TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Populous

  • Վերջինը0.397
  • Բարձր0.401
  • Ցածր0.372
  • Առավելագույն տատանում0.02
  • Առավելագույն տատանումները%0.25%
  • Բացեք0.377
  • Ժամանակը20:27:16
  • Երեկ0.378
  • Փոխել%5.03%
  • Փոփոխություն0.019

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Populous

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Populous

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.397 ՌԻԱԼ20:27:16
0.398 ՌԻԱԼ20:11:16
0.399 ՌԻԱԼ20:04:20
0.395 ՌԻԱԼ18:35:20
0.398 ՌԻԱԼ18:27:18
0.397 ՌԻԱԼ18:19:16
0.4 ՌԻԱԼ18:11:17
0.399 ՌԻԱԼ17:55:16
0.397 ՌԻԱԼ17:31:17
0.395 ՌԻԱԼ17:23:16
0.394 ՌԻԱԼ16:59:15
0.395 ՌԻԱԼ16:35:18
0.396 ՌԻԱԼ16:27:18
0.395 ՌԻԱԼ16:03:18
0.401 ՌԻԱԼ15:39:14
0.397 ՌԻԱԼ15:32:16
0.395 ՌԻԱԼ15:23:17
0.396 ՌԻԱԼ15:15:13
0.397 ՌԻԱԼ15:08:15
0.398 ՌԻԱԼ14:43:15
0.399 ՌԻԱԼ14:27:15
0.4 ՌԻԱԼ14:19:12
0.396 ՌԻԱԼ14:11:13
0.376 ՌԻԱԼ10:11:11
0.381 ՌԻԱԼ10:04:12
0.38 ՌԻԱԼ9:55:11
0.381 ՌԻԱԼ9:47:11
0.38 ՌԻԱԼ9:40:12
0.381 ՌԻԱԼ9:24:10
0.38 ՌԻԱԼ9:16:12
0.378 ՌԻԱԼ9:07:12
0.377 ՌԻԱԼ8:44:10
0.378 ՌԻԱԼ8:35:11
0.377 ՌԻԱԼ8:27:11
0.378 ՌԻԱԼ7:15:10
0.377 ՌԻԱԼ7:08:11
0.38 ՌԻԱԼ6:59:09
0.388 ՌԻԱԼ6:11:09
0.375 ՌԻԱԼ6:04:12
0.376 ՌԻԱԼ5:55:09
0.374 ՌԻԱԼ3:55:08
0.372 ՌԻԱԼ3:48:08
0.377 ՌԻԱԼ3:24:07
0.376 ՌԻԱԼ3:15:07
0.377 ՌԻԱԼ3:07:08
0.376 ՌԻԱԼ3:00:11
0.377 ՌԻԱԼ2:44:07
0.376 ՌԻԱԼ2:36:08
0.377 ՌԻԱԼ2:11:08
0.376 ՌԻԱԼ2:03:08
0.377 ՌԻԱԼ1:55:07
0.376 ՌԻԱԼ1:39:07
0.377 ՌԻԱԼ1:31:07
0.378 ՌԻԱԼ1:24:07
0.377 ՌԻԱԼ1:16:08
0.378 ՌԻԱԼ0:59:06
0.377 ՌԻԱԼ0:35:07
0.378 ՌԻԱԼ0:19:06
0.377 ՌԻԱԼ0:04:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ