TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

FTSE 100

  • Վերջինը6146.11
  • Բարձր6187.04
  • Ցածր6143.8
  • Առավելագույն տատանում23.73
  • Առավելագույն տատանումները%0.48%
  • Բացեք6,151.8
  • Ժամանակը13:35:19
  • Երեկ6,218.79
  • Փոխել%1.18%
  • Փոփոխություն72.68

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE 100

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE 100

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
6,146.11 ՌԻԱԼ13:35:19
6,147.8 ՌԻԱԼ13:34:15
6,149.8 ՌԻԱԼ13:33:17
6,150.3 ՌԻԱԼ13:32:15
6,150.58 ՌԻԱԼ13:31:17
6,150.07 ՌԻԱԼ13:30:21
6,150.81 ՌԻԱԼ13:29:17
6,149.84 ՌԻԱԼ13:28:18
6,146.8 ՌԻԱԼ13:27:17
6,145.87 ՌԻԱԼ13:26:16
6,143.8 ՌԻԱԼ13:25:16
6,149.3 ՌԻԱԼ13:24:15
6,146.39 ՌԻԱԼ13:23:17
6,148.37 ՌԻԱԼ13:22:17
6,147.36 ՌԻԱԼ13:21:17
6,148.86 ՌԻԱԼ13:20:16
6,146.6 ՌԻԱԼ13:19:17
6,153.3 ՌԻԱԼ13:18:13
6,156.05 ՌԻԱԼ13:17:15
6,157.09 ՌԻԱԼ13:16:14
6,152.13 ՌԻԱԼ13:15:14
6,154.8 ՌԻԱԼ13:14:16
6,155.41 ՌԻԱԼ13:13:17
6,155.16 ՌԻԱԼ13:12:15
6,154.9 ՌԻԱԼ13:11:15
6,159.89 ՌԻԱԼ13:10:16
6,157.67 ՌԻԱԼ13:09:16
6,156.98 ՌԻԱԼ13:08:17
6,154.6 ՌԻԱԼ13:07:18
6,154.77 ՌԻԱԼ13:06:16
6,153.3 ՌԻԱԼ13:05:14
6,152.57 ՌԻԱԼ13:04:15
6,151.11 ՌԻԱԼ13:03:18
6,149.8 ՌԻԱԼ13:02:17
6,148.06 ՌԻԱԼ13:01:16
6,149.8 ՌԻԱԼ13:00:24
6,150.8 ՌԻԱԼ12:59:15
6,151.29 ՌԻԱԼ12:58:15
6,152.51 ՌԻԱԼ12:57:16
6,152.98 ՌԻԱԼ12:56:18
6,153.8 ՌԻԱԼ12:55:14
6,151.3 ՌԻԱԼ12:54:14
6,153.94 ՌԻԱԼ12:53:15
6,163.4 ՌԻԱԼ12:52:13
6,161.72 ՌԻԱԼ12:51:16
6,158.8 ՌԻԱԼ12:50:17
6,159.8 ՌԻԱԼ12:49:15
6,160.8 ՌԻԱԼ12:48:15
6,157.8 ՌԻԱԼ12:47:15
6,156.8 ՌԻԱԼ12:46:14
6,157.26 ՌԻԱԼ12:45:15
6,156.78 ՌԻԱԼ12:44:12
6,154.79 ՌԻԱԼ12:43:16
6,152.07 ՌԻԱԼ12:42:17
6,150.8 ՌԻԱԼ12:41:16
6,149.8 ՌԻԱԼ12:40:15
6,147.78 ՌԻԱԼ12:39:13
6,145.3 ՌԻԱԼ12:38:15
6,146.29 ՌԻԱԼ12:37:17
6,146.24 ՌԻԱԼ12:36:16
6,150.22 ՌԻԱԼ12:35:17
6,153.8 ՌԻԱԼ12:34:14
6,158.36 ՌԻԱԼ12:33:17
6,162.61 ՌԻԱԼ12:32:16
6,162.11 ՌԻԱԼ12:31:16
6,158.63 ՌԻԱԼ12:30:19
6,158.61 ՌԻԱԼ12:29:15
6,158.89 ՌԻԱԼ12:28:17
6,157.15 ՌԻԱԼ12:27:15
6,157.66 ՌԻԱԼ12:26:16
6,157.97 ՌԻԱԼ12:25:14
6,156.01 ՌԻԱԼ12:24:14
6,153.3 ՌԻԱԼ12:23:15
6,155.31 ՌԻԱԼ12:22:16
6,152.1 ՌԻԱԼ12:21:16
6,155.24 ՌԻԱԼ12:20:15
6,158.67 ՌԻԱԼ12:19:13
6,163.63 ՌԻԱԼ12:18:15
6,168.12 ՌԻԱԼ12:17:14
6,163.6 ՌԻԱԼ12:16:14
6,164.39 ՌԻԱԼ12:15:17
6,161.8 ՌԻԱԼ12:14:14
6,160.16 ՌԻԱԼ12:13:14
6,155.8 ՌԻԱԼ12:12:15
6,160.01 ՌԻԱԼ12:11:16
6,173.3 ՌԻԱԼ12:10:15
6,178.09 ՌԻԱԼ12:09:14
6,180.78 ՌԻԱԼ12:08:14
6,183.54 ՌԻԱԼ12:07:19
6,179.54 ՌԻԱԼ12:06:15
6,182.8 ՌԻԱԼ12:05:16
6,182.82 ՌԻԱԼ12:04:16
6,182.32 ՌԻԱԼ12:03:18
6,187.04 ՌԻԱԼ12:02:25
6,183.36 ՌԻԱԼ12:01:23
6,177.18 ՌԻԱԼ12:00:28
6,173.43 ՌԻԱԼ11:59:12
6,177.86 ՌԻԱԼ11:58:16
6,180.8 ՌԻԱԼ11:57:15
6,180.28 ՌԻԱԼ11:56:15
6,184.8 ՌԻԱԼ11:55:14
6,180.89 ՌԻԱԼ11:54:11
6,178.1 ՌԻԱԼ11:53:15
6,174.25 ՌԻԱԼ11:52:14
6,173.3 ՌԻԱԼ11:51:13
6,173.8 ՌԻԱԼ11:50:18
6,173.57 ՌԻԱԼ11:49:15
6,174.3 ՌԻԱԼ11:48:18
6,168.1 ՌԻԱԼ11:47:15
6,160.6 ՌԻԱԼ11:46:14
6,164.1 ՌԻԱԼ11:45:15
6,161.14 ՌԻԱԼ11:44:14
6,165.8 ՌԻԱԼ11:43:16
6,166.3 ՌԻԱԼ11:42:16
6,170.16 ՌԻԱԼ11:41:14
6,168.8 ՌԻԱԼ11:40:15
6,164.59 ՌԻԱԼ11:39:14
6,165.56 ՌԻԱԼ11:38:15
6,162.54 ՌԻԱԼ11:37:15
6,163.29 ՌԻԱԼ11:36:16
6,176.53 ՌԻԱԼ11:35:16
6,175.03 ՌԻԱԼ11:34:15
6,177.3 ՌԻԱԼ11:33:15
6,175.53 ՌԻԱԼ11:32:15
6,151.8 ՌԻԱԼ11:31:16
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ