TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

RTSI

  • Վերջինը1237.51
  • Բարձր1241.03
  • Ցածր1220.83
  • Առավելագույն տատանում4.76
  • Առավելագույն տատանումները%0.63%
  • Բացեք1,220.83
  • Ժամանակը16:36:20
  • Երեկ1,213.41
  • Փոխել%1.99%
  • Փոփոխություն24.1

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը RTSI

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը RTSI

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1,237.51 ՌԻԱԼ16:36:20
1,237.59 ՌԻԱԼ16:35:17
1,237.94 ՌԻԱԼ16:34:19
1,238.04 ՌԻԱԼ16:33:19
1,237.83 ՌԻԱԼ16:32:21
1,237.6 ՌԻԱԼ16:31:20
1,238.22 ՌԻԱԼ16:30:27
1,238.06 ՌԻԱԼ16:29:15
1,238.34 ՌԻԱԼ16:28:20
1,238.86 ՌԻԱԼ16:27:18
1,239.22 ՌԻԱԼ16:26:18
1,238.36 ՌԻԱԼ16:25:19
1,237.36 ՌԻԱԼ16:24:18
1,236.08 ՌԻԱԼ16:23:19
1,235.5 ՌԻԱԼ16:22:16
1,235 ՌԻԱԼ16:21:19
1,235.14 ՌԻԱԼ16:20:20
1,235.28 ՌԻԱԼ16:19:16
1,235.37 ՌԻԱԼ16:18:19
1,235.21 ՌԻԱԼ16:17:17
1,235.3 ՌԻԱԼ16:16:20
1,235.32 ՌԻԱԼ16:15:17
1,234.85 ՌԻԱԼ16:14:17
1,234.75 ՌԻԱԼ16:13:17
1,234.6 ՌԻԱԼ16:12:20
1,234.19 ՌԻԱԼ16:11:19
1,234.07 ՌԻԱԼ16:10:20
1,233.78 ՌԻԱԼ16:09:17
1,234.19 ՌԻԱԼ16:08:17
1,233.81 ՌԻԱԼ16:07:18
1,234.74 ՌԻԱԼ16:06:19
1,234.9 ՌԻԱԼ16:05:21
1,235.1 ՌԻԱԼ16:04:21
1,234.81 ՌԻԱԼ16:03:22
1,234.8 ՌԻԱԼ16:02:23
1,235.32 ՌԻԱԼ16:01:23
1,235.57 ՌԻԱԼ16:00:33
1,235.4 ՌԻԱԼ15:59:15
1,234.95 ՌԻԱԼ15:58:20
1,235.43 ՌԻԱԼ15:57:20
1,235.6 ՌԻԱԼ15:56:19
1,235.68 ՌԻԱԼ15:55:19
1,236 ՌԻԱԼ15:54:17
1,235.41 ՌԻԱԼ15:53:17
1,235.51 ՌԻԱԼ15:52:17
1,235.73 ՌԻԱԼ15:51:19
1,235.25 ՌԻԱԼ15:50:21
1,235.41 ՌԻԱԼ15:49:17
1,235.21 ՌԻԱԼ15:48:17
1,234.65 ՌԻԱԼ15:47:17
1,234.52 ՌԻԱԼ15:46:17
1,235.28 ՌԻԱԼ15:45:18
1,236.12 ՌԻԱԼ15:44:15
1,235.88 ՌԻԱԼ15:43:18
1,235.72 ՌԻԱԼ15:42:18
1,235.83 ՌԻԱԼ15:41:18
1,236.02 ՌԻԱԼ15:40:21
1,235.21 ՌԻԱԼ15:39:16
1,236.08 ՌԻԱԼ15:38:17
1,236.24 ՌԻԱԼ15:37:17
1,235.86 ՌԻԱԼ15:36:18
1,236.49 ՌԻԱԼ15:35:19
1,236.32 ՌԻԱԼ15:34:18
1,236.53 ՌԻԱԼ15:33:19
1,236.32 ՌԻԱԼ15:32:18
1,236.69 ՌԻԱԼ15:31:19
1,236.29 ՌԻԱԼ15:30:26
1,236.46 ՌԻԱԼ15:29:14
1,236.42 ՌԻԱԼ15:28:18
1,235.99 ՌԻԱԼ15:27:18
1,235.89 ՌԻԱԼ15:26:16
1,234.99 ՌԻԱԼ15:25:18
1,234.25 ՌԻԱԼ15:24:16
1,234.26 ՌԻԱԼ15:23:19
1,234.68 ՌԻԱԼ15:22:16
1,236.04 ՌԻԱԼ15:21:18
1,236.16 ՌԻԱԼ15:20:19
1,235.77 ՌԻԱԼ15:19:14
1,235.72 ՌԻԱԼ15:18:18
1,235.71 ՌԻԱԼ15:17:17
1,234.96 ՌԻԱԼ15:16:17
1,234.7 ՌԻԱԼ15:15:18
1,234.87 ՌԻԱԼ15:14:16
1,234.39 ՌԻԱԼ15:13:17
1,234.43 ՌԻԱԼ15:12:17
1,234.2 ՌԻԱԼ15:11:18
1,234.98 ՌԻԱԼ15:10:18
1,234.86 ՌԻԱԼ15:09:16
1,235.49 ՌԻԱԼ15:08:17
1,235.62 ՌԻԱԼ15:07:17
1,236.96 ՌԻԱԼ15:05:20
1,237.99 ՌԻԱԼ15:04:17
1,239.37 ՌԻԱԼ15:03:18
1,239.84 ՌԻԱԼ15:02:19
1,241.03 ՌԻԱԼ15:01:20
1,237.13 ՌԻԱԼ15:00:31
1,236.74 ՌԻԱԼ14:59:19
1,236.91 ՌԻԱԼ14:58:15
1,236.77 ՌԻԱԼ14:57:17
1,236.96 ՌԻԱԼ14:56:17
1,236.73 ՌԻԱԼ14:55:18
1,236.71 ՌԻԱԼ14:54:14
1,237.08 ՌԻԱԼ14:53:16
1,237.32 ՌԻԱԼ14:52:16
1,237.2 ՌԻԱԼ14:51:16
1,236.67 ՌԻԱԼ14:50:18
1,236.85 ՌԻԱԼ14:49:16
1,236.33 ՌԻԱԼ14:48:17
1,235.32 ՌԻԱԼ14:47:18
1,234.73 ՌԻԱԼ14:46:18
1,234.32 ՌԻԱԼ14:45:17
1,234.21 ՌԻԱԼ14:44:16
1,233.56 ՌԻԱԼ14:43:16
1,233.87 ՌԻԱԼ14:42:20
1,233.44 ՌԻԱԼ14:41:17
1,233.61 ՌԻԱԼ14:40:19
1,233.7 ՌԻԱԼ14:39:17
1,233.27 ՌԻԱԼ14:38:19
1,233.17 ՌԻԱԼ14:37:17
1,232.99 ՌԻԱԼ14:36:18
1,233.29 ՌԻԱԼ14:35:17
1,232.87 ՌԻԱԼ14:34:16
1,232.65 ՌԻԱԼ14:33:16
1,233.12 ՌԻԱԼ14:32:20
1,233.15 ՌԻԱԼ14:31:19
1,233.09 ՌԻԱԼ14:30:22
1,233.74 ՌԻԱԼ14:29:14
1,234.29 ՌԻԱԼ14:28:16
1,234.98 ՌԻԱԼ14:27:17
1,235.47 ՌԻԱԼ14:26:15
1,235.02 ՌԻԱԼ14:25:16
1,233.97 ՌԻԱԼ14:24:15
1,234.12 ՌԻԱԼ14:23:16
1,234.36 ՌԻԱԼ14:22:17
1,235.59 ՌԻԱԼ14:20:18
1,235.23 ՌԻԱԼ14:19:13
1,235.11 ՌԻԱԼ14:18:17
1,235.1 ՌԻԱԼ14:17:17
1,234.82 ՌԻԱԼ14:16:19
1,234.21 ՌԻԱԼ14:15:18
1,234.2 ՌԻԱԼ14:14:14
1,234.67 ՌԻԱԼ14:13:17
1,234.92 ՌԻԱԼ14:12:16
1,234.84 ՌԻԱԼ14:11:16
1,234.25 ՌԻԱԼ14:10:16
1,234.35 ՌԻԱԼ14:09:13
1,234.38 ՌԻԱԼ14:08:18
1,235.5 ՌԻԱԼ14:07:18
1,235.77 ՌԻԱԼ14:06:17
1,236.01 ՌԻԱԼ14:05:18
1,235.72 ՌԻԱԼ14:04:18
1,235.61 ՌԻԱԼ14:03:18
1,236.56 ՌԻԱԼ14:02:21
1,236.39 ՌԻԱԼ14:01:19
1,235.71 ՌԻԱԼ14:00:33
1,235.2 ՌԻԱԼ13:59:16
1,234.82 ՌԻԱԼ13:58:15
1,235.47 ՌԻԱԼ13:57:17
1,235.13 ՌԻԱԼ13:56:15
1,235.67 ՌԻԱԼ13:55:15
1,236.1 ՌԻԱԼ13:54:15
1,236.88 ՌԻԱԼ13:53:16
1,237.81 ՌԻԱԼ13:52:16
1,238.16 ՌԻԱԼ13:51:17
1,237.11 ՌԻԱԼ13:50:17
1,236.52 ՌԻԱԼ13:49:15
1,237.18 ՌԻԱԼ13:48:15
1,237.25 ՌԻԱԼ13:47:18
1,236.59 ՌԻԱԼ13:46:16
1,237.35 ՌԻԱԼ13:45:16
1,236.83 ՌԻԱԼ13:44:13
1,237.64 ՌԻԱԼ13:43:14
1,237.45 ՌԻԱԼ13:42:16
1,237.37 ՌԻԱԼ13:41:14
1,237 ՌԻԱԼ13:40:16
1,236.92 ՌԻԱԼ13:39:13
1,236.15 ՌԻԱԼ13:38:15
1,235.37 ՌԻԱԼ13:37:14
1,235.35 ՌԻԱԼ13:36:15
1,235.14 ՌԻԱԼ13:35:16
1,235.61 ՌԻԱԼ13:34:15
1,235.5 ՌԻԱԼ13:33:16
1,235.23 ՌԻԱԼ13:32:17
1,235.58 ՌԻԱԼ13:31:15
1,235.81 ՌԻԱԼ13:30:22
1,235.58 ՌԻԱԼ13:29:13
1,235.3 ՌԻԱԼ13:28:14
1,234.68 ՌԻԱԼ13:27:17
1,234.14 ՌԻԱԼ13:26:16
1,234.02 ՌԻԱԼ13:25:16
1,233.65 ՌԻԱԼ13:24:14
1,233.11 ՌԻԱԼ13:23:14
1,232.69 ՌԻԱԼ13:22:14
1,232.9 ՌԻԱԼ13:21:17
1,233.4 ՌԻԱԼ13:20:17
1,233.98 ՌԻԱԼ13:19:15
1,234.61 ՌԻԱԼ13:18:16
1,234.25 ՌԻԱԼ13:17:16
1,233.64 ՌԻԱԼ13:15:19
1,233.18 ՌԻԱԼ13:14:15
1,233.99 ՌԻԱԼ13:13:14
1,234.03 ՌԻԱԼ13:12:15
1,234.43 ՌԻԱԼ13:11:16
1,234.06 ՌԻԱԼ13:10:16
1,235.62 ՌԻԱԼ13:09:15
1,236.61 ՌԻԱԼ13:08:15
1,236.71 ՌԻԱԼ13:07:15
1,236.77 ՌԻԱԼ13:06:16
1,236.72 ՌԻԱԼ13:05:17
1,236.63 ՌԻԱԼ13:04:17
1,236.85 ՌԻԱԼ13:03:18
1,237.63 ՌԻԱԼ13:02:17
1,237.61 ՌԻԱԼ13:01:20
1,237.75 ՌԻԱԼ13:00:32
1,237.74 ՌԻԱԼ12:59:15
1,237 ՌԻԱԼ12:58:14
1,236.5 ՌԻԱԼ12:57:15
1,236.42 ՌԻԱԼ12:56:15
1,236.47 ՌԻԱԼ12:55:14
1,237.28 ՌԻԱԼ12:54:16
1,237.87 ՌԻԱԼ12:53:14
1,238.52 ՌԻԱԼ12:52:13
1,238.44 ՌԻԱԼ12:51:15
1,238.25 ՌԻԱԼ12:50:18
1,238.18 ՌԻԱԼ12:49:15
1,238.32 ՌԻԱԼ12:48:15
1,237.6 ՌԻԱԼ12:47:13
1,237.3 ՌԻԱԼ12:46:14
1,237.98 ՌԻԱԼ12:45:18
1,237.68 ՌԻԱԼ12:44:15
1,238.09 ՌԻԱԼ12:43:14
1,236.87 ՌԻԱԼ12:42:13
1,236.99 ՌԻԱԼ12:41:15
1,236.76 ՌԻԱԼ12:40:19
1,236.33 ՌԻԱԼ12:39:14
1,236.07 ՌԻԱԼ12:38:14
1,236.6 ՌԻԱԼ12:37:13
1,236.65 ՌԻԱԼ12:36:15
1,235.67 ՌԻԱԼ12:35:16
1,235.15 ՌԻԱԼ12:34:14
1,234.28 ՌԻԱԼ12:33:16
1,234.01 ՌԻԱԼ12:32:14
1,233.64 ՌԻԱԼ12:31:19
1,234.36 ՌԻԱԼ12:30:32
1,234.16 ՌԻԱԼ12:29:13
1,234.3 ՌԻԱԼ12:28:16
1,234.34 ՌԻԱԼ12:27:14
1,233.93 ՌԻԱԼ12:26:15
1,234.55 ՌԻԱԼ12:25:17
1,234.58 ՌԻԱԼ12:24:15
1,234.82 ՌԻԱԼ12:23:15
1,235.21 ՌԻԱԼ12:22:15
1,235.19 ՌԻԱԼ12:21:14
1,233.96 ՌԻԱԼ12:20:16
1,233.9 ՌԻԱԼ12:19:15
1,233.34 ՌԻԱԼ12:18:15
1,233.04 ՌԻԱԼ12:17:15
1,233.72 ՌԻԱԼ12:16:14
1,234.42 ՌԻԱԼ12:15:18
1,234.31 ՌԻԱԼ12:14:15
1,233.77 ՌԻԱԼ12:13:14
1,233.69 ՌԻԱԼ12:12:16
1,233.61 ՌԻԱԼ12:11:14
1,234.85 ՌԻԱԼ12:10:16
1,235.04 ՌԻԱԼ12:08:15
1,233.49 ՌԻԱԼ12:07:15
1,233.51 ՌԻԱԼ12:06:21
1,234.12 ՌԻԱԼ12:05:18
1,232.93 ՌԻԱԼ12:03:28
1,232.36 ՌԻԱԼ12:02:23
1,232.26 ՌԻԱԼ12:01:29
1,232.3 ՌԻԱԼ12:00:34
1,232.47 ՌԻԱԼ11:59:12
1,233.47 ՌԻԱԼ11:58:14
1,234.11 ՌԻԱԼ11:57:15
1,234.8 ՌԻԱԼ11:56:14
1,235.13 ՌԻԱԼ11:55:15
1,235.99 ՌԻԱԼ11:54:14
1,235.8 ՌԻԱԼ11:53:15
1,234.9 ՌԻԱԼ11:52:14
1,234.75 ՌԻԱԼ11:51:14
1,234.29 ՌԻԱԼ11:50:15
1,232.51 ՌԻԱԼ11:49:13
1,232.94 ՌԻԱԼ11:48:15
1,232.98 ՌԻԱԼ11:47:14
1,233.56 ՌԻԱԼ11:46:17
1,233.28 ՌԻԱԼ11:45:17
1,233.73 ՌԻԱԼ11:44:13
1,231.97 ՌԻԱԼ11:43:14
1,229.91 ՌԻԱԼ11:42:18
1,229.47 ՌԻԱԼ11:41:14
1,228.45 ՌԻԱԼ11:40:15
1,228.09 ՌԻԱԼ11:39:15
1,228.57 ՌԻԱԼ11:38:15
1,229.53 ՌԻԱԼ11:37:16
1,229.9 ՌԻԱԼ11:36:14
1,230.28 ՌԻԱԼ11:35:15
1,230.22 ՌԻԱԼ11:34:13
1,229.77 ՌԻԱԼ11:33:16
1,225.01 ՌԻԱԼ11:32:17
1,220.83 ՌԻԱԼ11:31:16
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ