TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Silver

  • Վերջինը17.39
  • Բարձր17.46
  • Ցածր17.05
  • Առավելագույն տատանում0.03
  • Առավելագույն տատանումները%0.01%
  • Բացեք17.109
  • Ժամանակը17:00:01
  • Երեկ17.108
  • Փոխել%1.65%
  • Փոփոխություն0.282

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
17.385 ԱՄՆ դոլար17:00:01
17.381 ԱՄՆ դոլար16:59:29
17.376 ԱՄՆ դոլար16:59:18
17.376 ԱՄՆ դոլար16:59:16
17.396 ԱՄՆ դոլար16:58:02
17.392 ԱՄՆ դոլար16:57:49
17.393 ԱՄՆ դոլար16:57:21
17.393 ԱՄՆ դոլար16:57:20
17.387 ԱՄՆ դոլար16:56:02
17.386 ԱՄՆ դոլար16:55:34
17.39 ԱՄՆ դոլար16:55:19
17.39 ԱՄՆ դոլար16:55:18
17.389 ԱՄՆ դոլար16:54:57
17.386 ԱՄՆ դոլար16:54:37
17.395 ԱՄՆ դոլար16:54:01
17.394 ԱՄՆ դոլար16:53:51
17.39 ԱՄՆ դոլար16:53:41
17.393 ԱՄՆ դոլար16:53:17
17.396 ԱՄՆ դոլար16:52:58
17.392 ԱՄՆ դոլար16:52:47
17.388 ԱՄՆ դոլար16:52:31
17.385 ԱՄՆ դոլար16:52:19
17.385 ԱՄՆ դոլար16:52:19
17.381 ԱՄՆ դոլար16:51:09
17.367 ԱՄՆ դոլար16:50:54
17.372 ԱՄՆ դոլար16:50:38
17.371 ԱՄՆ դոլար16:49:59
17.38 ԱՄՆ դոլար16:49:37
17.373 ԱՄՆ դոլար16:49:26
17.37 ԱՄՆ դոլար16:48:44
17.371 ԱՄՆ դոլար16:48:32
17.378 ԱՄՆ դոլար16:48:19
17.378 ԱՄՆ դոլար16:48:19
17.391 ԱՄՆ դոլար16:47:17
17.387 ԱՄՆ դոլար16:47:07
17.393 ԱՄՆ դոլար16:46:54
17.386 ԱՄՆ դոլար16:46:30
17.384 ԱՄՆ դոլար16:46:18
17.384 ԱՄՆ դոլար16:46:18
17.383 ԱՄՆ դոլար16:45:58
17.373 ԱՄՆ դոլար16:45:47
17.37 ԱՄՆ դոլար16:45:20
17.37 ԱՄՆ դոլար16:45:18
17.371 ԱՄՆ դոլար16:44:04
17.378 ԱՄՆ դոլար16:43:52
17.386 ԱՄՆ դոլար16:43:41
17.374 ԱՄՆ դոլար16:43:30
17.381 ԱՄՆ դոլար16:43:20
17.381 ԱՄՆ դոլար16:43:18
17.363 ԱՄՆ դոլար16:42:56
17.361 ԱՄՆ դոլար16:42:43
17.357 ԱՄՆ դոլար16:42:30
17.346 ԱՄՆ դոլար16:42:18
17.346 ԱՄՆ դոլար16:42:18
17.343 ԱՄՆ դոլար16:41:56
17.33 ԱՄՆ դոլար16:41:43
17.343 ԱՄՆ դոլար16:41:31
17.335 ԱՄՆ դոլար16:41:18
17.335 ԱՄՆ դոլար16:41:17
17.338 ԱՄՆ դոլար16:40:58
17.334 ԱՄՆ դոլար16:40:44
17.336 ԱՄՆ դոլար16:40:32
17.34 ԱՄՆ դոլար16:40:20
17.34 ԱՄՆ դոլար16:40:20
17.333 ԱՄՆ դոլար16:39:17
17.332 ԱՄՆ դոլար16:39:04
17.334 ԱՄՆ դոլար16:38:41
17.336 ԱՄՆ դոլար16:38:30
17.325 ԱՄՆ դոլար16:38:18
17.325 ԱՄՆ դոլար16:38:18
17.328 ԱՄՆ դոլար16:37:18
17.324 ԱՄՆ դոլար16:37:07
17.326 ԱՄՆ դոլար16:36:54
17.33 ԱՄՆ դոլար16:36:43
17.343 ԱՄՆ դոլար16:36:20
17.343 ԱՄՆ դոլար16:36:18
17.34 ԱՄՆ դոլար16:35:17
17.335 ԱՄՆ դոլար16:35:08
17.345 ԱՄՆ դոլար16:34:55
17.346 ԱՄՆ դոլար16:34:29
17.325 ԱՄՆ դոլար16:34:19
17.325 ԱՄՆ դոլար16:34:18
17.31 ԱՄՆ դոլար16:33:02
17.3 ԱՄՆ դոլար16:32:50
17.31 ԱՄՆ դոլար16:32:35
17.317 ԱՄՆ դոլար16:32:01
17.329 ԱՄՆ դոլար16:31:50
17.334 ԱՄՆ դոլար16:31:33
17.335 ԱՄՆ դոլար16:31:20
17.335 ԱՄՆ դոլար16:31:20
17.338 ԱՄՆ դոլար16:31:01
17.317 ԱՄՆ դոլար16:30:27
17.317 ԱՄՆ դոլար16:30:26
17.314 ԱՄՆ դոլար16:29:15
17.31 ԱՄՆ դոլար16:29:05
17.308 ԱՄՆ դոլար16:28:53
17.3 ԱՄՆ դոլար16:28:42
17.299 ԱՄՆ դոլար16:28:31
17.293 ԱՄՆ դոլար16:28:20
17.293 ԱՄՆ դոլար16:28:18
17.282 ԱՄՆ դոլար16:26:53
17.279 ԱՄՆ դոլար16:26:43
17.272 ԱՄՆ դոլար16:26:32
17.271 ԱՄՆ դոլար16:26:19
17.271 ԱՄՆ դոլար16:26:18
17.275 ԱՄՆ դոլար16:25:18
17.275 ԱՄՆ դոլար16:25:18
17.278 ԱՄՆ դոլար16:25:00
17.283 ԱՄՆ դոլար16:24:50
17.291 ԱՄՆ դոլար16:24:39
17.285 ԱՄՆ դոլար16:24:26
17.288 ԱՄՆ դոլար16:24:01
17.294 ԱՄՆ դոլար16:23:51
17.289 ԱՄՆ դոլար16:23:40
17.28 ԱՄՆ դոլար16:23:30
17.266 ԱՄՆ դոլար16:23:19
17.266 ԱՄՆ դոլար16:23:18
17.256 ԱՄՆ դոլար16:22:06
17.251 ԱՄՆ դոլար16:21:53
17.256 ԱՄՆ դոլար16:21:42
17.25 ԱՄՆ դոլար16:21:30
17.247 ԱՄՆ դոլար16:21:19
17.247 ԱՄՆ դոլար16:21:19
17.251 ԱՄՆ դոլար16:20:46
17.257 ԱՄՆ դոլար16:20:20
17.257 ԱՄՆ դոլար16:20:19
17.251 ԱՄՆ դոլար16:19:16
17.252 ԱՄՆ դոլար16:19:07
17.258 ԱՄՆ դոլար16:18:54
17.266 ԱՄՆ դոլար16:18:44
17.265 ԱՄՆ դոլար16:18:32
17.274 ԱՄՆ դոլար16:18:20
17.274 ԱՄՆ դոլար16:18:19
17.265 ԱՄՆ դոլար16:17:07
17.267 ԱՄՆ դոլար16:16:44
17.268 ԱՄՆ դոլար16:16:32
17.26 ԱՄՆ դոլար16:16:20
17.26 ԱՄՆ դոլար16:16:19
17.268 ԱՄՆ դոլար16:14:51
17.27 ԱՄՆ դոլար16:14:27
17.268 ԱՄՆ դոլար16:14:17
17.268 ԱՄՆ դոլար16:14:17
17.265 ԱՄՆ դոլար16:13:17
17.265 ԱՄՆ դոլար16:13:16
17.27 ԱՄՆ դոլար16:12:58
17.275 ԱՄՆ դոլար16:12:31
17.27 ԱՄՆ դոլար16:12:00
17.265 ԱՄՆ դոլար16:11:51
17.259 ԱՄՆ դոլար16:11:41
17.264 ԱՄՆ դոլար16:11:30
17.262 ԱՄՆ դոլար16:11:19
17.262 ԱՄՆ դոլար16:11:18
17.261 ԱՄՆ դոլար16:09:59
17.27 ԱՄՆ դոլար16:08:10
17.269 ԱՄՆ դոլար16:07:54
17.267 ԱՄՆ դոլար16:07:18
17.267 ԱՄՆ դոլար16:07:18
17.264 ԱՄՆ դոլար16:07:00
17.256 ԱՄՆ դոլար16:06:51
17.252 ԱՄՆ դոլար16:06:30
17.247 ԱՄՆ դոլար16:06:19
17.247 ԱՄՆ դոլար16:06:19
17.245 ԱՄՆ դոլար16:05:21
17.249 ԱՄՆ դոլար16:04:52
17.238 ԱՄՆ դոլար16:04:38
17.242 ԱՄՆ դոլար16:04:23
17.242 ԱՄՆ դոլար16:04:21
17.241 ԱՄՆ դոլար16:03:50
17.234 ԱՄՆ դոլար16:03:36
17.211 ԱՄՆ դոլար16:03:22
17.211 ԱՄՆ դոլար16:03:22
17.214 ԱՄՆ դոլար16:02:58
17.212 ԱՄՆ դոլար16:02:42
17.222 ԱՄՆ դոլար16:02:25
17.222 ԱՄՆ դոլար16:02:23
17.232 ԱՄՆ դոլար16:01:23
17.229 ԱՄՆ դոլար16:01:13
17.225 ԱՄՆ դոլար16:00:51
17.234 ԱՄՆ դոլար16:00:32
17.234 ԱՄՆ դոլար16:00:31
17.232 ԱՄՆ դոլար15:59:45
17.233 ԱՄՆ դոլար15:59:35
17.229 ԱՄՆ դոլար15:59:15
17.229 ԱՄՆ դոլար15:59:15
17.231 ԱՄՆ դոլար15:58:56
17.235 ԱՄՆ դոլար15:58:45
17.236 ԱՄՆ դոլար15:58:31
17.231 ԱՄՆ դոլար15:58:19
17.231 ԱՄՆ դոլար15:58:19
17.232 ԱՄՆ դոլար15:57:57
17.236 ԱՄՆ դոլար15:57:34
17.238 ԱՄՆ դոլար15:56:56
17.24 ԱՄՆ դոլար15:56:44
17.248 ԱՄՆ դոլար15:56:31
17.247 ԱՄՆ դոլար15:55:58
17.246 ԱՄՆ դոլար15:55:46
17.248 ԱՄՆ դոլար15:55:31
17.251 ԱՄՆ դոլար15:55:19
17.251 ԱՄՆ դոլար15:55:18
17.248 ԱՄՆ դոլար15:54:48
17.255 ԱՄՆ դոլար15:54:38
17.253 ԱՄՆ դոլար15:54:27
17.252 ԱՄՆ դոլար15:53:49
17.251 ԱՄՆ դոլար15:53:38
17.247 ԱՄՆ դոլար15:53:27
17.24 ԱՄՆ դոլար15:53:17
17.24 ԱՄՆ դոլար15:53:17
17.219 ԱՄՆ դոլար15:52:06
17.213 ԱՄՆ դոլար15:51:55
17.231 ԱՄՆ դոլար15:51:44
17.241 ԱՄՆ դոլար15:51:34
17.243 ԱՄՆ դոլար15:51:19
17.243 ԱՄՆ դոլար15:51:19
17.25 ԱՄՆ դոլար15:50:56
17.252 ԱՄՆ դոլար15:50:46
17.256 ԱՄՆ դոլար15:50:33
17.252 ԱՄՆ դոլար15:50:22
17.252 ԱՄՆ դոլար15:50:21
17.237 ԱՄՆ դոլար15:49:17
17.238 ԱՄՆ դոլար15:49:03
17.239 ԱՄՆ դոլար15:48:51
17.244 ԱՄՆ դոլար15:48:39
17.245 ԱՄՆ դոլար15:48:28
17.251 ԱՄՆ դոլար15:47:59
17.249 ԱՄՆ դոլար15:47:50
17.253 ԱՄՆ դոլար15:47:40
17.25 ԱՄՆ դոլար15:47:29
17.248 ԱՄՆ դոլար15:47:18
17.248 ԱՄՆ դոլար15:47:17
17.251 ԱՄՆ դոլար15:46:03
17.244 ԱՄՆ դոլար15:45:43
17.25 ԱՄՆ դոլար15:45:29
17.262 ԱՄՆ դոլար15:45:18
17.262 ԱՄՆ դոլար15:45:17
17.275 ԱՄՆ դոլար15:44:15
17.288 ԱՄՆ դոլար15:44:02
17.282 ԱՄՆ դոլար15:43:52
17.3 ԱՄՆ դոլար15:43:42
17.301 ԱՄՆ դոլար15:43:30
17.297 ԱՄՆ դոլար15:43:19
17.297 ԱՄՆ դոլար15:43:18
17.287 ԱՄՆ դոլար15:42:02
17.284 ԱՄՆ դոլար15:41:52
17.285 ԱՄՆ դոլար15:41:41
17.297 ԱՄՆ դոլար15:41:30
17.296 ԱՄՆ դոլար15:41:18
17.296 ԱՄՆ դոլար15:41:18
17.293 ԱՄՆ դոլար15:40:53
17.29 ԱՄՆ դոլար15:40:43
17.276 ԱՄՆ դոլար15:39:56
17.281 ԱՄՆ դոլար15:39:26
17.27 ԱՄՆ դոլար15:39:16
17.27 ԱՄՆ դոլար15:39:16
17.273 ԱՄՆ դոլար15:38:48
17.272 ԱՄՆ դոլար15:38:37
17.28 ԱՄՆ դոլար15:38:26
17.285 ԱՄՆ դոլար15:37:59
17.288 ԱՄՆ դոլար15:37:50
17.299 ԱՄՆ դոլար15:37:28
17.303 ԱՄՆ դոլար15:37:17
17.303 ԱՄՆ դոլար15:37:17
17.3 ԱՄՆ դոլար15:36:30
17.309 ԱՄՆ դոլար15:36:19
17.309 ԱՄՆ դոլար15:36:18
17.312 ԱՄՆ դոլար15:35:56
17.311 ԱՄՆ դոլար15:35:32
17.312 ԱՄՆ դոլար15:35:19
17.312 ԱՄՆ դոլար15:35:18
17.309 ԱՄՆ դոլար15:34:57
17.31 ԱՄՆ դոլար15:34:47
17.313 ԱՄՆ դոլար15:34:37
17.321 ԱՄՆ դոլար15:34:27
17.316 ԱՄՆ դոլար15:34:18
17.316 ԱՄՆ դոլար15:34:17
17.312 ԱՄՆ դոլար15:33:56
17.309 ԱՄՆ դոլար15:33:45
17.318 ԱՄՆ դոլար15:33:33
17.309 ԱՄՆ դոլար15:33:20
17.309 ԱՄՆ դոլար15:33:19
17.329 ԱՄՆ դոլար15:32:06
17.335 ԱՄՆ դոլար15:31:53
17.339 ԱՄՆ դոլար15:31:41
17.347 ԱՄՆ դոլար15:31:30
17.353 ԱՄՆ դոլար15:31:19
17.353 ԱՄՆ դոլար15:31:18
17.354 ԱՄՆ դոլար15:30:59
17.373 ԱՄՆ դոլար15:30:26
17.373 ԱՄՆ դոլար15:30:24
17.359 ԱՄՆ դոլար15:29:14
17.358 ԱՄՆ դոլար15:29:02
17.354 ԱՄՆ դոլար15:28:52
17.349 ԱՄՆ դոլար15:28:30
17.353 ԱՄՆ դոլար15:27:50
17.354 ԱՄՆ դոլար15:27:29
17.349 ԱՄՆ դոլար15:24:57
17.345 ԱՄՆ դոլար15:24:38
17.335 ԱՄՆ դոլար15:24:27
17.34 ԱՄՆ դոլար15:23:58
17.335 ԱՄՆ դոլար15:23:49
17.331 ԱՄՆ դոլար15:23:40
17.345 ԱՄՆ դոլար15:23:30
17.34 ԱՄՆ դոլար15:23:19
17.34 ԱՄՆ դոլար15:23:19
17.352 ԱՄՆ դոլար15:22:07
17.354 ԱՄՆ դոլար15:21:52
17.358 ԱՄՆ դոլար15:21:29
17.354 ԱՄՆ դոլար15:21:18
17.354 ԱՄՆ դոլար15:21:17
17.352 ԱՄՆ դոլար15:20:47
17.358 ԱՄՆ դոլար15:20:19
17.358 ԱՄՆ դոլար15:20:19
17.359 ԱՄՆ դոլար15:18:46
17.36 ԱՄՆ դոլար15:18:18
17.36 ԱՄՆ դոլար15:18:17
17.358 ԱՄՆ դոլար15:17:16
17.354 ԱՄՆ դոլար15:16:51
17.349 ԱՄՆ դոլար15:14:24
17.347 ԱՄՆ դոլար15:14:15
17.347 ԱՄՆ դոլար15:14:15
17.354 ԱՄՆ դոլար15:13:17
17.353 ԱՄՆ դոլար15:13:04
17.349 ԱՄՆ դոլար15:11:18
17.349 ԱՄՆ դոլար15:11:17
17.347 ԱՄՆ դոլար15:09:55
17.349 ԱՄՆ դոլար15:09:36
17.347 ԱՄՆ դոլար15:09:26
17.343 ԱՄՆ դոլար15:09:14
17.341 ԱՄՆ դոլար15:08:59
17.338 ԱՄՆ դոլար15:08:01
17.342 ԱՄՆ դոլար15:07:52
17.338 ԱՄՆ դոլար15:07:17
17.338 ԱՄՆ դոլար15:07:17
17.339 ԱՄՆ դոլար15:05:55
17.343 ԱՄՆ դոլար15:05:44
17.348 ԱՄՆ դոլար15:05:32
17.347 ԱՄՆ դոլար15:05:20
17.347 ԱՄՆ դոլար15:05:20
17.343 ԱՄՆ դոլար15:04:57
17.346 ԱՄՆ դոլար15:04:27
17.344 ԱՄՆ դոլար15:04:17
17.344 ԱՄՆ դոլար15:04:16
17.339 ԱՄՆ դոլար15:03:32
17.334 ԱՄՆ դոլար15:02:43
17.338 ԱՄՆ դոլար15:01:20
17.34 ԱՄՆ դոլար15:01:06
17.343 ԱՄՆ դոլար15:00:49
17.347 ԱՄՆ դոլար14:59:58
17.348 ԱՄՆ դոլար14:59:48
17.346 ԱՄՆ դոլար14:59:19
17.346 ԱՄՆ դոլար14:59:18
17.336 ԱՄՆ դոլար14:57:53
17.338 ԱՄՆ դոլար14:57:41
17.34 ԱՄՆ դոլար14:57:30
17.341 ԱՄՆ դոլար14:57:18
17.341 ԱՄՆ դոլար14:57:17
17.343 ԱՄՆ դոլար14:57:01
17.341 ԱՄՆ դոլար14:56:51
17.343 ԱՄՆ դոլար14:56:40
17.341 ԱՄՆ դոլար14:55:42
17.342 ԱՄՆ դոլար14:55:29
17.341 ԱՄՆ դոլար14:55:18
17.341 ԱՄՆ դոլար14:55:18
17.339 ԱՄՆ դոլար14:53:43
17.338 ԱՄՆ դոլար14:53:31
17.334 ԱՄՆ դոլար14:52:52
17.338 ԱՄՆ դոլար14:52:34
17.334 ԱՄՆ դոլար14:51:57
17.33 ԱՄՆ դոլար14:51:48
17.329 ԱՄՆ դոլար14:51:38
17.331 ԱՄՆ դոլար14:51:26
17.32 ԱՄՆ դոլար14:50:51
17.324 ԱՄՆ դոլար14:50:00
17.322 ԱՄՆ դոլար14:49:52
17.324 ԱՄՆ դոլար14:49:43
17.321 ԱՄՆ դոլար14:49:33
17.33 ԱՄՆ դոլար14:49:15
17.328 ԱՄՆ դոլար14:48:58
17.329 ԱՄՆ դոլար14:48:39
17.328 ԱՄՆ դոլար14:48:29
17.321 ԱՄՆ դոլար14:47:58
17.322 ԱՄՆ դոլար14:47:49
17.318 ԱՄՆ դոլար14:47:39
17.309 ԱՄՆ դոլար14:46:51
17.305 ԱՄՆ դոլար14:46:30
17.306 ԱՄՆ դոլար14:46:18
17.306 ԱՄՆ դոլար14:46:17
17.302 ԱՄՆ դոլար14:44:45
17.3 ԱՄՆ դոլար14:44:35
17.297 ԱՄՆ դոլար14:44:26
17.293 ԱՄՆ դոլար14:44:16
17.293 ԱՄՆ դոլար14:44:16
17.296 ԱՄՆ դոլար14:43:16
17.3 ԱՄՆ դոլար14:43:07
17.297 ԱՄՆ դոլար14:42:54
17.298 ԱՄՆ դոլար14:42:43
17.3 ԱՄՆ դոլար14:42:32
17.302 ԱՄՆ դոլար14:42:00
17.304 ԱՄՆ դոլար14:41:29
17.298 ԱՄՆ դոլար14:41:17
17.298 ԱՄՆ դոլար14:41:17
17.309 ԱՄՆ դոլար14:41:01
17.307 ԱՄՆ դոլար14:40:52
17.315 ԱՄՆ դոլար14:40:43
17.311 ԱՄՆ դոլար14:40:31
17.304 ԱՄՆ դոլար14:40:20
17.304 ԱՄՆ դոլար14:40:19
17.305 ԱՄՆ դոլար14:39:56
17.31 ԱՄՆ դոլար14:39:47
17.311 ԱՄՆ դոլար14:39:38
17.316 ԱՄՆ դոլար14:39:26
17.311 ԱՄՆ դոլար14:39:17
17.311 ԱՄՆ դոլար14:39:16
17.312 ԱՄՆ դոլար14:39:00
17.315 ԱՄՆ դոլար14:38:51
17.308 ԱՄՆ դոլար14:38:41
17.304 ԱՄՆ դոլար14:38:31
17.297 ԱՄՆ դոլար14:38:19
17.297 ԱՄՆ դոլար14:38:19
17.295 ԱՄՆ դոլար14:37:57
17.297 ԱՄՆ դոլար14:37:48
17.299 ԱՄՆ դոլար14:37:28
17.297 ԱՄՆ դոլար14:37:19
17.297 ԱՄՆ դոլար14:37:17
17.288 ԱՄՆ դոլար14:35:51
17.287 ԱՄՆ դոլար14:35:38
17.285 ԱՄՆ դոլար14:35:17
17.285 ԱՄՆ դոլար14:35:17
17.288 ԱՄՆ դոլար14:34:57
17.286 ԱՄՆ դոլար14:34:48
17.285 ԱՄՆ դոլար14:34:37
17.287 ԱՄՆ դոլար14:34:26
17.276 ԱՄՆ դոլար14:34:16
17.276 ԱՄՆ դոլար14:34:16
17.271 ԱՄՆ դոլար14:33:16
17.27 ԱՄՆ դոլար14:32:54
17.266 ԱՄՆ դոլար14:32:44
17.255 ԱՄՆ դոլար14:32:33
17.262 ԱՄՆ դոլար14:32:20
17.262 ԱՄՆ դոլար14:32:20
17.269 ԱՄՆ դոլար14:31:18
17.273 ԱՄՆ դոլար14:31:07
17.276 ԱՄՆ դոլար14:30:53
17.288 ԱՄՆ դոլար14:29:43
17.287 ԱՄՆ դոլար14:29:34
17.284 ԱՄՆ դոլար14:29:24
17.285 ԱՄՆ դոլար14:29:14
17.285 ԱՄՆ դոլար14:29:13
17.281 ԱՄՆ դոլար14:29:00
17.282 ԱՄՆ դոլար14:28:43
17.279 ԱՄՆ դոլար14:28:33
17.285 ԱՄՆ դոլար14:28:25
17.291 ԱՄՆ դոլար14:28:15
17.291 ԱՄՆ դոլար14:28:15
17.285 ԱՄՆ դոլար14:27:56
17.288 ԱՄՆ դոլար14:27:46
17.279 ԱՄՆ դոլար14:27:27
17.28 ԱՄՆ դոլար14:27:18
17.28 ԱՄՆ դոլար14:27:17
17.279 ԱՄՆ դոլար14:27:02
17.276 ԱՄՆ դոլար14:26:45
17.282 ԱՄՆ դոլար14:26:25
17.287 ԱՄՆ դոլար14:26:00
17.294 ԱՄՆ դոլար14:25:51
17.286 ԱՄՆ դոլար14:25:15
17.287 ԱՄՆ դոլար14:24:58
17.288 ԱՄՆ դոլար14:24:50
17.292 ԱՄՆ դոլար14:24:41
17.29 ԱՄՆ դոլար14:24:32
17.295 ԱՄՆ դոլար14:24:24
17.296 ԱՄՆ դոլար14:24:15
17.296 ԱՄՆ դոլար14:24:14
17.289 ԱՄՆ դոլար14:23:16
17.29 ԱՄՆ դոլար14:23:04
17.297 ԱՄՆ դոլար14:22:54
17.296 ԱՄՆ դոլար14:22:46
17.304 ԱՄՆ դոլար14:22:36
17.301 ԱՄՆ դոլար14:22:27
17.31 ԱՄՆ դոլար14:22:17
17.31 ԱՄՆ դոլար14:22:17
17.306 ԱՄՆ դոլար14:21:57
17.303 ԱՄՆ դոլար14:21:36
17.298 ԱՄՆ դոլար14:21:27
17.303 ԱՄՆ դոլար14:20:41
17.305 ԱՄՆ դոլար14:20:19
17.305 ԱՄՆ դոլար14:20:18
17.302 ԱՄՆ դոլար14:19:13
17.303 ԱՄՆ դոլար14:19:01
17.294 ԱՄՆ դոլար14:18:53
17.292 ԱՄՆ դոլար14:18:45
17.294 ԱՄՆ դոլար14:18:37
17.293 ԱՄՆ դոլար14:17:52
17.291 ԱՄՆ դոլար14:17:41
17.294 ԱՄՆ դոլար14:17:29
17.293 ԱՄՆ դոլար14:17:17
17.293 ԱՄՆ դոլար14:17:17
17.301 ԱՄՆ դոլար14:16:44
17.303 ԱՄՆ դոլար14:16:35
17.306 ԱՄՆ դոլար14:16:27
17.301 ԱՄՆ դոլար14:16:18
17.301 ԱՄՆ դոլար14:16:17
17.298 ԱՄՆ դոլար14:15:58
17.306 ԱՄՆ դոլար14:15:49
17.323 ԱՄՆ դոլար14:15:40
17.324 ԱՄՆ դոլար14:15:28
17.323 ԱՄՆ դոլար14:15:17
17.323 ԱՄՆ դոլար14:15:17
17.337 ԱՄՆ դոլար14:13:54
17.338 ԱՄՆ դոլար14:13:35
17.332 ԱՄՆ դոլար14:13:26
17.337 ԱՄՆ դոլար14:13:16
17.337 ԱՄՆ դոլար14:13:16
17.336 ԱՄՆ դոլար14:12:06
17.334 ԱՄՆ դոլար14:11:53
17.336 ԱՄՆ դոլար14:11:44
17.334 ԱՄՆ դոլար14:11:35
17.336 ԱՄՆ դոլար14:11:26
17.334 ԱՄՆ դոլար14:11:16
17.334 ԱՄՆ դոլար14:11:16
17.331 ԱՄՆ դոլար14:11:01
17.322 ԱՄՆ դոլար14:10:50
17.316 ԱՄՆ դոլար14:10:19
17.316 ԱՄՆ դոլար14:10:16
17.319 ԱՄՆ դոլար14:09:57
17.326 ԱՄՆ դոլար14:09:39
17.328 ԱՄՆ դոլար14:09:31
17.331 ԱՄՆ դոլար14:09:21
17.324 ԱՄՆ դոլար14:09:13
17.324 ԱՄՆ դոլար14:09:12
17.33 ԱՄՆ դոլար14:07:49
17.331 ԱՄՆ դոլար14:07:38
17.334 ԱՄՆ դոլար14:07:00
17.343 ԱՄՆ դոլար14:06:51
17.345 ԱՄՆ դոլար14:06:40
17.346 ԱՄՆ դոլար14:06:27
17.351 ԱՄՆ դոլար14:05:46
17.349 ԱՄՆ դոլար14:04:58
17.351 ԱՄՆ դոլար14:04:49
17.346 ԱՄՆ դոլար14:04:39
17.343 ԱՄՆ դոլար14:04:29
17.348 ԱՄՆ դոլար14:03:59
17.346 ԱՄՆ դոլար14:03:49
17.345 ԱՄՆ դոլար14:03:40
17.349 ԱՄՆ դոլար14:03:30
17.345 ԱՄՆ դոլար14:03:00
17.344 ԱՄՆ դոլար14:02:49
17.348 ԱՄՆ դոլար14:02:35
17.362 ԱՄՆ դոլար14:02:21
17.362 ԱՄՆ դոլար14:02:21
17.369 ԱՄՆ դոլար14:01:19
17.373 ԱՄՆ դոլար14:00:49
17.371 ԱՄՆ դոլար14:00:31
17.371 ԱՄՆ դոլար14:00:30
17.365 ԱՄՆ դոլար13:59:58
17.37 ԱՄՆ դոլար13:59:49
17.38 ԱՄՆ դոլար13:59:24
17.373 ԱՄՆ դոլար13:59:15
17.376 ԱՄՆ դոլար13:58:33
17.37 ԱՄՆ դոլար13:58:25
17.373 ԱՄՆ դոլար13:57:55
17.376 ԱՄՆ դոլար13:57:36
17.38 ԱՄՆ դոլար13:56:15
17.38 ԱՄՆ դոլար13:56:15
17.381 ԱՄՆ դոլար13:55:48
17.38 ԱՄՆ դոլար13:55:39
17.377 ԱՄՆ դոլար13:55:27
17.376 ԱՄՆ դոլար13:54:50
17.38 ԱՄՆ դոլար13:54:42
17.373 ԱՄՆ դոլար13:54:24
17.37 ԱՄՆ դոլար13:53:58
17.374 ԱՄՆ դոլար13:53:42
17.376 ԱՄՆ դոլար13:53:34
17.377 ԱՄՆ դոլար13:53:16
17.377 ԱՄՆ դոլար13:53:15
17.375 ԱՄՆ դոլար13:53:01
17.374 ԱՄՆ դոլար13:52:53
17.376 ԱՄՆ դոլար13:52:36
17.378 ԱՄՆ դոլար13:52:27
17.375 ԱՄՆ դոլար13:51:46
17.37 ԱՄՆ դոլար13:51:38
17.377 ԱՄՆ դոլար13:51:28
17.383 ԱՄՆ դոլար13:51:17
17.383 ԱՄՆ դոլար13:51:17
17.39 ԱՄՆ դոլար13:50:51
17.386 ԱՄՆ դոլար13:50:39
17.39 ԱՄՆ դոլար13:50:00
17.395 ԱՄՆ դոլար13:49:51
17.401 ԱՄՆ դոլար13:49:13
17.395 ԱՄՆ դոլար13:47:36
17.393 ԱՄՆ դոլար13:47:27
17.395 ԱՄՆ դոլար13:47:17
17.395 ԱՄՆ դոլար13:47:17
17.389 ԱՄՆ դոլար13:46:58
17.39 ԱՄՆ դոլար13:46:48
17.385 ԱՄՆ դոլար13:46:38
17.389 ԱՄՆ դոլար13:46:28
17.393 ԱՄՆ դոլար13:46:17
17.393 ԱՄՆ դոլար13:46:16
17.399 ԱՄՆ դոլար13:45:58
17.394 ԱՄՆ դոլար13:45:50
17.405 ԱՄՆ դոլար13:45:28
17.413 ԱՄՆ դոլար13:45:16
17.413 ԱՄՆ դոլար13:45:16
17.417 ԱՄՆ դոլար13:44:39
17.416 ԱՄՆ դոլար13:44:31
17.417 ԱՄՆ դոլար13:44:22
17.41 ԱՄՆ դոլար13:44:13
17.41 ԱՄՆ դոլար13:44:12
17.405 ԱՄՆ դոլար13:43:14
17.404 ԱՄՆ դոլար13:43:06
17.411 ԱՄՆ դոլար13:42:55
17.402 ԱՄՆ դոլար13:42:34
17.398 ԱՄՆ դոլար13:42:24
17.395 ԱՄՆ դոլար13:42:00
17.398 ԱՄՆ դոլար13:41:52
17.397 ԱՄՆ դոլար13:41:44
17.401 ԱՄՆ դոլար13:41:35
17.405 ԱՄՆ դոլար13:41:25
17.408 ԱՄՆ դոլար13:41:15
17.408 ԱՄՆ դոլար13:41:14
17.404 ԱՄՆ դոլար13:40:56
17.41 ԱՄՆ դոլար13:40:46
17.404 ԱՄՆ դոլար13:40:37
17.424 ԱՄՆ դոլար13:40:00
17.425 ԱՄՆ դոլար13:39:44
17.418 ԱՄՆ դոլար13:39:36
17.401 ԱՄՆ դոլար13:39:28
17.398 ԱՄՆ դոլար13:39:13
17.398 ԱՄՆ դոլար13:39:12
17.395 ԱՄՆ դոլար13:38:58
17.391 ԱՄՆ դոլար13:38:50
17.389 ԱՄՆ դոլար13:38:33
17.394 ԱՄՆ դոլար13:38:24
17.391 ԱՄՆ դոլար13:37:14
17.393 ԱՄՆ դոլար13:37:02
17.391 ԱՄՆ դոլար13:36:53
17.392 ԱՄՆ դոլար13:36:43
17.391 ԱՄՆ դոլար13:36:34
17.394 ԱՄՆ դոլար13:36:24
17.386 ԱՄՆ դոլար13:35:57
17.389 ԱՄՆ դոլար13:35:47
17.391 ԱՄՆ դոլար13:35:27
17.387 ԱՄՆ դոլար13:35:15
17.387 ԱՄՆ դոլար13:35:15
17.386 ԱՄՆ դոլար13:35:00
17.388 ԱՄՆ դոլար13:34:52
17.389 ԱՄՆ դոլար13:34:44
17.392 ԱՄՆ դոլար13:34:35
17.393 ԱՄՆ դոլար13:33:47
17.395 ԱՄՆ դոլար13:33:36
17.393 ԱՄՆ դոլար13:33:27
17.392 ԱՄՆ դոլար13:33:16
17.392 ԱՄՆ դոլար13:33:15
17.391 ԱՄՆ դոլար13:32:59
17.389 ԱՄՆ դոլար13:32:38
17.392 ԱՄՆ դոլար13:32:27
17.391 ԱՄՆ դոլար13:32:17
17.391 ԱՄՆ դոլար13:32:16
17.365 ԱՄՆ դոլար13:31:14
17.38 ԱՄՆ դոլար13:31:03
17.386 ԱՄՆ դոլար13:30:24
17.386 ԱՄՆ դոլար13:30:22
17.391 ԱՄՆ դոլար13:29:13
17.39 ԱՄՆ դոլար13:29:03
17.392 ԱՄՆ դոլար13:28:55
17.397 ԱՄՆ դոլար13:28:38
17.395 ԱՄՆ դոլար13:28:30
17.393 ԱՄՆ դոլար13:28:22
17.392 ԱՄՆ դոլար13:28:12
17.376 ԱՄՆ դոլար13:27:16
17.371 ԱՄՆ դոլար13:26:54
17.377 ԱՄՆ դոլար13:26:45
17.374 ԱՄՆ դոլար13:26:36
17.364 ԱՄՆ դոլար13:26:26
17.365 ԱՄՆ դոլար13:26:16
17.365 ԱՄՆ դոլար13:26:16
17.36 ԱՄՆ դոլար13:25:47
17.362 ԱՄՆ դոլար13:24:58
17.36 ԱՄՆ դոլար13:24:49
17.362 ԱՄՆ դոլար13:24:41
17.364 ԱՄՆ դոլար13:24:32
17.357 ԱՄՆ դոլար13:23:59
17.355 ԱՄՆ դոլար13:23:50
17.357 ԱՄՆ դոլար13:23:42
17.355 ԱՄՆ դոլար13:23:33
17.35 ԱՄՆ դոլար13:23:25
17.361 ԱՄՆ դոլար13:23:14
17.361 ԱՄՆ դոլար13:23:14
17.335 ԱՄՆ դոլար13:22:06
17.331 ԱՄՆ դոլար13:21:55
17.34 ԱՄՆ դոլար13:21:46
17.337 ԱՄՆ դոլար13:21:36
17.346 ԱՄՆ դոլար13:21:25
17.355 ԱՄՆ դոլար13:21:17
17.355 ԱՄՆ դոլար13:21:16
17.363 ԱՄՆ դոլար13:20:38
17.361 ԱՄՆ դոլար13:19:57
17.355 ԱՄՆ դոլար13:19:48
17.351 ԱՄՆ դոլար13:19:33
17.349 ԱՄՆ դոլար13:19:25
17.357 ԱՄՆ դոլար13:19:15
17.357 ԱՄՆ դոլար13:19:15
17.362 ԱՄՆ դոլար13:18:56
17.363 ԱՄՆ դոլար13:18:49
17.367 ԱՄՆ դոլար13:18:41
17.364 ԱՄՆ դոլար13:18:33
17.368 ԱՄՆ դոլար13:18:25
17.365 ԱՄՆ դոլար13:18:16
17.365 ԱՄՆ դոլար13:18:15
17.375 ԱՄՆ դոլար13:17:16
17.375 ԱՄՆ դոլար13:17:14
17.377 ԱՄՆ դոլար13:17:00
17.383 ԱՄՆ դոլար13:16:42
17.386 ԱՄՆ դոլար13:16:33
17.388 ԱՄՆ դոլար13:16:24
17.387 ԱՄՆ դոլար13:16:14
17.391 ԱՄՆ դոլար13:15:18
17.395 ԱՄՆ դոլար13:15:04
17.39 ԱՄՆ դոլար13:14:54
17.384 ԱՄՆ դոլար13:14:46
17.381 ԱՄՆ դոլար13:14:30
17.378 ԱՄՆ դոլար13:14:22
17.381 ԱՄՆ դոլար13:14:13
17.37 ԱՄՆ դոլար13:12:54
17.377 ԱՄՆ դոլար13:12:25
17.373 ԱՄՆ դոլար13:12:16
17.373 ԱՄՆ դոլար13:12:15
17.374 ԱՄՆ դոլար13:11:56
17.375 ԱՄՆ դոլար13:11:49
17.374 ԱՄՆ դոլար13:11:41
17.37 ԱՄՆ դոլար13:11:24
17.368 ԱՄՆ դոլար13:11:16
17.368 ԱՄՆ դոլար13:11:15
17.379 ԱՄՆ դոլար13:09:55
17.377 ԱՄՆ դոլար13:09:47
17.375 ԱՄՆ դոլար13:09:32
17.372 ԱՄՆ դոլար13:09:24
17.375 ԱՄՆ դոլար13:09:15
17.375 ԱՄՆ դոլար13:09:15
17.374 ԱՄՆ դոլար13:08:58
17.376 ԱՄՆ դոլար13:08:43
17.377 ԱՄՆ դոլար13:08:35
17.379 ԱՄՆ դոլար13:08:27
17.375 ԱՄՆ դոլար13:08:00
17.377 ԱՄՆ դոլար13:07:52
17.378 ԱՄՆ դոլար13:07:42
17.381 ԱՄՆ դոլար13:07:33
17.387 ԱՄՆ դոլար13:07:24
17.389 ԱՄՆ դոլար13:07:15
17.389 ԱՄՆ դոլար13:07:14
17.392 ԱՄՆ դոլար13:06:51
17.388 ԱՄՆ դոլար13:06:42
17.389 ԱՄՆ դոլար13:06:34
17.392 ԱՄՆ դոլար13:06:25
17.389 ԱՄՆ դոլար13:05:56
17.393 ԱՄՆ դոլար13:05:48
17.389 ԱՄՆ դոլար13:05:17
17.389 ԱՄՆ դոլար13:05:17
17.385 ԱՄՆ դոլար13:04:56
17.384 ԱՄՆ դոլար13:04:47
17.387 ԱՄՆ դոլար13:04:38
17.385 ԱՄՆ դոլար13:04:16
17.385 ԱՄՆ դոլար13:04:16
17.386 ԱՄՆ դոլար13:03:55
17.387 ԱՄՆ դոլար13:03:47
17.386 ԱՄՆ դոլար13:03:38
17.385 ԱՄՆ դոլար13:03:29
17.382 ԱՄՆ դոլար13:03:18
17.382 ԱՄՆ դոլար13:03:18
17.378 ԱՄՆ դոլար13:02:48
17.377 ԱՄՆ դոլար13:02:38
17.379 ԱՄՆ դոլար13:02:16
17.379 ԱՄՆ դոլար13:02:16
17.374 ԱՄՆ դոլար13:01:04
17.373 ԱՄՆ դոլար13:00:31
17.373 ԱՄՆ դոլար13:00:31
17.372 ԱՄՆ դոլար12:59:03
17.37 ԱՄՆ դոլար12:58:46
17.374 ԱՄՆ դոլար12:58:39
17.373 ԱՄՆ դոլար12:58:31
17.37 ԱՄՆ դոլար12:58:23
17.374 ԱՄՆ դոլար12:57:52
17.373 ԱՄՆ դոլար12:57:44
17.368 ԱՄՆ դոլար12:57:35
17.363 ԱՄՆ դոլար12:57:25
17.365 ԱՄՆ դոլար12:56:59
17.364 ԱՄՆ դոլար12:56:33
17.368 ԱՄՆ դոլար12:56:24
17.364 ԱՄՆ դոլար12:54:39
17.367 ԱՄՆ դոլար12:54:32
17.365 ԱՄՆ դոլար12:54:24
17.367 ԱՄՆ դոլար12:54:16
17.367 ԱՄՆ դոլար12:54:15
17.375 ԱՄՆ դոլար12:53:03
17.373 ԱՄՆ դոլար12:52:54
17.376 ԱՄՆ դոլար12:52:45
17.378 ԱՄՆ դոլար12:52:38
17.376 ԱՄՆ դոլար12:52:30
17.378 ԱՄՆ դոլար12:52:22
17.381 ԱՄՆ դոլար12:51:59
17.382 ԱՄՆ դոլար12:51:51
17.386 ԱՄՆ դոլար12:51:33
17.387 ԱՄՆ դոլար12:51:25
17.392 ԱՄՆ դոլար12:50:56
17.385 ԱՄՆ դոլար12:50:39
17.386 ԱՄՆ դոլար12:50:29
17.383 ԱՄՆ դոլար12:50:16
17.386 ԱՄՆ դոլար12:49:50
17.395 ԱՄՆ դոլար12:49:41
17.389 ԱՄՆ դոլար12:49:31
17.392 ԱՄՆ դոլար12:49:23
17.389 ԱՄՆ դոլար12:49:14
17.381 ԱՄՆ դոլար12:49:00
17.379 ԱՄՆ դոլար12:48:23
17.373 ԱՄՆ դոլար12:47:40
17.378 ԱՄՆ դոլար12:47:32
17.379 ԱՄՆ դոլար12:47:23
17.377 ԱՄՆ դոլար12:47:14
17.377 ԱՄՆ դոլար12:47:13
17.381 ԱՄՆ դոլար12:46:57
17.384 ԱՄՆ դոլար12:46:48
17.383 ԱՄՆ դոլար12:46:37
17.38 ԱՄՆ դոլար12:46:29
17.381 ԱՄՆ դոլար12:46:21
17.383 ԱՄՆ դոլար12:45:59
17.384 ԱՄՆ դոլար12:45:50
17.38 ԱՄՆ դոլար12:45:41
17.379 ԱՄՆ դոլար12:45:17
17.379 ԱՄՆ դոլար12:45:17
17.377 ԱՄՆ դոլար12:43:55
17.382 ԱՄՆ դոլար12:43:47
17.381 ԱՄՆ դոլար12:43:39
17.377 ԱՄՆ դոլար12:43:22
17.378 ԱՄՆ դոլար12:43:14
17.378 ԱՄՆ դոլար12:43:13
17.377 ԱՄՆ դոլար12:42:56
17.373 ԱՄՆ դոլար12:42:40
17.375 ԱՄՆ դոլար12:42:30
17.37 ԱՄՆ դոլար12:42:23
17.372 ԱՄՆ դոլար12:41:57
17.371 ԱՄՆ դոլար12:41:50
17.373 ԱՄՆ դոլար12:41:41
17.374 ԱՄՆ դոլար12:41:32
17.388 ԱՄՆ դոլար12:41:15
17.388 ԱՄՆ դոլար12:41:14
17.389 ԱՄՆ դոլար12:40:48
17.388 ԱՄՆ դոլար12:40:40
17.386 ԱՄՆ դոլար12:40:30
17.391 ԱՄՆ դոլար12:39:52
17.389 ԱՄՆ դոլար12:39:44
17.394 ԱՄՆ դոլար12:39:30
17.395 ԱՄՆ դոլար12:39:22
17.393 ԱՄՆ դոլար12:38:48
17.394 ԱՄՆ դոլար12:38:23
17.393 ԱՄՆ դոլար12:37:53
17.394 ԱՄՆ դոլար12:37:45
17.395 ԱՄՆ դոլար12:37:37
17.392 ԱՄՆ դոլար12:37:29
17.39 ԱՄՆ դոլար12:37:21
17.389 ԱՄՆ դոլար12:37:13
17.389 ԱՄՆ դոլար12:37:12
17.387 ԱՄՆ դոլար12:36:34
17.386 ԱՄՆ դոլար12:36:25
17.388 ԱՄՆ դոլար12:36:15
17.388 ԱՄՆ դոլար12:36:15
17.384 ԱՄՆ դոլար12:35:56
17.385 ԱՄՆ դոլար12:35:37
17.376 ԱՄՆ դոլար12:34:56
17.374 ԱՄՆ դոլար12:34:48
17.369 ԱՄՆ դոլար12:34:40
17.367 ԱՄՆ դոլար12:34:32
17.366 ԱՄՆ դոլար12:34:24
17.359 ԱՄՆ դոլար12:34:14
17.359 ԱՄՆ դոլար12:34:14
17.37 ԱՄՆ դոլար12:33:45
17.367 ԱՄՆ դոլար12:33:36
17.37 ԱՄՆ դոլար12:33:27
17.367 ԱՄՆ դոլար12:33:16
17.367 ԱՄՆ դոլար12:33:16
17.355 ԱՄՆ դոլար12:32:03
17.351 ԱՄՆ դոլար12:31:45
17.361 ԱՄՆ դոլար12:31:35
17.368 ԱՄՆ դոլար12:31:21
17.368 ԱՄՆ դոլար12:31:18
17.383 ԱՄՆ դոլար12:30:57
17.384 ԱՄՆ դոլար12:30:29
17.384 ԱՄՆ դոլար12:30:27
17.382 ԱՄՆ դոլար12:28:55
17.38 ԱՄՆ դոլար12:28:44
17.383 ԱՄՆ դոլար12:28:26
17.378 ԱՄՆ դոլար12:27:57
17.379 ԱՄՆ դոլար12:27:50
17.37 ԱՄՆ դոլար12:27:42
17.371 ԱՄՆ դոլար12:27:33
17.37 ԱՄՆ դոլար12:27:24
17.372 ԱՄՆ դոլար12:27:14
17.372 ԱՄՆ դոլար12:27:13
17.377 ԱՄՆ դոլար12:26:48
17.375 ԱՄՆ դոլար12:26:33
17.374 ԱՄՆ դոլար12:26:23
17.376 ԱՄՆ դոլար12:26:00
17.374 ԱՄՆ դոլար12:25:45
17.373 ԱՄՆ դոլար12:25:00
17.37 ԱՄՆ դոլար12:24:46
17.369 ԱՄՆ դոլար12:24:32
17.374 ԱՄՆ դոլար12:24:24
17.376 ԱՄՆ դոլար12:24:01
17.383 ԱՄՆ դոլար12:23:54
17.387 ԱՄՆ դոլար12:23:47
17.381 ԱՄՆ դոլար12:23:39
17.379 ԱՄՆ դոլար12:23:24
17.381 ԱՄՆ դոլար12:23:15
17.381 ԱՄՆ դոլար12:23:14
17.38 ԱՄՆ դոլար12:22:52
17.382 ԱՄՆ դոլար12:22:25
17.381 ԱՄՆ դոլար12:21:50
17.385 ԱՄՆ դոլար12:21:42
17.388 ԱՄՆ դոլար12:21:32
17.386 ԱՄՆ դոլար12:21:14
17.386 ԱՄՆ դոլար12:21:14
17.385 ԱՄՆ դոլար12:20:51
17.387 ԱՄՆ դոլար12:20:00
17.385 ԱՄՆ դոլար12:19:54
17.384 ԱՄՆ դոլար12:19:46
17.385 ԱՄՆ դոլար12:19:32
17.386 ԱՄՆ դոլար12:19:24
17.383 ԱՄՆ դոլար12:19:15
17.383 ԱՄՆ դոլար12:19:15
17.386 ԱՄՆ դոլար12:18:58
17.381 ԱՄՆ դոլար12:18:42
17.377 ԱՄՆ դոլար12:17:53
17.373 ԱՄՆ դոլար12:17:36
17.369 ԱՄՆ դոլար12:17:25
17.371 ԱՄՆ դոլար12:17:15
17.371 ԱՄՆ դոլար12:17:14
17.374 ԱՄՆ դոլար12:16:14
17.373 ԱՄՆ դոլար12:15:55
17.377 ԱՄՆ դոլար12:15:28
17.383 ԱՄՆ դոլար12:15:17
17.383 ԱՄՆ դոլար12:15:17
17.382 ԱՄՆ դոլար12:15:01
17.383 ԱՄՆ դոլար12:14:32
17.384 ԱՄՆ դոլար12:14:23
17.378 ԱՄՆ դոլար12:14:00
17.379 ԱՄՆ դոլար12:13:23
17.38 ԱՄՆ դոլար12:13:14
17.38 ԱՄՆ դոլար12:13:14
17.381 ԱՄՆ դոլար12:13:02
17.38 ԱՄՆ դոլար12:12:44
17.377 ԱՄՆ դոլար12:12:35
17.378 ԱՄՆ դոլար12:12:26
17.382 ԱՄՆ դոլար12:12:16
17.382 ԱՄՆ դոլար12:12:15
17.38 ԱՄՆ դոլար12:11:50
17.386 ԱՄՆ դոլար12:11:42
17.39 ԱՄՆ դոլար12:11:34
17.402 ԱՄՆ դոլար12:11:24
17.39 ԱՄՆ դոլար12:11:14
17.39 ԱՄՆ դոլար12:11:14
17.387 ԱՄՆ դոլար12:10:56
17.389 ԱՄՆ դոլար12:10:49
17.395 ԱՄՆ դոլար12:09:58
17.394 ԱՄՆ դոլար12:09:51
17.395 ԱՄՆ դոլար12:09:29
17.396 ԱՄՆ դոլար12:09:12
17.392 ԱՄՆ դոլար12:08:56
17.395 ԱՄՆ դոլար12:08:00
17.396 ԱՄՆ դոլար12:07:53
17.398 ԱՄՆ դոլար12:07:44
17.399 ԱՄՆ դոլար12:07:36
17.395 ԱՄՆ դոլար12:06:51
17.391 ԱՄՆ դոլար12:06:43
17.386 ԱՄՆ դոլար12:06:33
17.393 ԱՄՆ դոլար12:05:17
17.392 ԱՄՆ դոլար12:04:53
17.388 ԱՄՆ դոլար12:04:42
17.387 ԱՄՆ դոլար12:04:30
17.383 ԱՄՆ դոլար12:03:39
17.381 ԱՄՆ դոլար12:03:25
17.381 ԱՄՆ դոլար12:03:24
17.372 ԱՄՆ դոլար12:02:21
17.373 ԱՄՆ դոլար12:01:48
17.369 ԱՄՆ դոլար12:01:28
17.369 ԱՄՆ դոլար12:01:26
17.362 ԱՄՆ դոլար12:00:58
17.364 ԱՄՆ դոլար11:59:58
17.368 ԱՄՆ դոլար11:59:45
17.37 ԱՄՆ դոլար11:59:38
17.373 ԱՄՆ դոլար11:59:30
17.367 ԱՄՆ դոլար11:59:21
17.37 ԱՄՆ դոլար11:59:13
17.37 ԱՄՆ դոլար11:59:12
17.367 ԱՄՆ դոլար11:59:01
17.364 ԱՄՆ դոլար11:58:54
17.362 ԱՄՆ դոլար11:58:47
17.363 ԱՄՆ դոլար11:58:33
17.36 ԱՄՆ դոլար11:58:25
17.364 ԱՄՆ դոլար11:57:55
17.366 ԱՄՆ դոլար11:57:33
17.372 ԱՄՆ դոլար11:57:25
17.374 ԱՄՆ դոլար11:57:14
17.374 ԱՄՆ դոլար11:57:14
17.372 ԱՄՆ դոլար11:56:51
17.378 ԱՄՆ դոլար11:56:42
17.379 ԱՄՆ դոլար11:56:33
17.373 ԱՄՆ դոլար11:56:24
17.38 ԱՄՆ դոլար11:55:49
17.376 ԱՄՆ դոլար11:55:26
17.369 ԱՄՆ դոլար11:55:16
17.369 ԱՄՆ դոլար11:55:15
17.366 ԱՄՆ դոլար11:54:58
17.37 ԱՄՆ դոլար11:54:51
17.371 ԱՄՆ դոլար11:54:44
17.369 ԱՄՆ դոլար11:54:37
17.367 ԱՄՆ դոլար11:54:30
17.364 ԱՄՆ դոլար11:54:00
17.366 ԱՄՆ դոլար11:53:53
17.364 ԱՄՆ դոլար11:53:46
17.365 ԱՄՆ դոլար11:53:32
17.361 ԱՄՆ դոլար11:53:24
17.363 ԱՄՆ դոլար11:53:15
17.363 ԱՄՆ դոլար11:53:14
17.359 ԱՄՆ դոլար11:52:54
17.356 ԱՄՆ դոլար11:52:46
17.355 ԱՄՆ դոլար11:52:39
17.359 ԱՄՆ դոլար11:52:32
17.355 ԱՄՆ դոլար11:52:24
17.357 ԱՄՆ դոլար11:51:13
17.358 ԱՄՆ դոլար11:50:46
17.355 ԱՄՆ դոլար11:50:37
17.345 ԱՄՆ դոլար11:49:50
17.343 ԱՄՆ դոլար11:49:35
17.339 ԱՄՆ դոլար11:49:20
17.34 ԱՄՆ դոլար11:49:12
17.34 ԱՄՆ դոլար11:49:11
17.339 ԱՄՆ դոլար11:49:00
17.337 ԱՄՆ դոլար11:48:53
17.335 ԱՄՆ դոլար11:48:39
17.343 ԱՄՆ դոլար11:47:47
17.344 ԱՄՆ դոլար11:47:41
17.34 ԱՄՆ դոլար11:47:33
17.345 ԱՄՆ դոլար11:47:24
17.348 ԱՄՆ դոլար11:47:13
17.348 ԱՄՆ դոլար11:47:13
17.345 ԱՄՆ դոլար11:46:59
17.347 ԱՄՆ դոլար11:46:52
17.351 ԱՄՆ դոլար11:46:44
17.352 ԱՄՆ դոլար11:46:30
17.354 ԱՄՆ դոլար11:46:20
17.354 ԱՄՆ դոլար11:46:17
17.355 ԱՄՆ դոլար11:45:03
17.356 ԱՄՆ դոլար11:44:55
17.35 ԱՄՆ դոլար11:44:44
17.354 ԱՄՆ դոլար11:44:37
17.355 ԱՄՆ դոլար11:44:30
17.352 ԱՄՆ դոլար11:44:23
17.345 ԱՄՆ դոլար11:44:13
17.345 ԱՄՆ դոլար11:44:13
17.343 ԱՄՆ դոլար11:43:57
17.339 ԱՄՆ դոլար11:43:50
17.335 ԱՄՆ դոլար11:43:40
17.338 ԱՄՆ դոլար11:43:23
17.333 ԱՄՆ դոլար11:43:14
17.333 ԱՄՆ դոլար11:43:13
17.328 ԱՄՆ դոլար11:42:37
17.331 ԱՄՆ դոլար11:41:58
17.334 ԱՄՆ դոլար11:41:50
17.331 ԱՄՆ դոլար11:41:42
17.327 ԱՄՆ դոլար11:41:26
17.328 ԱՄՆ դոլար11:41:15
17.328 ԱՄՆ դոլար11:41:14
17.316 ԱՄՆ դոլար11:41:01
17.31 ԱՄՆ դոլար11:40:54
17.316 ԱՄՆ դոլար11:40:45
17.321 ԱՄՆ դոլար11:40:37
17.311 ԱՄՆ դոլար11:40:28
17.328 ԱՄՆ դոլար11:40:00
17.322 ԱՄՆ դոլար11:39:54
17.331 ԱՄՆ դոլար11:39:47
17.328 ԱՄՆ դոլար11:39:31
17.324 ԱՄՆ դոլար11:39:23
17.327 ԱՄՆ դոլար11:39:14
17.327 ԱՄՆ դոլար11:39:14
17.325 ԱՄՆ դոլար11:38:56
17.316 ԱՄՆ դոլար11:38:50
17.32 ԱՄՆ դոլար11:38:42
17.319 ԱՄՆ դոլար11:38:34
17.322 ԱՄՆ դոլար11:38:26
17.329 ԱՄՆ դոլար11:37:59
17.325 ԱՄՆ դոլար11:37:52
17.328 ԱՄՆ դոլար11:37:36
17.324 ԱՄՆ դոլար11:37:27
17.321 ԱՄՆ դոլար11:37:17
17.321 ԱՄՆ դոլար11:37:16
17.313 ԱՄՆ դոլար11:36:57
17.319 ԱՄՆ դոլար11:36:50
17.324 ԱՄՆ դոլար11:36:42
17.334 ԱՄՆ դոլար11:36:34
17.333 ԱՄՆ դոլար11:36:26
17.346 ԱՄՆ դոլար11:35:52
17.349 ԱՄՆ դոլար11:35:34
17.361 ԱՄՆ դոլար11:35:25
17.362 ԱՄՆ դոլար11:35:15
17.362 ԱՄՆ դոլար11:35:14
17.363 ԱՄՆ դոլար11:34:58
17.366 ԱՄՆ դոլար11:34:51
17.364 ԱՄՆ դոլար11:34:34
17.365 ԱՄՆ դոլար11:34:25
17.37 ԱՄՆ դոլար11:33:37
17.369 ԱՄՆ դոլար11:33:29
17.374 ԱՄՆ դոլար11:33:17
17.377 ԱՄՆ դոլար11:33:15
17.375 ԱՄՆ դոլար11:33:02
17.368 ԱՄՆ դոլար11:32:54
17.367 ԱՄՆ դոլար11:32:45
17.369 ԱՄՆ դոլար11:32:37
17.37 ԱՄՆ դոլար11:32:28
17.364 ԱՄՆ դոլար11:32:17
17.364 ԱՄՆ դոլար11:32:17
17.372 ԱՄՆ դոլար11:31:15
17.375 ԱՄՆ դոլար11:31:02
17.376 ԱՄՆ դոլար11:30:50
17.366 ԱՄՆ դոլար11:30:39
17.371 ԱՄՆ դոլար11:30:01
17.373 ԱՄՆ դոլար11:29:55
17.372 ԱՄՆ դոլար11:29:42
17.377 ԱՄՆ դոլար11:29:26
17.378 ԱՄՆ դոլար11:29:20
17.377 ԱՄՆ դոլար11:29:11
17.377 ԱՄՆ դոլար11:29:10
17.378 ԱՄՆ դոլար11:28:58
17.384 ԱՄՆ դոլար11:28:44
17.383 ԱՄՆ դոլար11:28:37
17.381 ԱՄՆ դոլար11:28:30
17.38 ԱՄՆ դոլար11:28:23
17.382 ԱՄՆ դոլար11:28:13
17.382 ԱՄՆ դոլար11:28:13
17.383 ԱՄՆ դոլար11:27:42
17.384 ԱՄՆ դոլար11:27:36
17.383 ԱՄՆ դոլար11:27:29
17.384 ԱՄՆ դոլար11:27:13
17.384 ԱՄՆ դոլար11:27:13
17.389 ԱՄՆ դոլար11:26:54
17.394 ԱՄՆ դոլար11:26:48
17.395 ԱՄՆ դոլար11:26:41
17.389 ԱՄՆ դոլար11:26:34
17.386 ԱՄՆ դոլար11:26:28
17.389 ԱՄՆ դոլար11:26:21
17.385 ԱՄՆ դոլար11:26:13
17.385 ԱՄՆ դոլար11:26:13
17.392 ԱՄՆ դոլար11:24:59
17.398 ԱՄՆ դոլար11:24:40
17.392 ԱՄՆ դոլար11:24:33
17.393 ԱՄՆ դոլար11:24:26
17.388 ԱՄՆ դոլար11:24:19
17.392 ԱՄՆ դոլար11:23:57
17.387 ԱՄՆ դոլար11:23:38
17.386 ԱՄՆ դոլար11:23:32
17.389 ԱՄՆ դոլար11:23:23
17.39 ԱՄՆ դոլար11:23:13
17.39 ԱՄՆ դոլար11:23:13
17.395 ԱՄՆ դոլար11:23:01
17.389 ԱՄՆ դոլար11:22:55
17.386 ԱՄՆ դոլար11:22:49
17.384 ԱՄՆ դոլար11:22:42
17.386 ԱՄՆ դոլար11:22:30
17.39 ԱՄՆ դոլար11:22:22
17.393 ԱՄՆ դոլար11:22:12
17.393 ԱՄՆ դոլար11:22:12
17.392 ԱՄՆ դոլար11:21:50
17.393 ԱՄՆ դոլար11:21:30
17.391 ԱՄՆ դոլար11:21:22
17.375 ԱՄՆ դոլար11:20:48
17.37 ԱՄՆ դոլար11:19:58
17.371 ԱՄՆ դոլար11:19:52
17.37 ԱՄՆ դոլար11:19:32
17.374 ԱՄՆ դոլար11:19:25
17.372 ԱՄՆ դոլար11:19:18
17.373 ԱՄՆ դոլար11:19:12
17.373 ԱՄՆ դոլար11:19:11
17.368 ԱՄՆ դոլար11:18:50
17.366 ԱՄՆ դոլար11:18:44
17.365 ԱՄՆ դոլար11:18:37
17.366 ԱՄՆ դոլար11:18:31
17.368 ԱՄՆ դոլար11:18:22
17.371 ԱՄՆ դոլար11:17:24
17.382 ԱՄՆ դոլար11:17:14
17.382 ԱՄՆ դոլար11:17:14
17.377 ԱՄՆ դոլար11:16:51
17.37 ԱՄՆ դոլար11:16:45
17.367 ԱՄՆ դոլար11:16:38
17.361 ԱՄՆ դոլար11:16:20
17.36 ԱՄՆ դոլար11:16:12
17.36 ԱՄՆ դոլար11:16:12
17.364 ԱՄՆ դոլար11:15:52
17.36 ԱՄՆ դոլար11:15:44
17.358 ԱՄՆ դոլար11:15:30
17.355 ԱՄՆ դոլար11:15:14
17.355 ԱՄՆ դոլար11:15:14
17.359 ԱՄՆ դոլար11:14:58
17.351 ԱՄՆ դոլար11:14:52
17.352 ԱՄՆ դոլար11:14:46
17.356 ԱՄՆ դոլար11:14:39
17.349 ԱՄՆ դոլար11:14:33
17.341 ԱՄՆ դոլար11:14:26
17.337 ԱՄՆ դոլար11:14:19
17.345 ԱՄՆ դոլար11:14:01
17.342 ԱՄՆ դոլար11:13:34
17.34 ԱՄՆ դոլար11:13:27
17.345 ԱՄՆ դոլար11:13:20
17.348 ԱՄՆ դոլար11:13:12
17.347 ԱՄՆ դոլար11:13:01
17.346 ԱՄՆ դոլար11:12:55
17.345 ԱՄՆ դոլար11:12:48
17.346 ԱՄՆ դոլար11:12:42
17.343 ԱՄՆ դոլար11:12:36
17.337 ԱՄՆ դոլար11:12:29
17.333 ԱՄՆ դոլար11:12:21
17.323 ԱՄՆ դոլար11:12:12
17.323 ԱՄՆ դոլար11:12:12
17.329 ԱՄՆ դոլար11:11:12
17.325 ԱՄՆ դոլար11:10:55
17.349 ԱՄՆ դոլար11:10:34
17.354 ԱՄՆ դոլար11:09:52
17.353 ԱՄՆ դոլար11:09:46
17.346 ԱՄՆ դոլար11:09:39
17.349 ԱՄՆ դոլար11:09:32
17.353 ԱՄՆ դոլար11:09:20
17.359 ԱՄՆ դոլար11:09:11
17.359 ԱՄՆ դոլար11:09:11
17.355 ԱՄՆ դոլար11:09:00
17.351 ԱՄՆ դոլար11:08:53
17.349 ԱՄՆ դոլար11:08:47
17.357 ԱՄՆ դոլար11:08:31
17.356 ԱՄՆ դոլար11:08:22
17.353 ԱՄՆ դոլար11:08:14
17.353 ԱՄՆ դոլար11:08:13
17.363 ԱՄՆ դոլար11:07:49
17.368 ԱՄՆ դոլար11:07:41
17.353 ԱՄՆ դոլար11:07:33
17.357 ԱՄՆ դոլար11:07:22
17.378 ԱՄՆ դոլար11:07:14
17.378 ԱՄՆ դոլար11:07:13
17.37 ԱՄՆ դոլար11:06:57
17.38 ԱՄՆ դոլար11:06:43
17.378 ԱՄՆ դոլար11:06:34
17.391 ԱՄՆ դոլար11:06:26
17.397 ԱՄՆ դոլար11:06:16
17.397 ԱՄՆ դոլար11:06:14
17.401 ԱՄՆ դոլար11:06:01
17.403 ԱՄՆ դոլար11:05:46
17.402 ԱՄՆ դոլար11:05:29
17.398 ԱՄՆ դոլար11:05:13
17.398 ԱՄՆ դոլար11:05:12
17.401 ԱՄՆ դոլար11:05:02
17.399 ԱՄՆ դոլար11:04:55
17.398 ԱՄՆ դոլար11:04:47
17.402 ԱՄՆ դոլար11:04:41
17.401 ԱՄՆ դոլար11:04:19
17.404 ԱՄՆ դոլար11:03:58
17.407 ԱՄՆ դոլար11:03:44
17.404 ԱՄՆ դոլար11:03:29
17.401 ԱՄՆ դոլար11:02:53
17.404 ԱՄՆ դոլար11:02:46
17.407 ԱՄՆ դոլար11:02:38
17.408 ԱՄՆ դոլար11:02:30
17.404 ԱՄՆ դոլար11:01:40
17.407 ԱՄՆ դոլար11:01:33
17.404 ԱՄՆ դոլար11:01:24
17.406 ԱՄՆ դոլար11:01:14
17.406 ԱՄՆ դոլար11:01:13
17.407 ԱՄՆ դոլար11:00:58
17.405 ԱՄՆ դոլար11:00:48
17.404 ԱՄՆ դոլար11:00:38
17.407 ԱՄՆ դոլար10:59:59
17.404 ԱՄՆ դոլար10:59:47
17.402 ԱՄՆ դոլար10:59:41
17.404 ԱՄՆ դոլար10:59:35
17.407 ԱՄՆ դոլար10:59:29
17.405 ԱՄՆ դոլար10:59:22
17.404 ԱՄՆ դոլար10:59:17
17.407 ԱՄՆ դոլար10:58:57
17.41 ԱՄՆ դոլար10:58:50
17.398 ԱՄՆ դոլար10:58:44
17.404 ԱՄՆ դոլար10:58:38
17.403 ԱՄՆ դոլար10:58:31
17.401 ԱՄՆ դոլար10:58:25
17.402 ԱՄՆ դոլար10:57:58
17.405 ԱՄՆ դոլար10:57:52
17.407 ԱՄՆ դոլար10:57:26
17.41 ԱՄՆ դոլար10:57:19
17.406 ԱՄՆ դոլար10:56:55
17.41 ԱՄՆ դոլար10:56:42
17.408 ԱՄՆ դոլար10:56:35
17.407 ԱՄՆ դոլար10:56:28
17.41 ԱՄՆ դոլար10:56:20
17.404 ԱՄՆ դոլար10:55:58
17.405 ԱՄՆ դոլար10:55:46
17.404 ԱՄՆ դոլար10:55:32
17.401 ԱՄՆ դոլար10:55:25
17.402 ԱՄՆ դոլար10:55:10
17.402 ԱՄՆ դոլար10:55:10
17.399 ԱՄՆ դոլար10:54:57
17.402 ԱՄՆ դոլար10:54:37
17.403 ԱՄՆ դոլար10:54:24
17.404 ԱՄՆ դոլար10:54:17
17.402 ԱՄՆ դոլար10:53:38
17.401 ԱՄՆ դոլար10:53:31
17.407 ԱՄՆ դոլար10:53:18
17.409 ԱՄՆ դոլար10:52:54
17.407 ԱՄՆ դոլար10:52:41
17.416 ԱՄՆ դոլար10:52:34
17.419 ԱՄՆ դոլար10:52:28
17.422 ԱՄՆ դոլար10:52:20
17.419 ԱՄՆ դոլար10:51:55
17.421 ԱՄՆ դոլար10:51:41
17.422 ԱՄՆ դոլար10:51:34
17.418 ԱՄՆ դոլար10:51:25
17.419 ԱՄՆ դոլար10:51:18
17.422 ԱՄՆ դոլար10:51:11
17.422 ԱՄՆ դոլար10:51:10
17.425 ԱՄՆ դոլար10:51:01
17.422 ԱՄՆ դոլար10:50:54
17.425 ԱՄՆ դոլար10:50:47
17.43 ԱՄՆ դոլար10:50:27
17.438 ԱՄՆ դոլար10:49:45
17.441 ԱՄՆ դոլար10:49:38
17.442 ԱՄՆ դոլար10:49:24
17.445 ԱՄՆ դոլար10:49:17
17.448 ԱՄՆ դոլար10:48:54
17.445 ԱՄՆ դոլար10:48:48
17.444 ԱՄՆ դոլար10:48:41
17.458 ԱՄՆ դոլար10:48:34
17.456 ԱՄՆ դոլար10:48:26
17.444 ԱՄՆ դոլար10:48:19
17.439 ԱՄՆ դոլար10:47:48
17.437 ԱՄՆ դոլար10:47:42
17.439 ԱՄՆ դոլար10:47:34
17.436 ԱՄՆ դոլար10:47:28
17.433 ԱՄՆ դոլար10:46:59
17.434 ԱՄՆ դոլար10:46:46
17.429 ԱՄՆ դոլար10:46:39
17.434 ԱՄՆ դոլար10:46:33
17.437 ԱՄՆ դոլար10:46:26
17.439 ԱՄՆ դոլար10:46:18
17.437 ԱՄՆ դոլար10:46:10
17.437 ԱՄՆ դոլար10:46:10
17.428 ԱՄՆ դոլար10:45:57
17.425 ԱՄՆ դոլար10:44:43
17.426 ԱՄՆ դոլար10:44:30
17.432 ԱՄՆ դոլար10:44:22
17.434 ԱՄՆ դոլար10:44:16
17.433 ԱՄՆ դոլար10:43:50
17.43 ԱՄՆ դոլար10:43:44
17.433 ԱՄՆ դոլար10:43:31
17.434 ԱՄՆ դոլար10:43:18
17.436 ԱՄՆ դոլար10:43:11
17.436 ԱՄՆ դոլար10:43:10
17.439 ԱՄՆ դոլար10:42:47
17.43 ԱՄՆ դոլար10:42:19
17.425 ԱՄՆ դոլար10:42:11
17.425 ԱՄՆ դոլար10:42:11
17.415 ԱՄՆ դոլար10:41:10
17.412 ԱՄՆ դոլար10:40:54
17.416 ԱՄՆ դոլար10:40:47
17.421 ԱՄՆ դոլար10:40:33
17.418 ԱՄՆ դոլար10:39:55
17.419 ԱՄՆ դոլար10:39:48
17.422 ԱՄՆ դոլար10:39:42
17.42 ԱՄՆ դոլար10:39:29
17.423 ԱՄՆ դոլար10:39:22
17.428 ԱՄՆ դոլար10:39:16
17.423 ԱՄՆ դոլար10:39:08
17.425 ԱՄՆ դոլար10:38:57
17.428 ԱՄՆ դոլար10:37:58
17.429 ԱՄՆ դոլար10:37:51
17.43 ԱՄՆ դոլար10:37:38
17.428 ԱՄՆ դոլար10:37:32
17.43 ԱՄՆ դոլար10:37:25
17.427 ԱՄՆ դոլար10:37:18
17.433 ԱՄՆ դոլար10:37:11
17.433 ԱՄՆ դոլար10:37:11
17.427 ԱՄՆ դոլար10:36:49
17.428 ԱՄՆ դոլար10:36:34
17.43 ԱՄՆ դոլար10:36:27
17.427 ԱՄՆ դոլար10:36:20
17.433 ԱՄՆ դոլար10:35:53
17.436 ԱՄՆ դոլար10:35:41
17.43 ԱՄՆ դոլար10:35:11
17.43 ԱՄՆ դոլար10:35:11
17.433 ԱՄՆ դոլար10:34:58
17.439 ԱՄՆ դոլար10:34:52
17.438 ԱՄՆ դոլար10:34:38
17.436 ԱՄՆ դոլար10:34:31
17.434 ԱՄՆ դոլար10:34:24
17.433 ԱՄՆ դոլար10:34:17
17.43 ԱՄՆ դոլար10:33:53
17.425 ԱՄՆ դոլար10:33:46
17.422 ԱՄՆ դոլար10:33:40
17.416 ԱՄՆ դոլար10:33:09
17.41 ԱՄՆ դոլար10:33:00
17.413 ԱՄՆ դոլար10:32:54
17.412 ԱՄՆ դոլար10:32:40
17.409 ԱՄՆ դոլար10:32:34
17.412 ԱՄՆ դոլար10:32:26
17.409 ԱՄՆ դոլար10:32:19
17.416 ԱՄՆ դոլար10:31:57
17.413 ԱՄՆ դոլար10:31:50
17.416 ԱՄՆ դոլար10:31:43
17.412 ԱՄՆ դոլար10:31:30
17.413 ԱՄՆ դոլար10:31:21
17.418 ԱՄՆ դոլար10:31:12
17.416 ԱՄՆ դոլար10:30:57
17.419 ԱՄՆ դոլար10:30:41
17.427 ԱՄՆ դոլար10:29:35
17.428 ԱՄՆ դոլար10:29:22
17.431 ԱՄՆ դոլար10:29:15
17.425 ԱՄՆ դոլար10:29:09
17.425 ԱՄՆ դոլար10:29:08
17.427 ԱՄՆ դոլար10:28:25
17.425 ԱՄՆ դոլար10:28:18