TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Austria
Austria

ATX Prime

943
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
25 May 2020
Ժամանակը 23:01:05
379 (28.65%)
Փոխել / 3 ամիս
511 (35.11%)
Փոխել / 6 ամիս
439 (31.77%)
Տարեկան տատանումները

Austria

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Sirius 25 I A 84.27 - 84.27 84.27 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Macquarie Bonds Europe T 140.33 - 140.33 140.33 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.87 - 5.87 5.87 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 100.99 - 100.99 100.99 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.77 - 10.77 10.77 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 83.54 - 83.54 83.54 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 119.38 - 119.38 119.38 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 127.74 - 127.74 127.74 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.58 - 14.58 14.58 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 23:30
Raiffeisen Euro Bonds R 170.01 - 170.01 170.01 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Euro-Rent I A 150.41 - 150.41 150.41 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A 85.69 - 85.69 85.69 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T 143.93 - 143.93 143.93 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Ertrag A 107.91 - 107.91 107.91 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Ertrag T 142.95 - 142.95 142.95 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT 175.52 - 175.52 175.52 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Ertrag VT 156.49 - 156.49 156.49 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Sicherheit A 94.46 - 94.46 94.46 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Sicherheit T 139.2 - 139.2 139.2 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT 154.66 - 154.66 154.66 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Europa-HighYield I T 257.25 - 257.25 257.25 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 88.16 - 88.16 88.16 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 113.82 - 113.82 113.82 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 304-Euro Corporates A 119.27 - 119.27 119.27 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 304-Euro Corporates T 162.49 - 162.49 162.49 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Value Investment Fonds Klassik A 98.4 - 98.4 98.4 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Value Investment Fonds Klassik T 157.62 - 157.62 157.62 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.184 - 12.184 12.184 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 304-Euro Corporate VWG VT 195.17 - 195.17 195.17 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ESPA Stock Techno A 102.14 - 102.14 102.14 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ESPA Stock Techno T 104.7 - 104.7 104.7 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-14-Mix A 69.31 - 69.31 69.31 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-14-Mix T 118.76 - 118.76 118.76 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ESPA Stock Techno VT 104.73 - 104.73 104.73 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Apollo 2 Global Bond T 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Apollo 2 Global Bond A2 A 112682.97 - 112682.97 112682.97 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Dachfonds Südtirol (I) T 207.77 - 207.77 207.77 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Dachfonds Südtirol (R) VT 195.71 - 195.71 195.71 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Wachstum A 109.98 - 109.98 109.98 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Wachstum T 137.76 - 137.76 137.76 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ERSTE Responsible Reserve A 93.17 - 93.17 93.17 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ERSTE Responsible Reserve T 114.67 - 114.67 114.67 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ERSTE Responsible ReserveVT 114.96 - 114.96 114.96 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 149.06 - 149.06 149.06 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 207.77 - 207.77 207.77 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Spängler IQAM SparTrust M I A 101.65 - 101.65 101.65 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.41 - 124.41 124.41 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Spängler IQAM SparTrust M R A 87.91 - 87.91 87.91 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.02 - 160.02 160.02 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 108.35 - 108.35 108.35 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 139.45 - 139.45 139.45 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 123.59 - 123.59 123.59 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
UNIQA European High Grade Bond A 1217.1 - 1217.1 1217.1 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Apollo Styrian Global Equity A2 A 216235.76 - 216235.76 216235.76 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 113.22 - 113.22 113.22 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 154.12 - 154.12 154.12 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 251.6 - 251.6 251.6 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 99.43 - 99.43 99.43 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 141.49 - 141.49 141.49 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 173.37 - 173.37 173.37 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
UNIQA Eastern European Debt Fund A 330.91 - 330.91 330.91 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8 - 8 8 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.43 - 20.43 20.43 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 759.98 - 759.98 759.98 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 174.54 - 174.54 174.54 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 38101.69 - 38101.69 38101.69 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 42102.17 - 42102.17 42102.17 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 157.44 - 157.44 157.44 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 20:30
KEPLER Mix Solide A 106.75 - 106.75 106.75 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Mix Solide T 150.16 - 150.16 150.16 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
UNIQA Dollar Bond A 1267.84 - 1267.84 1267.84 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Ethik Rentenfonds A 117.16 - 117.16 117.16 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Ethik Rentenfonds T 168.29 - 168.29 168.29 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 86.71 - 86.71 86.71 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 133.26 - 133.26 133.26 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Europa Rentenfonds A 99.5 - 99.5 99.5 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Europa Rentenfonds T 155.73 - 155.73 155.73 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
Portfolio Management SOLIDE A 113.3 - 113.3 113.3 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
Portfolio Management SOLIDE T 146.75 - 146.75 146.75 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 187.19 - 187.19 187.19 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 207.39 - 207.39 207.39 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 106.45 - 106.45 106.45 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 211.09 - 211.09 211.09 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 51.79 - 51.79 51.79 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 137.3 - 137.3 137.3 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:30
R-VIP 35 I T 143.35 - 143.35 143.35 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Kathrein Euro Bond I T 199.8 - 199.8 199.8 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Gutmann Europa Anleihefonds A 74.62 - 74.62 74.62 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.52 - 98.52 98.52 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 156.07 - 156.07 156.07 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:00
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 103.42 - 103.42 103.42 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 23:30
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 23:30
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 23:30
Apollo 2 Global Bond A 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:30
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:30
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:30
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 109.54 - 109.54 109.54 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:30
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:30
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.52 - 15.52 15.52 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:30
Amundi Öko Sozial Stock A 148.74 - 148.74 148.74 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 23:31
Amundi Öko Sozial Stock T 175.96 - 175.96 175.96 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 23:31
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 144.93 - 144.93 144.93 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 20:31
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.59 - 109.59 109.59 0.00 0.00% 2020/03/24 Ժամանակը 23:01
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 105.26 - 105.26 105.26 0.00 0.00% 2020/03/17 Ժամանակը 22:01
3 Banken Österreich-Fonds R A 31.01 - 31.01 31.01 0.00 0.00% 2020/02/28 Ժամանակը 22:00
s RegionenFonds T 122.68 - 122.68 124.38 0.00 0.00% 2020/02/28 Ժամանակը 19:01
s RegionenFonds A 119.87 - 119.87 120.21 0.00 0.00% 2020/02/27 Ժամանակը 19:01
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 - 62.26 62.26 0.00 0.00% 2019/12/28 Ժամանակը 6:02