TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

VeChain

  • Վերջինը0.005903
  • Բարձր0.005995
  • Ցածր0.0059
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք0.005993
  • Ժամանակը00:40:07
  • Երեկ0.00598
  • Փոխել%1.3%
  • Փոփոխություն0.0001

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը VeChain

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը VeChain

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.005903 ՌԻԱԼ0:40:07
0.0059 ՌԻԱԼ0:39:06
0.005909 ՌԻԱԼ0:38:06
0.005927 ՌԻԱԼ0:37:06
0.005924 ՌԻԱԼ0:36:06
0.005985 ՌԻԱԼ0:34:06
0.005977 ՌԻԱԼ0:33:06
0.005967 ՌԻԱԼ0:32:06
0.005974 ՌԻԱԼ0:31:06
0.005982 ՌԻԱԼ0:30:08
0.005986 ՌԻԱԼ0:28:06
0.00598 ՌԻԱԼ0:27:06
0.005993 ՌԻԱԼ0:26:06
0.005995 ՌԻԱԼ0:25:06
0.005991 ՌԻԱԼ0:24:06
0.005987 ՌԻԱԼ0:23:06
0.005984 ՌԻԱԼ0:22:06
0.005992 ՌԻԱԼ0:21:06
0.00599 ՌԻԱԼ0:20:06
0.005991 ՌԻԱԼ0:19:06
0.005979 ՌԻԱԼ0:18:05
0.005977 ՌԻԱԼ0:17:06
0.005969 ՌԻԱԼ0:16:06
0.005984 ՌԻԱԼ0:15:06
0.005988 ՌԻԱԼ0:14:07
0.00599 ՌԻԱԼ0:13:07
0.005992 ՌԻԱԼ0:12:06
0.005994 ՌԻԱԼ0:11:06
0.005989 ՌԻԱԼ0:10:07
0.005991 ՌԻԱԼ0:09:05
0.005984 ՌԻԱԼ0:08:06
0.005983 ՌԻԱԼ0:05:07
0.005986 ՌԻԱԼ0:04:06
0.005981 ՌԻԱԼ0:03:07
0.005993 ՌԻԱԼ0:02:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ