TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Oil Opec

  • Վերջինը34.84
  • Բարձր34.84
  • Ցածր34.84
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք34.84
  • Ժամանակը17:00:04
  • Երեկ35.46
  • Փոխել%1.78%
  • Փոփոխություն0.62

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Oil Opec

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Oil Opec

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
34.84 ԱՄՆ դոլար17:00:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ