TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Nifty 50

  • Վերջինը10142.15
  • Բարձր10173.6
  • Ցածր10046.8
  • Առավելագույն տատանում26.05
  • Առավելագույն տատանումները%0%
  • Բացեք10,093.8
  • Ժամանակը14:34:10
  • Երեկ10,029.1
  • Փոխել%1.13%
  • Փոփոխություն113.05

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Nifty 50

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Nifty 50

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
10,142.15 ՌԻԱԼ14:34:10
10,168.2 ՌԻԱԼ14:31:10
10,168.9 ՌԻԱԼ14:29:09
10,155.7 ՌԻԱԼ14:26:11
10,151.35 ՌԻԱԼ14:24:10
10,136.75 ՌԻԱԼ14:20:10
10,133.15 ՌԻԱԼ14:18:11
10,134.9 ՌԻԱԼ14:15:10
10,136.6 ՌԻԱԼ14:11:09
10,126.45 ՌԻԱԼ14:09:09
10,124.35 ՌԻԱԼ14:06:12
10,115.7 ՌԻԱԼ14:05:11
10,125.5 ՌԻԱԼ14:04:11
10,135.15 ՌԻԱԼ14:01:13
10,134.5 ՌԻԱԼ14:00:23
10,131.5 ՌԻԱԼ13:59:09
10,125.95 ՌԻԱԼ13:57:10
10,135.85 ՌԻԱԼ13:55:10
10,132.25 ՌԻԱԼ13:54:09
10,128.25 ՌԻԱԼ13:53:10
10,132.2 ՌԻԱԼ13:52:10
10,143.5 ՌԻԱԼ13:50:11
10,140.75 ՌԻԱԼ13:49:10
10,144.1 ՌԻԱԼ13:47:09
10,146.8 ՌԻԱԼ13:45:09
10,143.4 ՌԻԱԼ13:44:08
10,148.85 ՌԻԱԼ13:43:09
10,149.4 ՌԻԱԼ13:42:11
10,147.05 ՌԻԱԼ13:40:10
10,140.7 ՌԻԱԼ13:39:09
10,142.2 ՌԻԱԼ13:38:11
10,141 ՌԻԱԼ13:35:11
10,136.4 ՌԻԱԼ13:34:10
10,145.5 ՌԻԱԼ13:30:13
10,149.5 ՌԻԱԼ13:26:10
10,148.5 ՌԻԱԼ13:24:09
10,170.4 ՌԻԱԼ13:20:09
10,168.2 ՌԻԱԼ13:19:09
10,163.15 ՌԻԱԼ13:18:11
10,165.55 ՌԻԱԼ13:15:10
10,173.6 ՌԻԱԼ13:12:10
10,157.55 ՌԻԱԼ13:10:11
10,153.6 ՌԻԱԼ13:08:10
10,144.55 ՌԻԱԼ13:05:09
10,153.5 ՌԻԱԼ13:04:10
10,150.05 ՌԻԱԼ12:59:08
10,153.5 ՌԻԱԼ12:58:11
10,148.85 ՌԻԱԼ12:55:11
10,145.7 ՌԻԱԼ12:54:08
10,141.3 ՌԻԱԼ12:53:09
10,141.25 ՌԻԱԼ12:52:09
10,130.25 ՌԻԱԼ12:50:10
10,130.35 ՌԻԱԼ12:49:10
10,125.35 ՌԻԱԼ12:48:10
10,143.75 ՌԻԱԼ12:45:09
10,145.7 ՌԻԱԼ12:44:07
10,145.2 ՌԻԱԼ12:43:08
10,145.9 ՌԻԱԼ12:42:09
10,136.25 ՌԻԱԼ12:40:09
10,136.05 ՌԻԱԼ12:39:08
10,153.05 ՌԻԱԼ12:38:09
10,147.8 ՌԻԱԼ12:35:09
10,146.85 ՌԻԱԼ12:34:08
10,140.95 ՌԻԱԼ12:31:08
10,145.2 ՌԻԱԼ12:29:08
10,128.75 ՌԻԱԼ12:26:09
10,125.3 ՌԻԱԼ12:20:10
10,134.3 ՌԻԱԼ12:19:08
10,131.5 ՌԻԱԼ12:18:09
10,117 ՌԻԱԼ12:15:08
10,111.15 ՌԻԱԼ12:11:08
10,117.4 ՌԻԱԼ12:08:08
10,112 ՌԻԱԼ12:05:09
10,111.55 ՌԻԱԼ12:04:11
10,114.45 ՌԻԱԼ12:01:15
10,111.8 ՌԻԱԼ11:59:08
10,113 ՌԻԱԼ11:57:09
10,119.3 ՌԻԱԼ11:55:09
10,116.05 ՌԻԱԼ11:54:08
10,114.6 ՌԻԱԼ11:53:09
10,112 ՌԻԱԼ11:50:08
10,112.95 ՌԻԱԼ11:49:08
10,117.2 ՌԻԱԼ11:47:09
10,114.55 ՌԻԱԼ11:45:08
10,106.8 ՌԻԱԼ11:44:08
10,110.8 ՌԻԱԼ11:43:09
10,105.8 ՌԻԱԼ11:42:08
10,106.55 ՌԻԱԼ11:40:10
10,102.75 ՌԻԱԼ11:39:08
10,103.35 ՌԻԱԼ11:38:08
10,096.95 ՌԻԱԼ11:35:09
10,088.55 ՌԻԱԼ11:34:08
10,101.4 ՌԻԱԼ11:31:08
10,101.7 ՌԻԱԼ11:29:07
10,109.55 ՌԻԱԼ11:26:09
10,112.55 ՌԻԱԼ11:24:07
10,114.05 ՌԻԱԼ11:20:08
10,106.55 ՌԻԱԼ11:18:08
10,104.05 ՌԻԱԼ11:15:08
10,105.35 ՌԻԱԼ11:10:09
10,109.8 ՌԻԱԼ11:08:07
10,098.85 ՌԻԱԼ11:05:07
10,087.5 ՌԻԱԼ11:03:07
10,090.5 ՌԻԱԼ11:01:09
10,090.1 ՌԻԱԼ10:59:08
10,096.65 ՌԻԱԼ10:57:08
10,091.5 ՌԻԱԼ10:55:07
10,092.35 ՌԻԱԼ10:54:07
10,088.9 ՌԻԱԼ10:53:07
10,097.75 ՌԻԱԼ10:50:09
10,094.85 ՌԻԱԼ10:48:08
10,088.1 ՌԻԱԼ10:45:07
10,089.7 ՌԻԱԼ10:44:07
10,084.4 ՌԻԱԼ10:43:07
10,085.5 ՌԻԱԼ10:42:07
10,075.8 ՌԻԱԼ10:40:07
10,077.8 ՌԻԱԼ10:39:06
10,073.65 ՌԻԱԼ10:38:07
10,090.45 ՌԻԱԼ10:35:07
10,097.1 ՌԻԱԼ10:34:06
10,085.7 ՌԻԱԼ10:31:07
10,090.9 ՌԻԱԼ10:29:07
10,086.6 ՌԻԱԼ10:26:06
10,085.95 ՌԻԱԼ10:24:06
10,095.55 ՌԻԱԼ10:20:07
10,091.15 ՌԻԱԼ10:18:07
10,093.8 ՌԻԱԼ10:17:07
10,077.6 ՌԻԱԼ10:15:07
10,064.45 ՌԻԱԼ10:11:06
10,068.8 ՌԻԱԼ10:10:08
10,063.05 ՌԻԱԼ10:08:07
10,066.8 ՌԻԱԼ10:05:07
10,070.35 ՌԻԱԼ10:04:07
10,077 ՌԻԱԼ10:01:08
10,068.4 ՌԻԱԼ9:59:06
10,073.9 ՌԻԱԼ9:57:06
10,057.95 ՌԻԱԼ9:55:07
10,056.4 ՌԻԱԼ9:54:06
10,048.15 ՌԻԱԼ9:53:07
10,052.85 ՌԻԱԼ9:50:07
10,051.45 ՌԻԱԼ9:49:06
10,066.35 ՌԻԱԼ9:45:07
10,066.6 ՌԻԱԼ9:44:06
10,067 ՌԻԱԼ9:43:07
10,058.25 ՌԻԱԼ9:42:07
10,072.45 ՌԻԱԼ9:40:07
10,070 ՌԻԱԼ9:39:06
10,070.3 ՌԻԱԼ9:38:06
10,061.7 ՌԻԱԼ9:35:07
10,059.4 ՌԻԱԼ9:34:07
10,046.8 ՌԻԱԼ9:31:08
10,054.95 ՌԻԱԼ9:29:06
10,076.8 ՌԻԱԼ9:26:07
10,069.5 ՌԻԱԼ9:24:06
10,067.65 ՌԻԱԼ9:20:07
10,063.1 ՌԻԱԼ9:18:06
10,084.2 ՌԻԱԼ9:15:07
10,102.6 ՌԻԱԼ9:11:07
10,094.5 ՌԻԱԼ9:09:05
10,108.45 ՌԻԱԼ9:05:07
10,117.3 ՌԻԱԼ9:04:06
10,129.4 ՌԻԱԼ9:01:11
10,119.55 ՌԻԱԼ8:59:17
10,109.9 ՌԻԱԼ8:57:06
10,103.9 ՌԻԱԼ8:55:07
10,108.55 ՌԻԱԼ8:54:07
10,111.7 ՌԻԱԼ8:53:07
10,108.05 ՌԻԱԼ8:52:07
10,100.6 ՌԻԱԼ8:50:07
10,113.05 ՌԻԱԼ8:49:07
10,120.15 ՌԻԱԼ8:47:06
10,129.95 ՌԻԱԼ8:45:06
10,122.8 ՌԻԱԼ8:44:06
10,122.55 ՌԻԱԼ8:43:07
10,131.7 ՌԻԱԼ8:42:07
10,140.9 ՌԻԱԼ8:40:07
10,138.6 ՌԻԱԼ8:39:06
10,140.85 ՌԻԱԼ8:38:07
10,132.7 ՌԻԱԼ8:35:06
10,138 ՌԻԱԼ8:34:06
10,142.1 ՌԻԱԼ8:31:07
10,134.6 ՌԻԱԼ8:29:07
10,118.5 ՌԻԱԼ8:26:06
10,117.85 ՌԻԱԼ8:24:06
10,097.3 ՌԻԱԼ8:20:07
10,100.1 ՌԻԱԼ8:19:06
10,101.45 ՌԻԱԼ8:18:07
10,093.8 ՌԻԱԼ8:11:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ