TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

FTSE MIB

  • Վերջինը19634.03
  • Բարձր19796.5
  • Ցածր19390.5
  • Առավելագույն տատանում127
  • Առավելագույն տատանումները%0.19%
  • Բացեք19,511.5
  • Ժամանակը20:35:16
  • Երեկ19,641.81
  • Փոխել%0.04%
  • Փոփոխություն7.78

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE MIB

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE MIB

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
19,634.03 ՌԻԱԼ20:35:16
19,650.5 ՌԻԱԼ20:05:18
19,645.5 ՌԻԱԼ20:03:16
19,660.5 ՌԻԱԼ20:01:20
19,627.5 ՌԻԱԼ19:59:14
19,635.5 ՌԻԱԼ19:57:14
19,650.5 ՌԻԱԼ19:55:16
19,657.5 ՌԻԱԼ19:54:15
19,660.5 ՌԻԱԼ19:53:13
19,662.5 ՌԻԱԼ19:52:15
19,665.5 ՌԻԱԼ19:48:14
19,675.5 ՌԻԱԼ19:47:14
19,687.5 ՌԻԱԼ19:45:14
19,680.5 ՌԻԱԼ19:44:14
19,710.5 ՌԻԱԼ19:42:17
19,725.5 ՌԻԱԼ19:40:16
19,717.5 ՌԻԱԼ19:39:12
19,744.5 ՌԻԱԼ19:38:13
19,737.5 ՌԻԱԼ19:35:16
19,729.5 ՌԻԱԼ19:34:16
19,744.5 ՌԻԱԼ19:31:15
19,754.5 ՌԻԱԼ19:29:13
19,755.5 ՌԻԱԼ19:24:14
19,767.5 ՌԻԱԼ19:21:15
19,730.5 ՌԻԱԼ19:19:14
19,710.5 ՌԻԱԼ19:17:15
19,732.5 ՌԻԱԼ19:15:14
19,754.5 ՌԻԱԼ19:10:17
19,749.5 ՌԻԱԼ19:09:13
19,731.5 ՌԻԱԼ19:05:16
19,744.5 ՌԻԱԼ19:04:15
19,741.5 ՌԻԱԼ19:00:21
19,721.5 ՌԻԱԼ18:59:12
19,703.5 ՌԻԱԼ18:57:13
19,713.5 ՌԻԱԼ18:55:15
19,711.5 ՌԻԱԼ18:54:12
19,718.5 ՌԻԱԼ18:53:14
19,728.5 ՌԻԱԼ18:52:14
19,748.5 ՌԻԱԼ18:50:15
19,740.5 ՌԻԱԼ18:49:13
19,720.5 ՌԻԱԼ18:47:15
19,705.5 ՌԻԱԼ18:45:12
19,713.5 ՌԻԱԼ18:44:13
19,708.5 ՌԻԱԼ18:43:15
19,730.5 ՌԻԱԼ18:42:13
19,733.5 ՌԻԱԼ18:40:15
19,740.5 ՌԻԱԼ18:39:12
19,713.5 ՌԻԱԼ18:38:13
19,745.5 ՌԻԱԼ18:35:15
19,763.5 ՌԻԱԼ18:34:13
19,758.5 ՌԻԱԼ18:30:20
19,739.5 ՌԻԱԼ18:26:13
19,729.5 ՌԻԱԼ18:24:12
19,672.5 ՌԻԱԼ18:20:16
19,669.5 ՌԻԱԼ18:19:12
19,637.5 ՌԻԱԼ18:18:13
19,627.5 ՌԻԱԼ18:15:16
19,637.5 ՌԻԱԼ18:10:17
19,618.5 ՌԻԱԼ18:08:14
19,638.5 ՌԻԱԼ18:05:15
19,645.5 ՌԻԱԼ18:01:25
19,661.5 ՌԻԱԼ17:59:12
19,678.5 ՌԻԱԼ17:57:13
19,696.5 ՌԻԱԼ17:55:13
19,703.5 ՌԻԱԼ17:54:13
19,711.5 ՌԻԱԼ17:53:13
19,684.5 ՌԻԱԼ17:50:16
19,696.5 ՌԻԱԼ17:47:13
19,669.5 ՌԻԱԼ17:45:12
19,674.5 ՌԻԱԼ17:44:12
19,659.5 ՌԻԱԼ17:43:15
19,652.5 ՌԻԱԼ17:42:14
19,659.5 ՌԻԱԼ17:40:14
19,644.5 ՌԻԱԼ17:39:14
19,647.5 ՌԻԱԼ17:38:14
19,612.5 ՌԻԱԼ17:35:14
19,590.5 ՌԻԱԼ17:34:12
19,553.5 ՌԻԱԼ17:31:14
19,570.5 ՌԻԱԼ17:30:16
19,533.5 ՌԻԱԼ17:27:13
19,535.5 ՌԻԱԼ17:24:12
19,513.5 ՌԻԱԼ17:20:14
19,525.5 ՌԻԱԼ17:19:13
19,520.5 ՌԻԱԼ17:18:13
19,427.5 ՌԻԱԼ17:15:14
19,551.5 ՌԻԱԼ17:10:14
19,578.5 ՌԻԱԼ17:08:13
19,553.5 ՌԻԱԼ17:05:13
19,633.5 ՌԻԱԼ17:03:16
19,661.5 ՌԻԱԼ17:01:15
19,668.5 ՌԻԱԼ16:59:11
19,688.5 ՌԻԱԼ16:57:13
19,706.5 ՌԻԱԼ16:55:13
19,696.5 ՌԻԱԼ16:54:11
19,688.5 ՌԻԱԼ16:53:12
19,700.5 ՌԻԱԼ16:49:11
19,675.5 ՌԻԱԼ16:47:13
19,673.5 ՌԻԱԼ16:45:13
19,665.5 ՌԻԱԼ16:44:12
19,748.5 ՌԻԱԼ16:42:13
19,780.5 ՌԻԱԼ16:40:14
19,788.5 ՌԻԱԼ16:39:10
19,773.5 ՌԻԱԼ16:38:11
19,761.5 ՌԻԱԼ16:35:13
19,756.5 ՌԻԱԼ16:34:14
19,786.5 ՌԻԱԼ16:31:11
19,771.5 ՌԻԱԼ16:29:11
19,796.5 ՌԻԱԼ16:26:10
19,781.5 ՌԻԱԼ16:24:10
19,680.5 ՌԻԱԼ16:20:12
19,662.5 ՌԻԱԼ16:19:10
19,597.5 ՌԻԱԼ16:18:12
19,470.5 ՌԻԱԼ16:16:11
19,465.5 ՌԻԱԼ16:15:11
19,483.5 ՌԻԱԼ16:10:13
19,495.5 ՌԻԱԼ16:08:11
19,465.5 ՌԻԱԼ16:04:11
19,463.5 ՌԻԱԼ15:59:11
19,465.5 ՌԻԱԼ15:57:11
19,478.5 ՌԻԱԼ15:54:11
19,468.5 ՌԻԱԼ15:53:11
19,483.5 ՌԻԱԼ15:50:14
19,475.5 ՌԻԱԼ15:49:10
19,465.5 ՌԻԱԼ15:47:11
19,468.5 ՌԻԱԼ15:45:11
19,473.5 ՌԻԱԼ15:44:11
19,468.5 ՌԻԱԼ15:43:12
19,472.5 ՌԻԱԼ15:40:13
19,467.5 ՌԻԱԼ15:38:11
19,470.5 ՌԻԱԼ15:35:14
19,465.5 ՌԻԱԼ15:34:12
19,462.5 ՌԻԱԼ15:31:14
19,465.5 ՌԻԱԼ15:30:14
19,460.5 ՌԻԱԼ15:26:09
19,458.5 ՌԻԱԼ15:24:11
19,453.5 ՌԻԱԼ15:20:14
19,448.5 ՌԻԱԼ15:17:12
19,465.5 ՌԻԱԼ15:15:11
19,472.5 ՌԻԱԼ15:11:10
19,457.5 ՌԻԱԼ15:09:10
19,462.5 ՌԻԱԼ15:05:11
19,467.5 ՌԻԱԼ15:04:11
19,462.5 ՌԻԱԼ15:01:12
19,457.5 ՌԻԱԼ15:00:17
19,447.5 ՌԻԱԼ14:59:11
19,449.5 ՌԻԱԼ14:57:10
19,446.5 ՌԻԱԼ14:55:12
19,451.5 ՌԻԱԼ14:52:10
19,438.5 ՌԻԱԼ14:50:11
19,416.5 ՌԻԱԼ14:44:10
19,426.5 ՌԻԱԼ14:43:11
19,416.5 ՌԻԱԼ14:42:11
19,401.5 ՌԻԱԼ14:40:12
19,400.5 ՌԻԱԼ14:39:11
19,410.5 ՌԻԱԼ14:38:11
19,420.5 ՌԻԱԼ14:35:12
19,410.5 ՌԻԱԼ14:34:10
19,390.5 ՌԻԱԼ14:31:12
19,395.5 ՌԻԱԼ14:29:10
19,415.5 ՌԻԱԼ14:24:09
19,405.5 ՌԻԱԼ14:20:12
19,406.5 ՌԻԱԼ14:19:10
19,416.5 ՌԻԱԼ14:18:10
19,428.5 ՌԻԱԼ14:15:11
19,442.5 ՌԻԱԼ14:11:10
19,425.5 ՌԻԱԼ14:09:12
19,434.5 ՌԻԱԼ14:05:11
19,429.5 ՌԻԱԼ14:03:10
19,444.5 ՌԻԱԼ14:01:12
19,439.5 ՌԻԱԼ13:59:11
19,429.5 ՌԻԱԼ13:55:11
19,424.5 ՌԻԱԼ13:54:11
19,439.5 ՌԻԱԼ13:52:12
19,449.5 ՌԻԱԼ13:50:12
19,453.5 ՌԻԱԼ13:49:10
19,463.5 ՌԻԱԼ13:47:10
19,478.5 ՌԻԱԼ13:45:11
19,476.5 ՌԻԱԼ13:44:09
19,488.5 ՌԻԱԼ13:42:11
19,483.5 ՌԻԱԼ13:40:11
19,468.5 ՌԻԱԼ13:39:10
19,481.5 ՌԻԱԼ13:38:10
19,469.5 ՌԻԱԼ13:35:12
19,479.5 ՌԻԱԼ13:34:10
19,496.5 ՌԻԱԼ13:31:11
19,489.5 ՌԻԱԼ13:30:14
19,501.5 ՌԻԱԼ13:26:10
19,488.5 ՌԻԱԼ13:24:09
19,501.5 ՌԻԱԼ13:20:11
19,493.5 ՌԻԱԼ13:18:11
19,499.5 ՌԻԱԼ13:15:10
19,489.5 ՌԻԱԼ13:11:09
19,504.5 ՌԻԱԼ13:09:08
19,524.5 ՌԻԱԼ13:05:10
19,549.5 ՌԻԱԼ13:03:12
19,554.5 ՌԻԱԼ13:00:14
19,564.5 ՌԻԱԼ12:59:11
19,589.5 ՌԻԱԼ12:57:11
19,556.5 ՌԻԱԼ12:55:10
19,554.5 ՌԻԱԼ12:54:09
19,541.5 ՌԻԱԼ12:53:09
19,531.5 ՌԻԱԼ12:50:11
19,519.5 ՌԻԱԼ12:49:09
19,521.5 ՌԻԱԼ12:47:08
19,523.5 ՌԻԱԼ12:45:10
19,548.5 ՌԻԱԼ12:44:09
19,573.5 ՌԻԱԼ12:43:09
19,578.5 ՌԻԱԼ12:39:09
19,548.5 ՌԻԱԼ12:35:10
19,578.5 ՌԻԱԼ12:31:10
19,565.5 ՌԻԱԼ12:29:09
19,558.5 ՌԻԱԼ12:26:10
19,550.5 ՌԻԱԼ12:24:09
19,525.5 ՌԻԱԼ12:19:08
19,508.5 ՌԻԱԼ12:17:09
19,513.5 ՌԻԱԼ12:15:09
19,530.5 ՌԻԱԼ12:11:10
19,520.5 ՌԻԱԼ12:09:10
19,488.5 ՌԻԱԼ12:06:10
19,473.5 ՌԻԱԼ12:05:10
19,449.5 ՌԻԱԼ12:04:09
19,453.5 ՌԻԱԼ12:01:10
19,476.5 ՌԻԱԼ11:59:08
19,508.5 ՌԻԱԼ11:57:11
19,474.5 ՌԻԱԼ11:55:10
19,473.5 ՌԻԱԼ11:54:08
19,474.5 ՌԻԱԼ11:53:07
19,476.5 ՌԻԱԼ11:52:09
19,509.5 ՌԻԱԼ11:50:11
19,524.5 ՌԻԱԼ11:49:09
19,541.5 ՌԻԱԼ11:47:08
19,534.5 ՌԻԱԼ11:45:09
19,554.5 ՌԻԱԼ11:44:08
19,519.5 ՌԻԱԼ11:43:09
19,474.5 ՌԻԱԼ11:42:09
19,471.5 ՌԻԱԼ11:40:09
19,484.5 ՌԻԱԼ11:39:09
19,466.5 ՌԻԱԼ11:38:10
19,486.5 ՌԻԱԼ11:37:09
19,519.5 ՌԻԱԼ11:36:09
19,511.5 ՌԻԱԼ11:34:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ