TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Platinum

  • Վերջինը833.15
  • Բարձր871.65
  • Ցածր818.65
  • Առավելագույն տատանում6.55
  • Առավելագույն տատանումները%0.38%
  • Բացեք866.9
  • Ժամանակը23:43:28
  • Երեկ867.4
  • Փոխել%4.11%
  • Փոփոխություն34.25

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
833.15 ԱՄՆ դոլար23:43:28
833 ԱՄՆ դոլար23:43:19
833 ԱՄՆ դոլար23:43:18
832.95 ԱՄՆ դոլար23:42:56
833.15 ԱՄՆ դոլար23:41:37
833.3 ԱՄՆ դոլար23:39:28
833.1 ԱՄՆ դոլար23:39:17
833.1 ԱՄՆ դոլար23:39:16
833.9 ԱՄՆ դոլար23:38:17
833.6 ԱՄՆ դոլար23:37:41
833.4 ԱՄՆ դոլար23:37:30
833.7 ԱՄՆ դոլար23:37:17
833.7 ԱՄՆ դոլար23:37:16
833.4 ԱՄՆ դոլար23:35:29
832.9 ԱՄՆ դոլար23:33:30
833.8 ԱՄՆ դոլար23:29:33
833.55 ԱՄՆ դոլար23:27:46
835.25 ԱՄՆ դոլար23:26:17
835.25 ԱՄՆ դոլար23:26:16
834.8 ԱՄՆ դոլար23:25:28
834.85 ԱՄՆ դոլար23:24:34
835.05 ԱՄՆ դոլար23:23:42
834.95 ԱՄՆ դոլար23:22:55
832.9 ԱՄՆ դոլար23:19:42
833.1 ԱՄՆ դոլար23:19:25
833.15 ԱՄՆ դոլար23:18:28
832.5 ԱՄՆ դոլար23:17:37
832.3 ԱՄՆ դոլար23:16:49
832.55 ԱՄՆ դոլար23:15:00
832.75 ԱՄՆ դոլար23:13:15
832.95 ԱՄՆ դոլար23:10:27
833.35 ԱՄՆ դոլար23:09:15
833.35 ԱՄՆ դոլար23:09:14
833.6 ԱՄՆ դոլար23:06:49
834.7 ԱՄՆ դոլար23:05:17
834.7 ԱՄՆ դոլար23:05:17
833.6 ԱՄՆ դոլար23:04:04
835.1 ԱՄՆ դոլար23:02:45
833.05 ԱՄՆ դոլար23:01:19
833.05 ԱՄՆ դոլար23:01:18
832.2 ԱՄՆ դոլար22:59:52
832.15 ԱՄՆ դոլար22:59:28
832.3 ԱՄՆ դոլար22:58:50
832.25 ԱՄՆ դոլար22:57:49
831.5 ԱՄՆ դոլար22:56:24
831 ԱՄՆ դոլար22:55:12
830.9 ԱՄՆ դոլար22:54:54
831.05 ԱՄՆ դոլար22:54:46
830.1 ԱՄՆ դոլար22:54:29
830.25 ԱՄՆ դոլար22:54:12
830.25 ԱՄՆ դոլար22:54:12
830.3 ԱՄՆ դոլար22:53:31
830.05 ԱՄՆ դոլար22:53:23
829.9 ԱՄՆ դոլար22:52:58
829.95 ԱՄՆ դոլար22:52:24
830.05 ԱՄՆ դոլար22:52:15
830.05 ԱՄՆ դոլար22:52:14
829.8 ԱՄՆ դոլար22:50:16
829.8 ԱՄՆ դոլար22:50:15
829.75 ԱՄՆ դոլար22:49:48
830.3 ԱՄՆ դոլար22:49:30
830.25 ԱՄՆ դոլար22:48:01
830.65 ԱՄՆ դոլար22:46:41
830.9 ԱՄՆ դոլար22:44:38
830.95 ԱՄՆ դոլար22:44:01
831 ԱՄՆ դոլար22:42:59
830.9 ԱՄՆ դոլար22:42:43
831 ԱՄՆ դոլար22:39:45
830.85 ԱՄՆ դոլար22:39:29
830.7 ԱՄՆ դոլար22:38:56
831.25 ԱՄՆ դոլար22:38:15
831.25 ԱՄՆ դոլար22:38:14
830.8 ԱՄՆ դոլար22:37:42
831.05 ԱՄՆ դոլար22:37:14
830.65 ԱՄՆ դոլար22:34:49
830.8 ԱՄՆ դոլար22:34:32
830.75 ԱՄՆ դոլար22:34:15
830.75 ԱՄՆ դոլար22:34:14
831.6 ԱՄՆ դոլար22:31:30
831.9 ԱՄՆ դոլար22:30:01
832.3 ԱՄՆ դոլար22:28:48
832.15 ԱՄՆ դոլար22:27:14
832.15 ԱՄՆ դոլար22:27:13
831.55 ԱՄՆ դոլար22:24:48
831.3 ԱՄՆ դոլար22:22:37
831.8 ԱՄՆ դոլար22:20:15
831.8 ԱՄՆ դոլար22:20:14
831.75 ԱՄՆ դոլար22:19:31
831.95 ԱՄՆ դոլար22:19:13
831.95 ԱՄՆ դոլար22:19:11
831.5 ԱՄՆ դոլար22:18:04
831.6 ԱՄՆ դոլար22:17:33
831.4 ԱՄՆ դոլար22:15:49
831.6 ԱՄՆ դոլար22:14:53
831.35 ԱՄՆ դոլար22:13:34
831.25 ԱՄՆ դոլար22:09:13
831.25 ԱՄՆ դոլար22:09:13
830.8 ԱՄՆ դոլար22:07:25
830.9 ԱՄՆ դոլար22:05:37
830.8 ԱՄՆ դոլար22:04:58
831.05 ԱՄՆ դոլար22:04:18
831.05 ԱՄՆ դոլար22:04:17
831.2 ԱՄՆ դոլար22:02:20
831.2 ԱՄՆ դոլար22:02:15
830.75 ԱՄՆ դոլար22:00:22
830.7 ԱՄՆ դոլար21:59:20
830.85 ԱՄՆ դոլար21:59:12
830.85 ԱՄՆ դոլար21:59:11
830.55 ԱՄՆ դոլար21:57:36
830.85 ԱՄՆ դոլար21:57:15
830.85 ԱՄՆ դոլար21:57:14
830.6 ԱՄՆ դոլար21:55:21
830.3 ԱՄՆ դոլար21:55:13
830.3 ԱՄՆ դոլար21:55:11
830.7 ԱՄՆ դոլար21:54:29
831 ԱՄՆ դոլար21:53:45
830.95 ԱՄՆ դոլար21:53:30
830.65 ԱՄՆ դոլար21:53:22
830.8 ԱՄՆ դոլար21:52:56
830.85 ԱՄՆ դոլար21:52:40
830.5 ԱՄՆ դոլար21:49:57
830.2 ԱՄՆ դոլար21:49:41
830.5 ԱՄՆ դոլար21:49:33
830.2 ԱՄՆ դոլար21:48:59
830.35 ԱՄՆ դոլար21:47:57
830.8 ԱՄՆ դոլար21:46:23
831.15 ԱՄՆ դոլար21:45:16
831.15 ԱՄՆ դոլար21:45:12
831.3 ԱՄՆ դոլար21:44:12
831.45 ԱՄՆ դոլար21:43:30
831 ԱՄՆ դոլար21:43:22
831.7 ԱՄՆ դոլար21:43:14
831.7 ԱՄՆ դոլար21:43:12
831.45 ԱՄՆ դոլար21:42:53
831.6 ԱՄՆ դոլար21:42:24
831.5 ԱՄՆ դոլար21:42:14
831.5 ԱՄՆ դոլար21:42:14
832 ԱՄՆ դոլար21:40:22
832.4 ԱՄՆ դոլար21:40:01
832.2 ԱՄՆ դոլար21:39:45
831.6 ԱՄՆ դոլար21:39:29
831.45 ԱՄՆ դոլար21:39:21
831.1 ԱՄՆ դոլար21:39:12
831.1 ԱՄՆ դոլար21:39:12
831.15 ԱՄՆ դոլար21:38:14
831.1 ԱՄՆ դոլար21:37:39
831.4 ԱՄՆ դոլար21:36:42
830.35 ԱՄՆ դոլար21:35:16
830.35 ԱՄՆ դոլար21:35:16
830.5 ԱՄՆ դոլար21:34:39
831.05 ԱՄՆ դոլար21:34:31
828.7 ԱՄՆ դոլար21:33:25
828.65 ԱՄՆ դոլար21:30:39
827.9 ԱՄՆ դոլար21:29:38
829.35 ԱՄՆ դոլար21:27:37
829.5 ԱՄՆ դոլար21:25:33
829.45 ԱՄՆ դոլար21:24:14
829.45 ԱՄՆ դոլար21:24:14
829.05 ԱՄՆ դոլար21:23:15
829.05 ԱՄՆ դոլար21:23:14
828.6 ԱՄՆ դոլար21:20:24
828.7 ԱՄՆ դոլար21:19:44
829.3 ԱՄՆ դոլար21:19:20
828.4 ԱՄՆ դոլար21:17:56
828.15 ԱՄՆ դոլար21:17:22
828.25 ԱՄՆ դոլար21:15:38
826.45 ԱՄՆ դոլար21:15:00
826.75 ԱՄՆ դոլար21:14:13
826.75 ԱՄՆ դոլար21:14:13
828.45 ԱՄՆ դոլար21:10:38
828.35 ԱՄՆ դոլար21:08:46
828.7 ԱՄՆ դոլար21:07:15
828.7 ԱՄՆ դոլար21:07:14
828.8 ԱՄՆ դոլար21:05:48
829.4 ԱՄՆ դոլար21:04:38
829.15 ԱՄՆ դոլար21:03:34
828.95 ԱՄՆ դոլար21:02:25
829.05 ԱՄՆ դոլար20:59:58
829 ԱՄՆ դոլար20:59:20
829.1 ԱՄՆ դոլար20:58:32
828.6 ԱՄՆ դոլար20:57:41
828.1 ԱՄՆ դոլար20:56:16
828.1 ԱՄՆ դոլար20:56:15
828.3 ԱՄՆ դոլար20:55:23
828.4 ԱՄՆ դոլար20:55:14
828.4 ԱՄՆ դոլար20:55:13
828.6 ԱՄՆ դոլար20:53:47
828.35 ԱՄՆ դոլար20:52:42
828.3 ԱՄՆ դոլար20:52:34
828.15 ԱՄՆ դոլար20:52:26
828.1 ԱՄՆ դոլար20:50:43
828.55 ԱՄՆ դոլար20:50:16
828.55 ԱՄՆ դոլար20:50:14
829 ԱՄՆ դոլար20:49:50
828.85 ԱՄՆ դոլար20:49:32
828.8 ԱՄՆ դոլար20:49:23
829.35 ԱՄՆ դոլար20:48:50
829.45 ԱՄՆ դոլար20:47:01
828.65 ԱՄՆ դոլար20:45:31
828.55 ԱՄՆ դոլար20:44:59
828.45 ԱՄՆ դոլար20:44:34
828.85 ԱՄՆ դոլար20:44:15
828.85 ԱՄՆ դոլար20:44:14
828.25 ԱՄՆ դոլար20:42:45
828.3 ԱՄՆ դոլար20:41:42
828.1 ԱՄՆ դոլար20:39:56
828.2 ԱՄՆ դոլար20:39:39
828.05 ԱՄՆ դոլար20:39:32
827.8 ԱՄՆ դոլար20:38:58
827.75 ԱՄՆ դոլար20:38:38
827.65 ԱՄՆ դոլար20:38:16
827.8 ԱՄՆ դոլար20:37:58
827.55 ԱՄՆ դոլար20:37:27
827.65 ԱՄՆ դոլար20:35:35
827.25 ԱՄՆ դոլար20:34:37
827.5 ԱՄՆ դոլար20:33:57
828.1 ԱՄՆ դոլար20:33:14
828.1 ԱՄՆ դոլար20:33:13
827.8 ԱՄՆ դոլար20:30:57
827.35 ԱՄՆ դոլար20:29:57
827.2 ԱՄՆ դոլար20:29:26
827.3 ԱՄՆ դոլար20:28:14
827.3 ԱՄՆ դոլար20:28:14
828 ԱՄՆ դոլար20:25:30
827.2 ԱՄՆ դոլար20:24:21
827.35 ԱՄՆ դոլար20:22:58
827.2 ԱՄՆ դոլար20:19:58
827.8 ԱՄՆ դոլար20:18:29
828 ԱՄՆ դոլար20:17:37
827.6 ԱՄՆ դոլար20:16:44
827.05 ԱՄՆ դոլար20:15:28
827.1 ԱՄՆ դոլար20:14:51
827.4 ԱՄՆ դոլար20:13:42
827.65 ԱՄՆ դոլար20:13:12
828.25 ԱՄՆ դոլար20:11:11
828.6 ԱՄՆ դոլար20:09:37
828.15 ԱՄՆ դոլար20:09:12
828.15 ԱՄՆ դոլար20:09:12
827.8 ԱՄՆ դոլար20:07:14
827.8 ԱՄՆ դոլար20:07:14
827.35 ԱՄՆ դոլար20:05:15
827.35 ԱՄՆ դոլար20:05:14
823.6 ԱՄՆ դոլար20:04:26
824.2 ԱՄՆ դոլար20:04:14
824.2 ԱՄՆ դոլար20:04:14
826.1 ԱՄՆ դոլար20:01:37
825.95 ԱՄՆ դոլար20:00:26
825.95 ԱՄՆ դոլար20:00:26
825.3 ԱՄՆ դոլար19:58:32
824.6 ԱՄՆ դոլար19:57:45
824.1 ԱՄՆ դոլար19:56:14
824.1 ԱՄՆ դոլար19:56:14
824.7 ԱՄՆ դոլար19:55:12
824.7 ԱՄՆ դոլար19:55:11
824.8 ԱՄՆ դոլար19:54:58
824.9 ԱՄՆ դոլար19:54:43
824.65 ԱՄՆ դոլար19:54:28
824.15 ԱՄՆ դոլար19:54:21
824.1 ԱՄՆ դոլար19:53:56
824.05 ԱՄՆ դոլար19:53:35
824.5 ԱՄՆ դոլար19:53:27
824.6 ԱՄՆ դոլար19:52:55
824.3 ԱՄՆ դոլար19:52:39
824.7 ԱՄՆ դոլար19:52:22
823.5 ԱՄՆ դոլար19:51:36
824.25 ԱՄՆ դոլար19:50:30
824.05 ԱՄՆ դոլար19:49:20
824 ԱՄՆ դոլար19:48:45
823.3 ԱՄՆ դոլար19:47:53
822.8 ԱՄՆ դոլար19:47:14
822.8 ԱՄՆ դոլար19:47:14
825.35 ԱՄՆ դոլար19:45:39
825 ԱՄՆ դոլար19:45:12
825 ԱՄՆ դոլար19:45:11
824.4 ԱՄՆ դոլար19:44:02
824.9 ԱՄՆ դոլար19:43:47
824.8 ԱՄՆ դոլար19:43:32
824.4 ԱՄՆ դոլար19:43:14
824.4 ԱՄՆ դոլար19:43:13
823.95 ԱՄՆ դոլար19:42:16
824.05 ԱՄՆ դոլար19:41:31
823.2 ԱՄՆ դոլար19:40:15
823.2 ԱՄՆ դոլար19:40:13
823.45 ԱՄՆ դոլար19:39:41
823.1 ԱՄՆ դոլար19:39:27
822.9 ԱՄՆ դոլար19:39:19
823.05 ԱՄՆ դոլար19:39:13
823.05 ԱՄՆ դոլար19:39:11
822.8 ԱՄՆ դոլար19:38:42
822.9 ԱՄՆ դոլար19:38:13
822.9 ԱՄՆ դոլար19:38:13
823.2 ԱՄՆ դոլար19:37:45
822.7 ԱՄՆ դոլար19:36:14
824.8 ԱՄՆ դոլար19:35:14
824.8 ԱՄՆ դոլար19:35:13
824.15 ԱՄՆ դոլար19:34:52
824.55 ԱՄՆ դոլար19:34:37
824.7 ԱՄՆ դոլար19:34:29
824.4 ԱՄՆ դոլար19:33:27
820.7 ԱՄՆ դոլար19:31:15
820.7 ԱՄՆ դոլար19:31:15
821.35 ԱՄՆ դոլար19:29:55
820.75 ԱՄՆ դոլար19:29:11
820.75 ԱՄՆ դոլար19:29:10
821.15 ԱՄՆ դոլար19:27:24
821.55 ԱՄՆ դոլար19:24:56
821.65 ԱՄՆ դոլար19:23:41
822 ԱՄՆ դոլար19:21:14
822 ԱՄՆ դոլար19:21:13
823.05 ԱՄՆ դոլար19:19:17
823 ԱՄՆ դոլար19:18:44
822.2 ԱՄՆ դոլար19:17:57
820.1 ԱՄՆ դոլար19:17:21
819.35 ԱՄՆ դոլար19:17:12
819.35 ԱՄՆ դոլար19:17:12
820.5 ԱՄՆ դոլար19:15:13
820.5 ԱՄՆ դոլար19:15:13
823.65 ԱՄՆ դոլար19:13:35
822.2 ԱՄՆ դոլար19:10:38
820.15 ԱՄՆ դոլար19:09:49
820.2 ԱՄՆ դոլար19:08:42
819.2 ԱՄՆ դոլար19:07:02
820.4 ԱՄՆ դոլար19:05:20
819.45 ԱՄՆ դոլար19:04:30
818.65 ԱՄՆ դոլար19:03:52
819.7 ԱՄՆ դոլար19:02:15
819.7 ԱՄՆ դոլար19:02:14
821.15 ԱՄՆ դոլար19:00:57
823.2 ԱՄՆ դոլար18:59:46
822.95 ԱՄՆ դոլար18:59:19
822.8 ԱՄՆ դոլար18:58:54
822.75 ԱՄՆ դոլար18:57:50
823.6 ԱՄՆ դոլար18:56:21
824.15 ԱՄՆ դոլար18:56:13
824.15 ԱՄՆ դոլար18:56:13
823.25 ԱՄՆ դոլար18:55:02
823 ԱՄՆ դոլար18:54:48
823.2 ԱՄՆ դոլար18:54:35
822.7 ԱՄՆ դոլար18:54:28
822.35 ԱՄՆ դոլար18:54:12
822.35 ԱՄՆ դոլար18:54:11
822.2 ԱՄՆ դոլար18:53:35
822.65 ԱՄՆ դոլար18:53:22
821.4 ԱՄՆ դոլար18:53:13
821.4 ԱՄՆ դոլար18:53:12
821.9 ԱՄՆ դոլար18:52:50
821.6 ԱՄՆ դոլար18:52:20
822.4 ԱՄՆ դոլար18:51:34
822.5 ԱՄՆ դոլար18:51:12
822.5 ԱՄՆ դոլար18:51:12
823.55 ԱՄՆ դոլար18:50:02
823.35 ԱՄՆ դոլար18:49:27
823.8 ԱՄՆ դոլար18:49:11
823.8 ԱՄՆ դոլար18:49:11
823.1 ԱՄՆ դոլար18:48:13
823.1 ԱՄՆ դոլար18:48:13
823.65 ԱՄՆ դոլար18:46:39
825.35 ԱՄՆ դոլար18:45:20
826 ԱՄՆ դոլար18:45:12
826 ԱՄՆ դոլար18:45:12
825.7 ԱՄՆ դոլար18:44:49
825.3 ԱՄՆ դոլար18:44:34
825.05 ԱՄՆ դոլար18:44:19
825.4 ԱՄՆ դոլար18:43:41
825.2 ԱՄՆ դոլար18:43:20
825.25 ԱՄՆ դոլար18:42:59
825.85 ԱՄՆ դոլար18:42:30
828.25 ԱՄՆ դոլար18:41:34
829.3 ԱՄՆ դոլար18:40:21
828.8 ԱՄՆ դոլար18:39:59
828.45 ԱՄՆ դոլար18:39:45
829.1 ԱՄՆ դոլար18:39:32
829.65 ԱՄՆ դոլար18:39:18
829.8 ԱՄՆ դոլար18:38:50
829.35 ԱՄՆ դոլար18:38:29
828.1 ԱՄՆ դոլար18:38:12
828.1 ԱՄՆ դոլար18:38:12
828.05 ԱՄՆ դոլար18:37:43
826.95 ԱՄՆ դոլար18:36:42
825.9 ԱՄՆ դոլար18:35:15
825.9 ԱՄՆ դոլար18:35:15
826 ԱՄՆ դոլար18:32:56
826.3 ԱՄՆ դոլար18:30:26
826.7 ԱՄՆ դոլար18:29:26
827 ԱՄՆ դոլար18:28:35
827.15 ԱՄՆ դոլար18:25:38
827.55 ԱՄՆ դոլար18:24:11
827.55 ԱՄՆ դոլար18:24:10
827.8 ԱՄՆ դոլար18:22:52
827.65 ԱՄՆ դոլար18:20:24
828.5 ԱՄՆ դոլար18:19:59
829 ԱՄՆ դոլար18:19:33
830.15 ԱՄՆ դոլար18:19:19
830.35 ԱՄՆ դոլար18:18:20
831.8 ԱՄՆ դոլար18:17:20
830 ԱՄՆ դոլար18:15:47
830.6 ԱՄՆ դոլար18:14:59
830.4 ԱՄՆ դոլար18:13:20
831.65 ԱՄՆ դոլար18:10:40
831.7 ԱՄՆ դոլար18:09:50
829.1 ԱՄՆ դոլար18:08:13
829.1 ԱՄՆ դոլար18:08:13
832.4 ԱՄՆ դոլար18:07:14
832.4 ԱՄՆ դոլար18:07:14
835.9 ԱՄՆ դոլար18:05:15
835.9 ԱՄՆ դոլար18:05:14
834.1 ԱՄՆ դոլար18:04:43
833.2 ԱՄՆ դոլար18:03:48
833.6 ԱՄՆ դոլար18:03:01
834.85 ԱՄՆ դոլար18:02:20
834.85 ԱՄՆ դոլար18:02:18
835.6 ԱՄՆ դոլար18:00:41
834.8 ԱՄՆ դոլար17:59:43
835.25 ԱՄՆ դոլար17:58:51
834.05 ԱՄՆ դոլար17:56:47
833.05 ԱՄՆ դոլար17:55:58
833.6 ԱՄՆ դոլար17:55:11
833.6 ԱՄՆ դոլար17:55:10
833.65 ԱՄՆ դոլար17:54:58
833.35 ԱՄՆ դոլար17:54:30
834.2 ԱՄՆ դոլար17:54:11
834.2 ԱՄՆ դոլար17:54:10
834.75 ԱՄՆ դոլար17:53:40
834.5 ԱՄՆ դոլար17:53:28
834.35 ԱՄՆ դոլար17:53:21
834.05 ԱՄՆ դոլար17:52:52
832.15 ԱՄՆ դոլար17:52:39
830.6 ԱՄՆ դոլար17:52:25
831.4 ԱՄՆ դոլար17:52:12
831.4 ԱՄՆ դոլար17:52:11
832.4 ԱՄՆ դոլար17:51:53
832.2 ԱՄՆ դոլար17:51:25
835.6 ԱՄՆ դոլար17:45:13
835.6 ԱՄՆ դոլար17:45:11
835.35 ԱՄՆ դոլար17:44:51
834.9 ԱՄՆ դոլար17:44:32
833.1 ԱՄՆ դոլար17:44:11
833.1 ԱՄՆ դոլար17:44:11
833.25 ԱՄՆ դոլար17:43:50
834.25 ԱՄՆ դոլար17:43:38
833.9 ԱՄՆ դոլար17:43:24
834.35 ԱՄՆ դոլար17:43:11
834.35 ԱՄՆ դոլար17:43:11
833.7 ԱՄՆ դոլար17:42:53
829.5 ԱՄՆ դոլար17:42:20
835.4 ԱՄՆ դոլար17:41:18
837.3 ԱՄՆ դոլար17:40:21
839 ԱՄՆ դոլար17:39:54
839.1 ԱՄՆ դոլար17:39:26
837.9 ԱՄՆ դոլար17:39:11
837.9 ԱՄՆ դոլար17:39:10
837.75 ԱՄՆ դոլար17:38:56
839.8 ԱՄՆ դոլար17:38:35
837.2 ԱՄՆ դոլար17:38:20
837.15 ԱՄՆ դոլար17:37:50
837.3 ԱՄՆ դոլար17:37:35
837.05 ԱՄՆ դոլար17:37:27
836.5 ԱՄՆ դոլար17:37:13
836.5 ԱՄՆ դոլար17:37:12
839.3 ԱՄՆ դոլար17:35:24
841.1 ԱՄՆ դոլար17:34:55
840.75 ԱՄՆ դոլար17:34:48
841.45 ԱՄՆ դոլար17:34:33
843.35 ԱՄՆ դոլար17:34:19
842.7 ԱՄՆ դոլար17:33:51
841.6 ԱՄՆ դոլար17:33:37
841.45 ԱՄՆ դոլար17:33:22
840.15 ԱՄՆ դոլար17:32:11
840.55 ԱՄՆ դոլար17:30:24
839.4 ԱՄՆ դոլար17:29:38
838.6 ԱՄՆ դոլար17:29:26
839 ԱՄՆ դոլար17:28:52
838.75 ԱՄՆ դոլար17:28:21
840.6 ԱՄՆ դոլար17:27:01
840.15 ԱՄՆ դոլար17:25:33
839.9 ԱՄՆ դոլար17:24:45
841.1 ԱՄՆ դոլար17:23:33
840.5 ԱՄՆ դոլար17:22:28
840.75 ԱՄՆ դոլար17:20:30
838.2 ԱՄՆ դոլար17:20:01
837.3 ԱՄՆ դոլար17:19:36
839.5 ԱՄՆ դոլար17:19:23
838.5 ԱՄՆ դոլար17:19:11
838.5 ԱՄՆ դոլար17:19:10
839.2 ԱՄՆ դոլար17:18:56
839.8 ԱՄՆ դոլար17:18:43
835.95 ԱՄՆ դոլար17:16:43
833.35 ԱՄՆ դոլար17:11:11
833.35 ԱՄՆ դոլար17:11:11
835.55 ԱՄՆ դոլար17:09:42
836.85 ԱՄՆ դոլար17:08:48
839.35 ԱՄՆ դոլար17:07:22
839.1 ԱՄՆ դոլար17:05:22
839.3 ԱՄՆ դոլար17:04:50
840.7 ԱՄՆ դոլար17:04:35
837.3 ԱՄՆ դոլար17:03:25
833.75 ԱՄՆ դոլար17:02:16
833.75 ԱՄՆ դոլար17:02:16
836.3 ԱՄՆ դոլար17:00:45
842.85 ԱՄՆ դոլար16:59:42
843.7 ԱՄՆ դոլար16:58:28
845.35 ԱՄՆ դոլար16:57:32
843.95 ԱՄՆ դոլար16:56:20
843 ԱՄՆ դոլար16:55:17
843.45 ԱՄՆ դոլար16:55:11
843.45 ԱՄՆ դոլար16:55:10
842.1 ԱՄՆ դոլար16:54:50
843.1 ԱՄՆ դոլար16:54:43
843.2 ԱՄՆ դոլար16:54:11
843.2 ԱՄՆ դոլար16:54:10
842.9 ԱՄՆ դոլար16:53:43
843 ԱՄՆ դոլար16:53:25
843.5 ԱՄՆ դոլար16:53:18
844.4 ԱՄՆ դոլար16:52:53
844.75 ԱՄՆ դոլար16:52:40
844.3 ԱՄՆ դոլար16:52:27
845.6 ԱՄՆ դոլար16:52:12
845.6 ԱՄՆ դոլար16:52:12
841.7 ԱՄՆ դոլար16:50:48
845.15 ԱՄՆ դոլար16:49:43
846.2 ԱՄՆ դոլար16:49:24
846.85 ԱՄՆ դոլար16:48:46
846 ԱՄՆ դոլար16:47:55
844 ԱՄՆ դոլար16:46:36
846.85 ԱՄՆ դոլար16:45:20
847.3 ԱՄՆ դոլար16:44:55
848.5 ԱՄՆ դոլար16:44:30
849.15 ԱՄՆ դոլար16:43:47
849.1 ԱՄՆ դոլար16:43:27
849.35 ԱՄՆ դոլար16:43:20
848.9 ԱՄՆ դոլար16:43:13
848.9 ԱՄՆ դոլար16:43:12
849.1 ԱՄՆ դոլար16:42:53
851.1 ԱՄՆ դոլար16:42:15
851.1 ԱՄՆ դոլար16:42:15
850.65 ԱՄՆ դոլար16:41:21
851.3 ԱՄՆ դոլար16:40:21
851.6 ԱՄՆ դոլար16:40:12
851.6 ԱՄՆ դոլար16:40:12
851.7 ԱՄՆ դոլար16:39:43
852.15 ԱՄՆ դոլար16:39:25
852.25 ԱՄՆ դոլար16:39:18
852.3 ԱՄՆ դոլար16:38:59
852.9 ԱՄՆ դոլար16:38:28
852.6 ԱՄՆ դոլար16:38:01
852.45 ԱՄՆ դոլար16:37:40
852.55 ԱՄՆ դոլար16:36:50
853.75 ԱՄՆ դոլար16:35:21
853.65 ԱՄՆ դոլար16:34:51
854.7 ԱՄՆ դոլար16:34:25
854.2 ԱՄՆ դոլար16:33:22
852.6 ԱՄՆ դոլար16:31:19
854.2 ԱՄՆ դոլար16:29:51
854.45 ԱՄՆ դոլար16:28:52
853.9 ԱՄՆ դոլար16:26:19
854.65 ԱՄՆ դոլար16:24:47
855.25 ԱՄՆ դոլար16:22:44
854.75 ԱՄՆ դոլար16:20:44
854.7 ԱՄՆ դոլար16:19:50
854.65 ԱՄՆ դոլար16:19:21
854.7 ԱՄՆ դոլար16:18:42
854.5 ԱՄՆ դոլար16:18:00
854.95 ԱՄՆ դոլար16:16:46
855 ԱՄՆ դոլար16:15:24
854.9 ԱՄՆ դոլար16:13:56
854.35 ԱՄՆ դոլար16:10:39
853.45 ԱՄՆ դոլար16:09:18
853.6 ԱՄՆ դոլար16:08:19
853.3 ԱՄՆ դոլար16:07:21
853.2 ԱՄՆ դոլար16:05:42
852.6 ԱՄՆ դոլար16:04:29
852.35 ԱՄՆ դոլար16:02:54
851.15 ԱՄՆ դոլար16:02:00
852.2 ԱՄՆ դոլար16:00:32
852.55 ԱՄՆ դոլար15:59:45
852.5 ԱՄՆ դոլար15:58:18
853 ԱՄՆ դոլար15:57:38
852.6 ԱՄՆ դոլար15:55:58
852.3 ԱՄՆ դոլար15:55:11
852.3 ԱՄՆ դոլար15:55:10
851.5 ԱՄՆ դոլար15:54:28
851.85 ԱՄՆ դոլար15:54:16
852.15 ԱՄՆ դոլար15:53:35
852.5 ԱՄՆ դոլար15:52:54
852.7 ԱՄՆ դոլար15:52:42
852.6 ԱՄՆ դոլար15:52:29
852.85 ԱՄՆ դոլար15:51:49
852.45 ԱՄՆ դոլար15:50:13
852.45 ԱՄՆ դոլար15:50:13
852.5 ԱՄՆ դոլար15:49:38
852.55 ԱՄՆ դոլար15:49:12
852.55 ԱՄՆ դոլար15:49:12
852.3 ԱՄՆ դոլար15:48:20
852.4 ԱՄՆ դոլար15:44:56
852.25 ԱՄՆ դոլար15:44:39
852.5 ԱՄՆ դոլար15:44:10
852.5 ԱՄՆ դոլար15:44:09
852.9 ԱՄՆ դոլար15:41:23
852.3 ԱՄՆ դոլար15:39:39
852.45 ԱՄՆ դոլար15:39:28
853 ԱՄՆ դոլար15:39:16
852.7 ԱՄՆ դոլար15:39:09
852.7 ԱՄՆ դոլար15:39:09
852.4 ԱՄՆ դոլար15:38:25
852.35 ԱՄՆ դոլար15:37:53
852.15 ԱՄՆ դոլար15:35:27
852.2 ԱՄՆ դոլար15:34:49
852 ԱՄՆ դոլար15:34:32
852.3 ԱՄՆ դոլար15:34:19
852.15 ԱՄՆ դոլար15:33:20
852.55 ԱՄՆ դոլար15:29:55
852.6 ԱՄՆ դոլար15:28:46
852.9 ԱՄՆ դոլար15:25:55
852.5 ԱՄՆ դոլար15:24:39
852.75 ԱՄՆ դոլար15:22:46
853.4 ԱՄՆ դոլար15:20:17
853.2 ԱՄՆ դոլար15:19:16
853.3 ԱՄՆ դոլար15:19:09
853.2 ԱՄՆ դոլար15:17:57
853.1 ԱՄՆ դոլար15:17:18
853.5 ԱՄՆ դոլար15:15:52
853.6 ԱՄՆ դոլար15:14:59
852.8 ԱՄՆ դոլար15:13:29
852.9 ԱՄՆ դոլար15:10:12
852.9 ԱՄՆ դոլար15:10:11
852.85 ԱՄՆ դոլար15:09:15
852.55 ԱՄՆ դոլար15:08:11
852.55 ԱՄՆ դոլար15:08:10
852.6 ԱՄՆ դոլար15:05:39
852.8 ԱՄՆ դոլար15:04:11
852.8 ԱՄՆ դոլար15:04:11
852.85 ԱՄՆ դոլար15:02:52
853 ԱՄՆ դոլար15:00:18
853 ԱՄՆ դոլար15:00:17
853.9 ԱՄՆ դոլար14:59:27
853.65 ԱՄՆ դոլար14:59:09
854.1 ԱՄՆ դոլար14:58:13
853.5 ԱՄՆ դոլար14:56:38
853.3 ԱՄՆ դոլար14:55:52
853.05 ԱՄՆ դոլար14:55:10
853.05 ԱՄՆ դոլար14:55:09
852.9 ԱՄՆ դոլար14:54:27
853.1 ԱՄՆ դոլար14:53:57
852.7 ԱՄՆ դոլար14:53:40
852.9 ԱՄՆ դոլար14:53:29
852.75 ԱՄՆ դոլար14:52:54
852.9 ԱՄՆ դոլար14:52:42
852.95 ԱՄՆ դոլար14:52:30
852.9 ԱՄՆ դոլար14:52:16
853.2 ԱՄՆ դոլար14:50:59
852.95 ԱՄՆ դոլար14:49:55
852.8 ԱՄՆ դոլար14:49:33
852.85 ԱՄՆ դոլար14:49:22
852.15 ԱՄՆ դոլար14:48:27
852.2 ԱՄՆ դոլար14:46:43
852.1 ԱՄՆ դոլար14:45:11
852.1 ԱՄՆ դոլար14:45:10
852.8 ԱՄՆ դոլար14:44:39
851.9 ԱՄՆ դոլար14:44:28
851.95 ԱՄՆ դոլար14:44:10
851.95 ԱՄՆ դոլար14:44:09
851.55 ԱՄՆ դոլար14:43:37
851.6 ԱՄՆ դոլար14:43:24
852.1 ԱՄՆ դոլար14:43:18
852.2 ԱՄՆ դոլար14:43:10
852.2 ԱՄՆ դոլար14:43:10
851.95 ԱՄՆ դոլար14:42:44
851.65 ԱՄՆ դոլար14:41:38
851.95 ԱՄՆ դոլար14:40:20
851.75 ԱՄՆ դոլար14:40:00
852.3 ԱՄՆ դոլար14:39:27
853 ԱՄՆ դոլար14:39:10
853.9 ԱՄՆ դոլար14:38:39
853.75 ԱՄՆ դոլար14:38:25
853.95 ԱՄՆ դոլար14:37:38
853.85 ԱՄՆ դոլար14:37:25
854 ԱՄՆ դոլար14:35:33
853.1 ԱՄՆ դոլար14:34:56
852.65 ԱՄՆ դոլար14:34:34
852.5 ԱՄՆ դոլար14:33:11
854 ԱՄՆ դոլար14:30:39
854.15 ԱՄՆ դոլար14:29:46
854.7 ԱՄՆ դոլար14:29:09
854.7 ԱՄՆ դոլար14:29:08
855 ԱՄՆ դոլար14:26:00
855.85 ԱՄՆ դոլար14:24:46
854.85 ԱՄՆ դոլար14:23:17
855.45 ԱՄՆ դոլար14:20:15
855.2 ԱՄՆ դոլար14:19:40
855.3 ԱՄՆ դոլար14:19:08
855.3 ԱՄՆ դոլար14:19:08
856.2 ԱՄՆ դոլար14:17:45
855.7 ԱՄՆ դոլար14:16:21
856.35 ԱՄՆ դոլար14:15:09
856.35 ԱՄՆ դոլար14:15:09
856.1 ԱՄՆ դոլար14:13:21
856.35 ԱՄՆ դոլար14:10:11
856.35 ԱՄՆ դոլար14:10:11
857.1 ԱՄՆ դոլար14:08:55
857.15 ԱՄՆ դոլար14:07:20
857.5 ԱՄՆ դոլար14:05:24
857 ԱՄՆ դոլար14:04:58
857.3 ԱՄՆ դոլար14:04:29
856.5 ԱՄՆ դոլար14:03:39
857.8 ԱՄՆ դոլար14:02:12
857.8 ԱՄՆ դոլար14:02:12
857.2 ԱՄՆ դոլար14:00:44
857.35 ԱՄՆ դոլար14:00:22
857.35 ԱՄՆ դոլար14:00:20
856.3 ԱՄՆ դոլար13:59:10
856.6 ԱՄՆ դոլար13:59:09
858.2 ԱՄՆ դոլար13:57:44
859.1 ԱՄՆ դոլար13:55:59
860.1 ԱՄՆ դոլար13:54:29
859.9 ԱՄՆ դոլար13:53:55
859.55 ԱՄՆ դոլար13:53:34
859.6 ԱՄՆ դոլար13:51:28
860.4 ԱՄՆ դոլար13:49:09
860.4 ԱՄՆ դոլար13:49:09
860.35 ԱՄՆ դոլար13:47:54
860.55 ԱՄՆ դոլար13:46:57
860.65 ԱՄՆ դոլար13:44:38
860.75 ԱՄՆ դոլար13:44:28
860.7 ԱՄՆ դոլար13:43:56
860.8 ԱՄՆ դոլար13:43:26
861 ԱՄՆ դոլար13:42:47
861.2 ԱՄՆ դոլար13:42:25
860.4 ԱՄՆ դոլար13:41:22
860.15 ԱՄՆ դոլար13:40:17
860.4 ԱՄՆ դոլար13:39:56
860.5 ԱՄՆ դոլար13:39:09
860.5 ԱՄՆ դոլար13:39:09
860.2 ԱՄՆ դոլար13:38:44
860.15 ԱՄՆ դոլար13:38:28
860.25 ԱՄՆ դոլար13:37:36
859.95 ԱՄՆ դոլար13:36:53
859.9 ԱՄՆ դոլար13:34:46
860.3 ԱՄՆ դոլար13:34:26
860.35 ԱՄՆ դոլար13:33:52
861.5 ԱՄՆ դոլար13:29:47
861.1 ԱՄՆ դոլար13:28:10
861.1 ԱՄՆ դոլար13:28:09
861.55 ԱՄՆ դոլար13:25:51
859.6 ԱՄՆ դոլար13:25:09
859.6 ԱՄՆ դոլար13:25:08
859.65 ԱՄՆ դոլար13:23:41
859 ԱՄՆ դոլար13:20:32
858.65 ԱՄՆ դոլար13:18:59
859.4 ԱՄՆ դոլար13:17:49
859.45 ԱՄՆ դոլար13:16:46
859.6 ԱՄՆ դոլար13:15:10
859.6 ԱՄՆ դոլար13:15:10
859.85 ԱՄՆ դոլար13:13:09
859.85 ԱՄՆ դոլար13:13:08
860.2 ԱՄՆ դոլար13:10:16
860.15 ԱՄՆ դոլար13:08:57
859.8 ԱՄՆ դոլար13:07:00
859.2 ԱՄՆ դոլար13:05:09
859.2 ԱՄՆ դոլար13:05:08
859.4 ԱՄՆ դոլար13:04:16
859.95 ԱՄՆ դոլար13:02:44
860.4 ԱՄՆ դոլար12:59:48
860.5 ԱՄՆ դոլար12:58:30
860.65 ԱՄՆ դոլար12:57:40
861.3 ԱՄՆ դոլար12:55:56
861.45 ԱՄՆ դոլար12:52:20
861.65 ԱՄՆ դոլար12:50:10
861.65 ԱՄՆ դոլար12:50:09
861.45 ԱՄՆ դոլար12:49:45
861.3 ԱՄՆ դոլար12:49:25
861.7 ԱՄՆ դոլար12:48:09
861.7 ԱՄՆ դոլար12:48:09
861.8 ԱՄՆ դոլար12:47:09
861.8 ԱՄՆ դոլար12:47:09
861.6 ԱՄՆ դոլար12:45:36
861.65 ԱՄՆ դոլար12:45:09
861.65 ԱՄՆ դոլար12:45:09
861.75 ԱՄՆ դոլար12:44:47
861.55 ԱՄՆ դոլար12:44:29
861.25 ԱՄՆ դոլար12:43:56
861.2 ԱՄՆ դոլար12:43:22
861.1 ԱՄՆ դոլար12:43:12
861.3 ԱՄՆ դոլար12:42:47
860.85 ԱՄՆ դոլար12:41:49
860.9 ԱՄՆ դոլար12:40:13
860.3 ԱՄՆ դոլար12:39:38
860.55 ԱՄՆ դոլար12:38:33
860.5 ԱՄՆ դոլար12:38:17
860.7 ԱՄՆ դոլար12:37:35
860.45 ԱՄՆ դոլար12:36:45
860.55 ԱՄՆ դոլար12:35:15
860.45 ԱՄՆ դոլար12:34:29
860.8 ԱՄՆ դոլար12:34:18
861.7 ԱՄՆ դոլար12:33:14
862.2 ԱՄՆ դոլար12:30:41
862.5 ԱՄՆ դոլար12:30:13
862.5 ԱՄՆ դոլար12:30:12
862.6 ԱՄՆ դոլար12:29:13
862.1 ԱՄՆ դոլար12:27:13
863.3 ԱՄՆ դոլար12:25:14
863.1 ԱՄՆ դոլար12:24:08
863.1 ԱՄՆ դոլար12:24:08
862.35 ԱՄՆ դոլար12:20:47
862.3 ԱՄՆ դոլար12:19:30
862.45 ԱՄՆ դոլար12:18:37
862.25 ԱՄՆ դոլար12:17:40
862.3 ԱՄՆ դոլար12:16:40
862.75 ԱՄՆ դոլար12:15:12
862.6 ԱՄՆ դոլար12:13:50
862.8 ԱՄՆ դոլար12:10:53
862.35 ԱՄՆ դոլար12:09:08
862.35 ԱՄՆ դոլար12:09:07
863.6 ԱՄՆ դոլար12:05:08
863.6 ԱՄՆ դոլար12:05:08
863.2 ԱՄՆ դոլար12:03:56
863.15 ԱՄՆ դոլար12:03:28
861.7 ԱՄՆ դոլար12:02:18
861.8 ԱՄՆ դոլար12:00:29
861.9 ԱՄՆ դոլար11:58:40
861.65 ԱՄՆ դոլար11:57:29
861.5 ԱՄՆ դոլար11:55:55
862.4 ԱՄՆ դոլար11:54:38
862.1 ԱՄՆ դոլար11:54:22
862.15 ԱՄՆ դոլար11:54:08
862.15 ԱՄՆ դոլար11:54:08
862.2 ԱՄՆ դոլար11:53:23
862.05 ԱՄՆ դոլար11:53:14
862.1 ԱՄՆ դոլար11:52:51
862.05 ԱՄՆ դոլար11:52:37
861.9 ԱՄՆ դոլար11:52:23
861.7 ԱՄՆ դոլար11:49:27
861.55 ԱՄՆ դոլար11:48:58
861.3 ԱՄՆ դոլար11:47:43
860.7 ԱՄՆ դոլար11:46:23
861.1 ԱՄՆ դոլար11:44:40
860.65 ԱՄՆ դոլար11:44:27
861.6 ԱՄՆ դոլար11:44:16
861.85 ԱՄՆ դոլար11:43:41
861.9 ԱՄՆ դոլար11:43:23
862 ԱՄՆ դոլար11:42:48
861.7 ԱՄՆ դոլար11:42:25
861.95 ԱՄՆ դոլար11:41:17
861.9 ԱՄՆ դոլար11:39:51
862.15 ԱՄՆ դոլար11:39:21
862.1 ԱՄՆ դոլար11:38:34
862.15 ԱՄՆ դոլար11:37:40
863.65 ԱՄՆ դոլար11:35:45
865 ԱՄՆ դոլար11:34:24
865.2 ԱՄՆ դոլար11:33:08
865.2 ԱՄՆ դոլար11:33:08
865 ԱՄՆ դոլար11:28:33
864.4 ԱՄՆ դոլար11:25:43
863.7 ԱՄՆ դոլար11:24:29
864.05 ԱՄՆ դոլար11:22:44
864.75 ԱՄՆ դոլար11:20:17
864.6 ԱՄՆ դոլար11:19:41
864.7 ԱՄՆ դոլար11:19:26
865 ԱՄՆ դոլար11:17:37
864.75 ԱՄՆ դոլար11:15:32
864.85 ԱՄՆ դոլար11:14:31
865.55 ԱՄՆ դոլար11:13:38
865.5 ԱՄՆ դոլար11:10:32
865.65 ԱՄՆ դոլար11:09:33
866 ԱՄՆ դոլար11:08:07
866 ԱՄՆ դոլար11:08:06
865.6 ԱՄՆ դոլար11:07:12
864.9 ԱՄՆ դոլար11:05:07
864.9 ԱՄՆ դոլար11:05:07
865 ԱՄՆ դոլար11:04:45
864.9 ԱՄՆ դոլար11:02:10
863.9 ԱՄՆ դոլար11:00:26
864.1 ԱՄՆ դոլար10:59:39
863.95 ԱՄՆ դոլար10:59:07
863.95 ԱՄՆ դոլար10:59:07
863.7 ԱՄՆ դոլար10:57:33
864.6 ԱՄՆ դոլար10:56:12
865.25 ԱՄՆ դոլար10:54:23
865.45 ԱՄՆ դոլար10:53:57
865.55 ԱՄՆ դոլար10:53:23
865.35 ԱՄՆ դոլար10:52:52
865.4 ԱՄՆ դոլար10:52:25
866 ԱՄՆ դոլար10:51:42
865.65 ԱՄՆ դոլար10:50:31
866 ԱՄՆ դոլար10:50:10
866 ԱՄՆ դոլար10:50:09
865.85 ԱՄՆ դոլար10:49:39
865.65 ԱՄՆ դոլար10:49:24
865.95 ԱՄՆ դոլար10:48:46
865.4 ԱՄՆ դոլար10:48:07
865.4 ԱՄՆ դոլար10:48:07
865.2 ԱՄՆ դոլար10:46:38
865.9 ԱՄՆ դոլար10:45:11
866 ԱՄՆ դոլար10:44:27
865.3 ԱՄՆ դոլար10:44:06
865.3 ԱՄՆ դոլար10:44:06
865.65 ԱՄՆ դոլար10:43:39
865.6 ԱՄՆ դոլար10:43:21
865.3 ԱՄՆ դոլար10:42:58
865.6 ԱՄՆ դոլար10:42:42
865.7 ԱՄՆ դոլար10:42:29
866.25 ԱՄՆ դոլար10:41:15
866.15 ԱՄՆ դոլար10:40:14
866.25 ԱՄՆ դոլար10:39:16
865.9 ԱՄՆ դոլար10:39:06
865.9 ԱՄՆ դոլար10:39:05
865.75 ԱՄՆ դոլար10:38:44
865 ԱՄՆ դոլար10:37:27
865.05 ԱՄՆ դոլար10:36:24
863.9 ԱՄՆ դոլար10:35:26
864.15 ԱՄՆ դոլար10:34:49
864.4 ԱՄՆ դոլար10:34:29
864.85 ԱՄՆ դոլար10:34:05
864.85 ԱՄՆ դոլար10:34:05
865.15 ԱՄՆ դոլար10:32:53
864.55 ԱՄՆ դոլար10:30:22
864.9 ԱՄՆ դոլար10:29:26
864.75 ԱՄՆ դոլար10:28:52
865.1 ԱՄՆ դոլար10:22:44
865.35 ԱՄՆ դոլար10:20:18
865.25 ԱՄՆ դոլար10:19:46
865.1 ԱՄՆ դոլար10:19:08
864.6 ԱՄՆ դոլար10:17:33
864.7 ԱՄՆ դոլար10:16:27
864.75 ԱՄՆ դոլար10:15:15
864.7 ԱՄՆ դոլար10:11:44
864.4 ԱՄՆ դոլար10:10:07
864.4 ԱՄՆ դոլար10:10:07
864.05 ԱՄՆ դոլար10:08:38
863.5 ԱՄՆ դոլար10:06:52
863.1 ԱՄՆ դոլար10:05:07
863.1 ԱՄՆ դոլար10:05:06
863.5 ԱՄՆ դոլար10:04:07
863.5 ԱՄՆ դոլար10:04:06
863.4 ԱՄՆ դոլար10:03:24
862.45 ԱՄՆ դոլար10:01:48
861.05 ԱՄՆ դոլար10:00:12
861.05 ԱՄՆ դոլար10:00:12
861.45 ԱՄՆ դոլար9:56:18
861.35 ԱՄՆ դոլար9:53:32
861.25 ԱՄՆ դոլար9:53:10
861.3 ԱՄՆ դոլար9:52:56
861.4 ԱՄՆ դոլար9:52:28
861.3 ԱՄՆ դոլար9:51:57
861.25 ԱՄՆ դոլար9:50:27
860.8 ԱՄՆ դոլար9:49:35
860.65 ԱՄՆ դոլար9:49:06
860.65 ԱՄՆ դոլար9:49:06
860.75 ԱՄՆ դոլար9:48:07
860.5 ԱՄՆ դոլար9:45:46
860.35 ԱՄՆ դոլար9:45:06
860.35 ԱՄՆ դոլար9:45:06
860.5 ԱՄՆ դոլար9:44:43
860.75 ԱՄՆ դոլար9:44:24
860.55 ԱՄՆ դոլար9:42:38
860.3 ԱՄՆ դոլար9:41:20
860.35 ԱՄՆ դոլար9:40:14
860.45 ԱՄՆ դոլար9:39:54
861.05 ԱՄՆ դոլար9:39:37
861.2 ԱՄՆ դոլար9:39:09
861.05 ԱՄՆ դոլար9:37:29
861 ԱՄՆ դոլար9:36:25
861.5 ԱՄՆ դոլար9:35:06
861.5 ԱՄՆ դոլար9:35:06
861.9 ԱՄՆ դոլար9:34:38
862 ԱՄՆ դոլար9:34:19
861.8 ԱՄՆ դոլար9:33:06
861.8 ԱՄՆ դոլար9:33:06
861 ԱՄՆ դոլար9:30:47
861.4 ԱՄՆ դոլար9:29:44
861.45 ԱՄՆ դոլար9:28:52
861.9 ԱՄՆ դոլար9:25:37
861.8 ԱՄՆ դոլար9:24:34
861.75 ԱՄՆ դոլար9:22:50
861.3 ԱՄՆ դոլար9:20:07
861.3 ԱՄՆ դոլար9:20:07
861.4 ԱՄՆ դոլար9:19:36
861.3 ԱՄՆ դոլար9:19:05
861.3 ԱՄՆ դոլար9:19:05
861.45 ԱՄՆ դոլար9:17:53
861.7 ԱՄՆ դոլար9:16:43
861.35 ԱՄՆ դոլար9:15:38
861.55 ԱՄՆ դոլար9:15:07
861.55 ԱՄՆ դոլար9:15:06
862.65 ԱՄՆ դոլար9:13:47
863 ԱՄՆ դոլար9:10:13
863.2 ԱՄՆ դոլար9:09:05
863.2 ԱՄՆ դոլար9:09:05
863 ԱՄՆ դոլար9:07:08
863 ԱՄՆ դոլար9:07:07
862.85 ԱՄՆ դոլար9:05:25
862.9 ԱՄՆ դոլար9:04:55
863.55 ԱՄՆ դոլար9:03:44
864 ԱՄՆ դոլար9:00:14
864 ԱՄՆ դոլար9:00:13
864.2 ԱՄՆ դոլար8:59:06
863.95 ԱՄՆ դոլար8:57:57
864.1 ԱՄՆ դոլար8:56:42
864.05 ԱՄՆ դոլար8:54:07
864.05 ԱՄՆ դոլար8:54:06
864 ԱՄՆ դոլար8:52:40
864.2 ԱՄՆ դոլար8:52:14
864.05 ԱՄՆ դոլար8:51:38
863.7 ԱՄՆ դոլար8:49:26
863.6 ԱՄՆ դոլար8:49:06
863.6 ԱՄՆ դոլար8:49:06
863.55 ԱՄՆ դոլար8:48:10
863.05 ԱՄՆ դոլար8:46:36
863 ԱՄՆ դոլար8:44:55
862.9 ԱՄՆ դոլար8:43:13
862.85 ԱՄՆ դոլար8:43:07
862.85 ԱՄՆ դոլար8:43:06
862.8 ԱՄՆ դոլար8:41:45
863.2 ԱՄՆ դոլար8:38:34
862.9 ԱՄՆ դոլար8:36:56
863 ԱՄՆ դոլար8:35:19
862.75 ԱՄՆ դոլար8:34:35
862.7 ԱՄՆ դոլար8:33:12
862.65 ԱՄՆ դոլար8:29:32
863.05 ԱՄՆ դոլար8:28:47
862.55 ԱՄՆ դոլար8:27:25
863.4 ԱՄՆ դոլար8:25:38
863.25 ԱՄՆ դոլար8:24:39
863.05 ԱՄՆ դոլար8:22:37
863.5 ԱՄՆ դոլար8:20:34
863.35 ԱՄՆ դոլար8:19:50
863.85 ԱՄՆ դոլար8:19:27
863.9 ԱՄՆ դոլար8:18:30
863.85 ԱՄՆ դոլար8:17:34
863.75 ԱՄՆ դոլար8:10:30
863.85 ԱՄՆ դոլար8:07:22
864.25 ԱՄՆ դոլար8:05:22
864.3 ԱՄՆ դոլար8:02:12
864.35 ԱՄՆ դոլար8:00:39
864.55 ԱՄՆ դոլար7:59:48
864.45 ԱՄՆ դոլար7:56:47
864.3 ԱՄՆ դոլար7:55:07
864.3 ԱՄՆ դոլար7:55:06
864.2 ԱՄՆ դոլար7:54:56
864.3 ԱՄՆ դոլար7:54:30
864.25 ԱՄՆ դոլար7:54:16
864.4 ԱՄՆ դոլար7:53:51
864.6 ԱՄՆ դոլար7:53:20
864.45 ԱՄՆ դոլար7:52:39
864.5 ԱՄՆ դոլար7:51:37
864.1 ԱՄՆ դոլար7:46:16
864.3 ԱՄՆ դոլար7:44:52
864.35 ԱՄՆ դոլար7:44:06
864.35 ԱՄՆ դոլար7:44:06
864.15 ԱՄՆ դոլար7:43:34
863.7 ԱՄՆ դոլար7:43:21
863.8 ԱՄՆ դոլար7:42:23
863.75 ԱՄՆ դոլար7:41:29
863.6 ԱՄՆ դոլար7:40:13
863.9 ԱՄՆ դոլար7:39:55
863.55 ԱՄՆ դոլար7:39:38
864.05 ԱՄՆ դոլար7:39:24
863.95 ԱՄՆ դոլար7:39:12
863.9 ԱՄՆ դոլար7:38:58
865.1 ԱՄՆ դոլար7:38:40
865.2 ԱՄՆ դոլար7:38:20
864.75 ԱՄՆ դոլար7:37:57
864.45 ԱՄՆ դոլար7:36:42
864.35 ԱՄՆ դոլար7:33:50
864.3 ԱՄՆ դոլար7:32:56
864.2 ԱՄՆ դոլար7:29:06
864.2 ԱՄՆ դոլար7:29:06
864.4 ԱՄՆ դոլար7:27:19
864.1 ԱՄՆ դոլար7:25:21
864.2 ԱՄՆ դոլար7:22:25
864.8 ԱՄՆ դոլար7:19:33
864.65 ԱՄՆ դոլար7:19:11
864.5 ԱՄՆ դոլար7:18:23
864.75 ԱՄՆ դոլար7:16:27
865.3 ԱՄՆ դոլար7:15:16
865.4 ԱՄՆ դոլար7:14:21
865.45 ԱՄՆ դոլար7:10:57
865.65 ԱՄՆ դոլար7:09:32
866.2 ԱՄՆ դոլար7:08:16
867 ԱՄՆ դոլար7:06:06
867 ԱՄՆ դոլար7:06:05
866.7 ԱՄՆ դոլար7:04:06
866.7 ԱՄՆ դոլար7:04:05
866.5 ԱՄՆ դոլար7:02:44
866.25 ԱՄՆ դոլար7:00:50
865.95 ԱՄՆ դոլար6:59:18
866 ԱՄՆ դոլար6:58:21
866.4 ԱՄՆ դոլար6:57:26
866.6 ԱՄՆ դոլար6:55:49
866.4 ԱՄՆ դոլար6:55:07
866.4 ԱՄՆ դոլար6:55:06
866 ԱՄՆ դոլար6:54:46
865.95 ԱՄՆ դոլար6:53:09
866.1 ԱՄՆ դոլար6:52:37
865.9 ԱՄՆ դոլար6:52:23
866.2 ԱՄՆ դոլար6:52:12
865.9 ԱՄՆ դոլար6:50:31
866 ԱՄՆ դոլար6:48:43
865.7 ԱՄՆ դոլար6:47:44
865.9 ԱՄՆ դոլար6:46:21
865.5 ԱՄՆ դոլար6:45:05
865.5 ԱՄՆ դոլար6:45:05
866.05 ԱՄՆ դոլար6:44:45
866.15 ԱՄՆ դոլար6:44:30
866.85 ԱՄՆ դոլար6:43:34
868.2 ԱՄՆ դոլար6:42:53
868.9 ԱՄՆ դոլար6:42:37
869.15 ԱՄՆ դոլար6:41:48
869.45 ԱՄՆ դոլար6:40:21
869.3 ԱՄՆ դոլար6:39:47
869.45 ԱՄՆ դոլար6:38:46
869.05 ԱՄՆ դոլար6:38:24
868.8 ԱՄՆ դոլար6:37:36
869.6 ԱՄՆ դոլար6:36:06
869.6 ԱՄՆ դոլար6:36:06
869.65 ԱՄՆ դոլար6:35:06
869 ԱՄՆ դոլար6:34:37
868.55 ԱՄՆ դոլար6:34:11
867.7 ԱՄՆ դոլար6:31:09
867.75 ԱՄՆ դոլար6:29:57
867.85 ԱՄՆ դոլար6:29:11
867.9 ԱՄՆ դոլար6:26:48
867.65 ԱՄՆ դոլար6:26:05
867.9 ԱՄՆ դոլար6:25:04
867.8 ԱՄՆ դոլար6:22:40
867.75 ԱՄՆ դոլար6:20:15
867.5 ԱՄՆ դոլար6:19:37
867.6 ԱՄՆ դոլար6:18:20
867.5 ԱՄՆ դոլար6:17:20
868.1 ԱՄՆ դոլար6:16:31
868.55 ԱՄՆ դոլար6:15:06
868.55 ԱՄՆ դոլար6:15:05
870.5 ԱՄՆ դոլար6:13:27
870.45 ԱՄՆ դոլար6:10:27
870.2 ԱՄՆ դոլար6:09:18
871.1 ԱՄՆ դոլար6:07:08
871.3 ԱՄՆ դոլար6:04:49
871.25 ԱՄՆ դոլար6:03:56
871.65 ԱՄՆ դոլար6:03:05
871.6 ԱՄՆ դոլար6:02:14
871.15 ԱՄՆ դոլար6:00:43
870.7 ԱՄՆ դոլար5:59:57
870.85 ԱՄՆ դոլար5:59:17
871.6 ԱՄՆ դոլար5:58:31
871.65 ԱՄՆ դոլար5:57:34
870.75 ԱՄՆ դոլար5:55:53
870.9 ԱՄՆ դոլար5:54:35
870.95 ԱՄՆ դոլար5:54:20
870.75 ԱՄՆ դոլար5:53:56
870.25 ԱՄՆ դոլար5:53:18
870.2 ԱՄՆ դոլար5:53:07
870.3 ԱՄՆ դոլար5:52:49
870.2 ԱՄՆ դոլար5:52:18
870.05 ԱՄՆ դոլար5:51:25
869.7 ԱՄՆ դոլար5:51:05
869.65 ԱՄՆ դոլար5:49:40
869.15 ԱՄՆ դոլար5:49:05
869.15 ԱՄՆ դոլար5:49:05
869.05 ԱՄՆ դոլար5:46:52
868.6 ԱՄՆ դոլար5:44:55
868.7 ԱՄՆ դոլար5:44:36
868.65 ԱՄՆ դոլար5:43:33
868.6 ԱՄՆ դոլար5:43:22
868.8 ԱՄՆ դոլար5:42:49
869.15 ԱՄՆ դոլար5:41:35
869.1 ԱՄՆ դոլար5:40:11
868.8 ԱՄՆ դոլար5:39:07
869.6 ԱՄՆ դոլար5:35:46
869.35 ԱՄՆ դոլար5:34:32
869.75 ԱՄՆ դոլար5:34:07
869.25 ԱՄՆ դոլար5:33:05
869.5 ԱՄՆ դոլար5:30:37
867.8 ԱՄՆ դոլար5:29:54
868.35 ԱՄՆ դոլար5:29:04
868.35 ԱՄՆ դոլար5:29:04
869.15 ԱՄՆ դոլար5:27:10
869.1 ԱՄՆ դոլար5:25:05
869.1 ԱՄՆ դոլար5:25:05
868.9 ԱՄՆ դոլար5:23:08
869.45 ԱՄՆ դոլար5:20:35
870.2 ԱՄՆ դոլար5:17:34
870 ԱՄՆ դոլար5:16:52
870.45 ԱՄՆ դոլար5:14:43
869.7 ԱՄՆ դոլար5:13:05
869.7 ԱՄՆ դոլար5:13:05
869.6 ԱՄՆ դոլար5:09:53
869.55 ԱՄՆ դոլար5:08:36
869.9 ԱՄՆ դոլար5:05:14
869.65 ԱՄՆ դոլար5:04:48
869.25 ԱՄՆ դոլար5:03:50
869.2 ԱՄՆ դոլար5:02:27
869 ԱՄՆ դոլար5:00:36
868.75 ԱՄՆ դոլար4:59:38
868 ԱՄՆ դոլար4:59:06
868.3 ԱՄՆ դոլար4:58:15
868.2 ԱՄՆ դոլար4:57:32
868.05 ԱՄՆ դոլար4:56:07
867.45 ԱՄՆ դոլար4:55:05
867.45 ԱՄՆ դոլար4:55:05
867.25 ԱՄՆ դոլար4:54:48
867.15 ԱՄՆ դոլար4:54:33
867 ԱՄՆ դոլար4:54:18
866.85 ԱՄՆ դոլար4:54:05
866.85 ԱՄՆ դոլար4:54:04
866.3 ԱՄՆ դոլար4:53:22
866.55 ԱՄՆ դոլար4:52:17
866.5 ԱՄՆ դոլար4:51:34
866.6 ԱՄՆ դոլար4:49:27
866.65 ԱՄՆ դոլար4:49:11
866.55 ԱՄՆ դոլար4:48:51
866.5 ԱՄՆ դոլար4:48:08
866.45 ԱՄՆ դոլար4:46:52
866.7 ԱՄՆ դոլար4:45:09
866.75 ԱՄՆ դոլար4:44:54
866.85 ԱՄՆ դոլար4:43:20
866.9 ԱՄՆ դոլար4:43:08
866.7 ԱՄՆ դոլար4:42:56
866.5 ԱՄՆ դոլար4:42:27
866.75 ԱՄՆ դոլար4:41:31
866.7 ԱՄՆ դոլար4:39:48
866.4 ԱՄՆ դոլար4:39:36
866.65 ԱՄՆ դոլար4:38:27
866.4 ԱՄՆ դոլար4:37:16
866.6 ԱՄՆ դոլար4:34:28
866.4 ԱՄՆ դոլար4:34:06
866.25 ԱՄՆ դոլար4:33:07
866.05 ԱՄՆ դոլար4:30:29
866 ԱՄՆ դոլար4:28:36
866.9 ԱՄՆ դոլար4:25:23
866.85 ԱՄՆ դոլար4:23:49
866.7 ԱՄՆ դոլար4:22:38
866.75 ԱՄՆ դոլար4:20:17
866.65 ԱՄՆ դոլար4:19:20
866.9 ԱՄՆ դոլար4:18:16
866.85 ԱՄՆ դոլար4:17:32
867.15 ԱՄՆ դոլար4:16:45
867.05 ԱՄՆ դոլար4:15:22
867 ԱՄՆ դոլար4:14:47
866.6 ԱՄՆ դոլար4:08:39
866.4 ԱՄՆ դոլար4:07:24
866.75 ԱՄՆ դոլար4:05:18
866.8 ԱՄՆ դոլար4:03:45
866.9 ԱՄՆ դոլար4:02:12
866.85 ԱՄՆ դոլար4:00:26
866.75 ԱՄՆ դոլար3:58:46
866.8 ԱՄՆ դոլար3:58:06
866.45 ԱՄՆ դոլար3:57:28
866.4 ԱՄՆ դոլար3:55:57
866.9 ԱՄՆ դոլար3:52:20
866.55 ԱՄՆ դոլար3:49:39
866.9 ԱՄՆ դոլար3:48:09
865.9 ԱՄՆ դոլար3:46:17
866.2 ԱՄՆ դոլար3:42:41
866.25 ԱՄՆ դոլար3:42:05
866.25 ԱՄՆ դոլար3:42:05
866.05 ԱՄՆ դոլար3:36:47
866.1 ԱՄՆ դոլար3:35:07
865.6 ԱՄՆ դոլար3:27:56
866.2 ԱՄՆ դոլար3:19:24
866 ԱՄՆ դոլար3:18:18
865.95 ԱՄՆ դոլար3:17:29
866.3 ԱՄՆ դոլար3:16:40
866.15 ԱՄՆ դոլար3:15:06
865.7 ԱՄՆ դոլար3:08:27
865.95 ԱՄՆ դոլար3:06:07
866.15 ԱՄՆ դոլար3:03:07
866.2 ԱՄՆ դոլար3:00:07
866.2 ԱՄՆ դոլար3:00:06
866.35 ԱՄՆ դոլար2:59:23
866.3 ԱՄՆ դոլար2:58:45
866.2 ԱՄՆ դոլար2:57:46
865.7 ԱՄՆ դոլար2:52:05
865.7 ԱՄՆ դոլար2:52:04
865.95 ԱՄՆ դոլար2:49:44
866.1 ԱՄՆ դոլար2:49:19
866 ԱՄՆ դոլար2:48:55
866.15 ԱՄՆ դոլար2:47:10
866.2 ԱՄՆ դոլար2:45:34
865.9 ԱՄՆ դոլար2:43:08
866.15 ԱՄՆ դոլար2:42:50
866.1 ԱՄՆ դոլար2:42:21
866.05 ԱՄՆ դոլար2:41:22
866 ԱՄՆ դոլար2:39:16
865.95 ԱՄՆ դոլար2:38:35
866 ԱՄՆ դոլար2:37:48
865.95 ԱՄՆ դոլար2:35:56
866.9 ԱՄՆ դոլար2:34:46
866.95 ԱՄՆ դոլար2:34:27
867.1 ԱՄՆ դոլար2:31:28
866.8 ԱՄՆ դոլար2:16:40
867.05 ԱՄՆ դոլար1:30:36
866.8 ԱՄՆ դոլար1:29:44
867.5 ԱՄՆ դոլար1:28:41
867.2 ԱՄՆ դոլար1:27:18
866.85 ԱՄՆ դոլար1:24:49
867.2 ԱՄՆ դոլար1:23:09
867.15 ԱՄՆ դոլար1:19:25
866.95 ԱՄՆ դոլար1:17:33
867.05 ԱՄՆ դոլար1:15:31
867 ԱՄՆ դոլար1:14:56
867.05 ԱՄՆ դոլար1:13:27
867.2 ԱՄՆ դոլար1:10:19
867.05 ԱՄՆ դոլար1:09:05
867.05 ԱՄՆ դոլար1:09:04
866.95 ԱՄՆ դոլար1:07:16
867 ԱՄՆ դոլար1:03:27
867.15 ԱՄՆ դոլար1:02:12
867.45 ԱՄՆ դոլար1:00:14
867.35 ԱՄՆ դոլար0:59:22
867 ԱՄՆ դոլար0:58:30
866.95 ԱՄՆ դոլար0:57:23
867.4 ԱՄՆ դոլար0:55:05
867.4 ԱՄՆ դոլար0:55:04
867.2 ԱՄՆ դոլար0:53:54
867.15 ԱՄՆ դոլար0:53:21
867.3 ԱՄՆ դոլար0:52:47
867.2 ԱՄՆ դոլար0:52:21
867.35 ԱՄՆ դոլար0:51:43
867.25 ԱՄՆ դոլար0:50:27
867.3 ԱՄՆ դոլար0:50:05
867.3 ԱՄՆ դոլար0:50:05
867.2 ԱՄՆ դոլար0:49:17
867.25 ԱՄՆ դոլար0:48:53
867.2 ԱՄՆ դոլար0:48:04
867.2 ԱՄՆ դոլար0:48:04
867.35 ԱՄՆ դոլար0:46:18
867.2 ԱՄՆ դոլար0:43:11
867.25 ԱՄՆ դոլար0:43:05
867.25 ԱՄՆ դոլար0:43:05
867.4 ԱՄՆ դոլար0:42:47
867.45 ԱՄՆ դոլար0:42:34
867.35 ԱՄՆ դոլար0:42:16
867.4 ԱՄՆ դոլար0:41:17
867.55 ԱՄՆ դոլար0:40:08
867.5 ԱՄՆ դոլար0:39:46
867.55 ԱՄՆ դոլար0:39:15
867.8 ԱՄՆ դոլար0:37:48
867.95 ԱՄՆ դոլար0:36:43
868.05 ԱՄՆ դոլար0:35:24
868 ԱՄՆ դոլար0:34:34
868.05 ԱՄՆ դոլար0:34:05
868.05 ԱՄՆ դոլար0:34:04
868 ԱՄՆ դոլար0:32:48
867.9 ԱՄՆ դոլար0:29:30
867.55 ԱՄՆ դոլար0:28:27
867.45 ԱՄՆ դոլար0:25:14
867.4 ԱՄՆ դոլար0:22:53
867.35 ԱՄՆ դոլար0:20:31
867.15 ԱՄՆ դոլար0:19:19
867.35 ԱՄՆ դոլար0:18:28
867.05 ԱՄՆ դոլար0:17:32
866.95 ԱՄՆ դոլար0:17:04
866.95 ԱՄՆ դոլար0:17:04
867.15 ԱՄՆ դոլար0:15:32
867.1 ԱՄՆ դոլար0:15:09
866.9 ԱՄՆ դոլար0:10:35
867.15 ԱՄՆ դոլար0:09:13
867.2 ԱՄՆ դոլար0:08:32
867 ԱՄՆ դոլար0:04:26
866.9 ԱՄՆ դոլար0:03:36
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ