TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Verge

  • Վերջինը0.004734
  • Բարձր0.004772
  • Ցածր0.004351
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք0.004475
  • Ժամանակը12:31:17
  • Երեկ0.004469
  • Փոխել%5.93%
  • Փոփոխություն0.0003

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Verge

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Verge

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.004734 ՌԻԱԼ12:31:17
0.00472 ՌԻԱԼ12:30:19
0.004735 ՌԻԱԼ12:29:11
0.004753 ՌԻԱԼ12:27:12
0.004719 ՌԻԱԼ12:24:11
0.004752 ՌԻԱԼ12:22:12
0.004758 ՌԻԱԼ12:21:12
0.004749 ՌԻԱԼ12:20:12
0.004764 ՌԻԱԼ12:19:11
0.004756 ՌԻԱԼ12:18:13
0.004757 ՌԻԱԼ12:11:15
0.004738 ՌԻԱԼ12:09:14
0.004725 ՌԻԱԼ12:08:13
0.004723 ՌԻԱԼ12:07:13
0.004752 ՌԻԱԼ12:06:14
0.004731 ՌԻԱԼ12:05:14
0.004766 ՌԻԱԼ12:04:13
0.004759 ՌԻԱԼ12:02:19
0.004772 ՌԻԱԼ12:00:23
0.004771 ՌԻԱԼ11:58:12
0.00477 ՌԻԱԼ11:57:13
0.004771 ՌԻԱԼ11:56:11
0.004768 ՌԻԱԼ11:55:10
0.004763 ՌԻԱԼ11:53:12
0.004713 ՌԻԱԼ11:51:12
0.004707 ՌԻԱԼ11:50:12
0.004711 ՌԻԱԼ11:49:11
0.004714 ՌԻԱԼ11:48:13
0.004709 ՌԻԱԼ11:47:11
0.004712 ՌԻԱԼ11:46:11
0.004713 ՌԻԱԼ11:45:12
0.004699 ՌԻԱԼ11:44:11
0.004694 ՌԻԱԼ11:43:12
0.004677 ՌԻԱԼ11:42:11
0.004673 ՌԻԱԼ11:40:13
0.004667 ՌԻԱԼ11:32:12
0.004669 ՌԻԱԼ11:28:10
0.004668 ՌԻԱԼ11:25:11
0.004665 ՌԻԱԼ11:23:13
0.004663 ՌԻԱԼ11:19:11
0.004662 ՌԻԱԼ11:16:12
0.004663 ՌԻԱԼ11:15:12
0.004624 ՌԻԱԼ11:14:11
0.004665 ՌԻԱԼ11:13:11
0.004624 ՌԻԱԼ11:03:11
0.004639 ՌԻԱԼ10:59:09
0.004645 ՌԻԱԼ10:51:10
0.004617 ՌԻԱԼ10:43:09
0.00461 ՌԻԱԼ10:35:12
0.00456 ՌԻԱԼ10:28:09
0.004562 ՌԻԱԼ10:19:08
0.004541 ՌԻԱԼ10:11:09
0.004526 ՌԻԱԼ10:05:10
0.004527 ՌԻԱԼ9:55:09
0.004517 ՌԻԱԼ9:47:10
0.00452 ՌԻԱԼ9:40:09
0.004529 ՌԻԱԼ9:31:10
0.004549 ՌԻԱԼ9:24:09
0.004548 ՌԻԱԼ9:16:09
0.004558 ՌԻԱԼ9:08:08
0.00455 ՌԻԱԼ8:59:09
0.004561 ՌԻԱԼ8:53:10
0.004559 ՌԻԱԼ8:44:08
0.004545 ՌԻԱԼ8:35:09
0.004573 ՌԻԱԼ8:27:09
0.004572 ՌԻԱԼ8:19:08
0.004529 ՌԻԱԼ8:11:09
0.0045 ՌԻԱԼ8:04:10
0.004476 ՌԻԱԼ7:55:08
0.004479 ՌԻԱԼ7:47:08
0.00448 ՌԻԱԼ7:39:08
0.004411 ՌԻԱԼ7:24:08
0.004393 ՌԻԱԼ7:15:08
0.004375 ՌԻԱԼ7:07:10
0.004389 ՌԻԱԼ6:59:07
0.004371 ՌԻԱԼ6:51:08
0.004389 ՌԻԱԼ6:44:08
0.004405 ՌԻԱԼ6:35:08
0.004385 ՌԻԱԼ6:27:09
0.004391 ՌԻԱԼ6:20:09
0.004379 ՌԻԱԼ6:11:08
0.00437 ՌԻԱԼ6:04:09
0.004389 ՌԻԱԼ5:56:10
0.004351 ՌԻԱԼ5:47:09
0.004371 ՌԻԱԼ5:39:08
0.004366 ՌԻԱԼ5:32:08
0.004361 ՌԻԱԼ5:23:09
0.004359 ՌԻԱԼ5:15:09
0.004369 ՌԻԱԼ4:59:08
0.00436 ՌԻԱԼ4:51:09
0.004357 ՌԻԱԼ4:43:08
0.004382 ՌԻԱԼ4:35:08
0.004376 ՌԻԱԼ4:28:09
0.00438 ՌԻԱԼ4:19:07
0.004451 ՌԻԱԼ4:11:08
0.00445 ՌԻԱԼ4:04:08
0.004425 ՌԻԱԼ3:55:08
0.004439 ՌԻԱԼ3:48:08
0.004449 ՌԻԱԼ3:39:07
0.004453 ՌԻԱԼ3:31:08
0.004441 ՌԻԱԼ3:15:08
0.004438 ՌԻԱԼ3:07:08
0.004461 ՌԻԱԼ2:59:07
0.004462 ՌԻԱԼ2:51:07
0.004452 ՌԻԱԼ2:43:07
0.004445 ՌԻԱԼ2:36:08
0.004456 ՌԻԱԼ2:19:07
0.004466 ՌԻԱԼ2:03:08
0.00447 ՌԻԱԼ1:55:07
0.004468 ՌԻԱԼ1:47:07
0.004474 ՌԻԱԼ1:39:07
0.004494 ՌԻԱԼ1:31:07
0.004491 ՌԻԱԼ1:23:07
0.004488 ՌԻԱԼ1:15:06
0.004479 ՌԻԱԼ1:08:06
0.004476 ՌԻԱԼ0:51:06
0.004488 ՌԻԱԼ0:43:06
0.004489 ՌԻԱԼ0:35:06
0.004485 ՌԻԱԼ0:27:06
0.004479 ՌԻԱԼ0:19:06
0.004488 ՌԻԱԼ0:11:06
0.004475 ՌԻԱԼ0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ