.51 - 106.51 106.51 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Alpha Alternativer 120.07 - 120.07 120.07 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Sydinvest Konservativ Udb A 99.85 - 99.85 99.85 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
BankInvest Optima 55 Akk. KL 157.46 - 157.46 157.46 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
BLS Invest Globale Aktier KL 1909.34 - 1909.34 1909.34 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Stabile Aktier 107.55 - 107.55 107.55 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
BLS Invest Globale Aktier Akk 1895.66 - 1895.66 1895.66 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
C WorldWide Globale Aktier KL 722.96 - 722.96 722.96 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Global Enhanced 112.42 - 112.42 112.42 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Global Indeks KL 98.47 - 98.47 98.47 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Invest Globale Aktier KL 86.43 - 86.43 86.43 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Emerging Markets 132.05 - 132.05 132.05 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Maj Invest Globale Obligationer 105.37 - 105.37 105.37 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LI Obligationer Emerging Markets 98.24 - 98.24 98.24 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Mix Obligationer KL 101.63 - 101.63 101.63 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Handelsinvest Danske Obligationer 103.54 - 103.54 103.54 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 134.97 - 134.97 134.97 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Invest Lange Obligationer KL 98.89 - 98.89 98.89 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Globale Obligationer 108.35 - 108.35 108.35 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Flexibel 182.17 - 182.17 182.17 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Korte Obligationer 98.6 - 98.6 98.6 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 136.42 - 136.42 136.42 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
PFA Invest Mellemlange Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest North America Enhanced 125.33 - 125.33 125.33 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 101.51 - 101.51 101.51 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 86.86 - 84.26 86.86 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 556417.46 - 556417.46 556417.46 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 165.86 - 165.86 165.86 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 110.8 - 110.8 110.8 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 172.45 - 172.45 172.45 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 109.92 - 109.92 109.92 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 114.86 - 114.86 114.86 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 252.43 - 252.43 252.43 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 98.7 - 98.7 98.7 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 118.98 - 118.98 118.98 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 185.74 - 185.74 185.74 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 112.19 - 112.19 112.19 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 114.1 - 114.1 114.1 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 120.62 - 120.62 120.62 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 94.11 - 94.11 94.11 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 239.89 - 239.89 239.89 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.27 - 103.27 103.27 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 161.18 - 161.18 161.18 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 108.19 - 108.19 108.19 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 111.4 - 111.4 111.4 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 97.79 - 97.79 97.79 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 98.44 - 98.44 98.44 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 121.04 - 121.04 121.04 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 116.51 - 116.51 116.51 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 154.4 - 154.4 154.4 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 93.34 - 93.34 93.34 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 104.7 - 104.7 104.7 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 102.21 - 102.21 102.21 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 108.76 - 108.76 108.76 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 101.75 - 101.75 101.75 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 99.27 - 99.27 99.27 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 156.38 - 156.38 156.38 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 148.18 - 148.18 148.18 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 129.23 - 129.23 129.23 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:31
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 99.349 - 99.349 99.349 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 14:31
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 998.07 - 998.07 998.07 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 14:31
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 924.64 - 924.64 924.64 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 14:31
Sparinvest Value Aktier KL A 416.201 - 337.963 416.201 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 16:30
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 138.924 - 116.461 138.924 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 15:30
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 346.7 - 346.7 346.7 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1085.89 - 1085.89 1085.89 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1285.99 - 1285.99 1285.99 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 631.81 - 631.81 631.81 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:01
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 101 - 100.94 101 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 102.97 - 102.9 102.97 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:31
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.01 - 112.01 112.01 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 107.564 - 107.564 107.564 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Nordea Invest Global Stars 111.98 - 111.98 111.98 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 2:30
Sydinvest Fjernøsten KL 159.24 - 159.24 159.24 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Danske Aktier A 93.65 - 93.65 93.65 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 73.89 - 73.89 73.89 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Basis Globale Aktier A 290.13 - 290.13 290.13 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 120.67 - 120.67 120.67 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 580.28 - 580.28 580.28 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.2 - 89.2 89.2 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 95.2 - 95.2 95.2 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 76.36 - 76.36 76.36 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 56.53 - 56.53 56.53 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 114.97 - 114.97 114.97 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 23:30
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 137.26 - 137.26 137.26 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1133.15 - 1133.15 1133.15 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1398.8 - 1398.8 1398.8 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 24505.38 - 24505.38 24781.05 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 23:30
Danske Invest Europa Indeks KL 84.47 - 84.04 84.47 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 179.63 - 179.63 180.86 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 135.69 - 135.69 135.69 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 219.18 - 219.08 219.18 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 112.96 - 112.96 112.96 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 104.35 - 104.35 104.35 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 23:31
Danica Balance 100% Offensiv 23709.32 - 23709.32 23709.32 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 2:30
Danske Invest Danmark Fokus 280.78 - 280.78 280.78 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 2:30
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 131.9 - 131.9 131.9 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 2:30
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 105.18 - 105.18 105.18 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 2:30
Danske Invest Engros Global KL 170.78 - 170.78 170.78 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 23:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Global StockPicking NOK 207.56 - 207.56 207.56 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% 2020/05/04 Ժամանակը 23:31
Danske Invest USA KL DKK d 45.23 - 45.23 45.23 0.00 0.00% 2020/04/16 Ժամանակը 2:00
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 96.94 - 96.94 96.94 0.00 0.00% 2020/04/16 Ժամանակը 2:00
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 0.00 0.00% 2020/03/26 Ժամանակը 2:00
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% 2020/03/18 Ժամանակը 19:01
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 144.33 - 144.33 144.33 0.00 0.00% 2020/03/06 Ժամանակը 6:00
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% 2020/03/06 Ժամանակը 1:00
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% 2020/02/22 Ժամանակը 1:01
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% 2020/01/30 Ժամանակը 6:03
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% 2020/01/18 Ժամանակը 11:35
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% 2020/01/16 Ժամանակը 1:02
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% 2019/12/28 Ժամանակը 6:02