TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Nikkei 225

  • Վերջինը22863.73
  • Բարձր22863.73
  • Ցածր22577
  • Առավելագույն տատանում48
  • Առավելագույն տատանումները%0.59%
  • Բացեք22,635.5
  • Ժամանակը10:57:08
  • Երեկ22,695.74
  • Փոխել%0.74%
  • Փոփոխություն167.99

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Nikkei 225

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Nikkei 225

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
22,863.73 ՌԻԱԼ10:57:08
22,860 ՌԻԱԼ10:31:07
22,841 ՌԻԱԼ10:26:06
22,845 ՌԻԱԼ10:24:06
22,823 ՌԻԱԼ10:20:06
22,791 ՌԻԱԼ10:18:07
22,783 ՌԻԱԼ10:17:06
22,776 ՌԻԱԼ10:15:07
22,756 ՌԻԱԼ10:11:06
22,757.5 ՌԻԱԼ10:10:08
22,765 ՌԻԱԼ10:08:07
22,776 ՌԻԱԼ10:05:07
22,788 ՌԻԱԼ10:04:07
22,786 ՌԻԱԼ10:01:08
22,784.5 ՌԻԱԼ9:59:06
22,791 ՌԻԱԼ9:57:06
22,778.5 ՌԻԱԼ9:55:07
22,775 ՌԻԱԼ9:54:06
22,782.5 ՌԻԱԼ9:53:07
22,783 ՌԻԱԼ9:50:07
22,783.5 ՌԻԱԼ9:49:06
22,801 ՌԻԱԼ9:45:06
22,795.5 ՌԻԱԼ9:44:06
22,803 ՌԻԱԼ9:43:06
22,800.5 ՌԻԱԼ9:42:06
22,791 ՌԻԱԼ9:40:07
22,798 ՌԻԱԼ9:39:06
22,796 ՌԻԱԼ9:35:07
22,788 ՌԻԱԼ9:34:07
22,775 ՌԻԱԼ9:31:08
22,781 ՌԻԱԼ9:29:06
22,783 ՌԻԱԼ9:26:07
22,786 ՌԻԱԼ9:24:05
22,796 ՌԻԱԼ9:20:07
22,789.5 ՌԻԱԼ9:18:06
22,794 ՌԻԱԼ9:15:07
22,791 ՌԻԱԼ9:11:07
22,796 ՌԻԱԼ9:09:05
22,803 ՌԻԱԼ9:05:07
22,811 ՌԻԱԼ9:04:06
22,806 ՌԻԱԼ9:01:09
22,814 ՌԻԱԼ8:59:08
22,813.5 ՌԻԱԼ8:57:06
22,800.5 ՌԻԱԼ8:55:07
22,803 ՌԻԱԼ8:54:07
22,810.5 ՌԻԱԼ8:53:07
22,813.5 ՌԻԱԼ8:52:07
22,815.5 ՌԻԱԼ8:50:07
22,809 ՌԻԱԼ8:49:07
22,810.5 ՌԻԱԼ8:47:06
22,805.5 ՌԻԱԼ8:45:06
22,804 ՌԻԱԼ8:44:06
22,799 ՌԻԱԼ8:43:07
22,784 ՌԻԱԼ8:42:07
22,790.5 ՌԻԱԼ8:40:07
22,789 ՌԻԱԼ8:39:06
22,784 ՌԻԱԼ8:38:07
22,789 ՌԻԱԼ8:35:06
22,786.5 ՌԻԱԼ8:34:06
22,785.5 ՌԻԱԼ8:31:06
22,782.5 ՌԻԱԼ8:29:07
22,768.5 ՌԻԱԼ8:26:06
22,759.5 ՌԻԱԼ8:24:06
22,733.5 ՌԻԱԼ8:20:07
22,718.5 ՌԻԱԼ8:19:06
22,715 ՌԻԱԼ8:18:07
22,717.5 ՌԻԱԼ8:15:07
22,735 ՌԻԱԼ8:11:06
22,728.5 ՌԻԱԼ8:08:08
22,680.5 ՌԻԱԼ8:05:07
22,675 ՌԻԱԼ8:04:07
22,680 ՌԻԱԼ8:01:08
22,685.5 ՌԻԱԼ7:59:06
22,692.5 ՌԻԱԼ7:57:07
22,695.5 ՌԻԱԼ7:52:06
22,688.5 ՌԻԱԼ7:50:06
22,690.5 ՌԻԱԼ7:49:06
22,685 ՌԻԱԼ7:48:08
22,695.5 ՌԻԱԼ7:45:07
22,690 ՌԻԱԼ7:44:06
22,682.5 ՌԻԱԼ7:43:06
22,672.5 ՌԻԱԼ7:42:06
22,670.5 ՌԻԱԼ7:40:07
22,665.5 ՌԻԱԼ7:39:06
22,670.5 ՌԻԱԼ7:38:05
22,657.5 ՌԻԱԼ7:35:07
22,647.5 ՌԻԱԼ7:31:06
22,645.5 ՌԻԱԼ7:29:06
22,647.5 ՌԻԱԼ7:26:06
22,645.5 ՌԻԱԼ7:24:06
22,662.5 ՌԻԱԼ7:20:07
22,655.5 ՌԻԱԼ7:19:05
22,645 ՌԻԱԼ7:17:06
22,640 ՌԻԱԼ7:15:06
22,642.5 ՌԻԱԼ7:14:06
22,645.5 ՌԻԱԼ7:11:06
22,647.5 ՌԻԱԼ7:09:05
22,673.5 ՌԻԱԼ7:05:07
22,665 ՌԻԱԼ7:03:07
22,630.5 ՌԻԱԼ7:00:11
22,632.5 ՌԻԱԼ6:59:06
22,643 ՌԻԱԼ6:57:07
22,635.5 ՌԻԱԼ6:55:07
22,639.5 ՌԻԱԼ6:53:06
22,640.5 ՌԻԱԼ6:50:07
22,633.5 ՌԻԱԼ6:49:06
22,632.5 ՌԻԱԼ6:47:07
22,625.5 ՌԻԱԼ6:45:06
22,620.5 ՌԻԱԼ6:44:05
22,623 ՌԻԱԼ6:43:06
22,630.5 ՌԻԱԼ6:42:11
22,620.5 ՌԻԱԼ6:40:08
22,625.5 ՌԻԱԼ6:39:05
22,630.5 ՌԻԱԼ6:38:05
22,635 ՌԻԱԼ6:35:07
22,625.5 ՌԻԱԼ6:34:05
22,623.5 ՌԻԱԼ6:29:06
22,618.5 ՌԻԱԼ6:26:05
22,605.5 ՌԻԱԼ6:20:06
22,596 ՌԻԱԼ6:19:05
22,591 ՌԻԱԼ6:17:06
22,600.5 ՌԻԱԼ6:15:06
22,616 ՌԻԱԼ6:11:05
22,613 ՌԻԱԼ6:09:05
22,610.5 ՌԻԱԼ6:05:07
22,620.5 ՌԻԱԼ6:03:06
22,615.5 ՌԻԱԼ6:00:09
22,620.5 ՌԻԱԼ5:59:05
22,623.5 ՌԻԱԼ5:57:05
22,630.5 ՌԻԱԼ5:55:05
22,625.5 ՌԻԱԼ5:54:05
22,628.5 ՌԻԱԼ5:53:05
22,625.5 ՌԻԱԼ5:52:05
22,605.5 ՌԻԱԼ5:50:06
22,602.5 ՌԻԱԼ5:49:06
22,610.5 ՌԻԱԼ5:48:05
22,602.5 ՌԻԱԼ5:47:06
22,591.5 ՌԻԱԼ5:45:05
22,592.5 ՌԻԱԼ5:44:05
22,600.5 ՌԻԱԼ5:42:05
22,620.5 ՌԻԱԼ5:39:05
22,608 ՌԻԱԼ5:38:05
22,638 ՌԻԱԼ5:35:05
22,645.5 ՌԻԱԼ5:34:05
22,627.5 ՌԻԱԼ5:31:06
22,610.5 ՌԻԱԼ5:30:07
22,605.5 ՌԻԱԼ5:24:05
22,635.5 ՌԻԱԼ5:21:06
22,620 ՌԻԱԼ5:20:06
22,635 ՌԻԱԼ5:19:05
22,618.5 ՌԻԱԼ5:18:05
22,630.5 ՌԻԱԼ5:15:05
22,610.5 ՌԻԱԼ5:10:05
22,605.5 ՌԻԱԼ5:08:04
22,596 ՌԻԱԼ5:05:05
22,598.5 ՌԻԱԼ5:04:05
22,621 ՌԻԱԼ5:01:05
22,626 ՌԻԱԼ4:59:04
22,607.5 ՌԻԱԼ4:57:05
22,597 ՌԻԱԼ4:55:05
22,577 ՌԻԱԼ4:54:05
22,600.5 ՌԻԱԼ4:53:05
22,602.5 ՌԻԱԼ4:52:05
22,622.5 ՌԻԱԼ4:49:05
22,647.5 ՌԻԱԼ4:47:05
22,648.5 ՌԻԱԼ4:45:05
22,637.5 ՌԻԱԼ4:44:04
22,650.5 ՌԻԱԼ4:43:05
22,612.5 ՌԻԱԼ4:42:05
22,620.5 ՌԻԱԼ4:40:05
22,607.5 ՌԻԱԼ4:39:04
22,622.5 ՌԻԱԼ4:37:05
22,592.5 ՌԻԱԼ4:34:04
22,635.5 ՌԻԱԼ4:31:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ