TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

OmiseGO

  • Վերջինը1.5136
  • Բարձր1.5251
  • Ցածր1.5094
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք1.5217
  • Ժամանակը02:44:06
  • Երեկ1.5206
  • Փոխել%0.46%
  • Փոփոխություն0.007

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը OmiseGO

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը OmiseGO

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1.5136 ՌԻԱԼ2:44:06
1.5137 ՌԻԱԼ2:43:06
1.5134 ՌԻԱԼ2:42:06
1.5133 ՌԻԱԼ2:41:07
1.5126 ՌԻԱԼ2:40:08
1.5134 ՌԻԱԼ2:39:07
1.5125 ՌԻԱԼ2:38:06
1.5132 ՌԻԱԼ2:37:07
1.5133 ՌԻԱԼ2:36:07
1.5131 ՌԻԱԼ2:35:07
1.5121 ՌԻԱԼ2:34:07
1.5112 ՌԻԱԼ2:33:06
1.5109 ՌԻԱԼ2:32:07
1.5094 ՌԻԱԼ2:31:08
1.5096 ՌԻԱԼ2:30:12
1.5114 ՌԻԱԼ2:29:07
1.5126 ՌԻԱԼ2:28:07
1.5144 ՌԻԱԼ2:27:08
1.5153 ՌԻԱԼ2:26:06
1.5162 ՌԻԱԼ2:25:08
1.5177 ՌԻԱԼ2:24:07
1.5192 ՌԻԱԼ2:23:06
1.5203 ՌԻԱԼ2:22:07
1.5202 ՌԻԱԼ2:21:08
1.5205 ՌԻԱԼ2:20:07
1.5211 ՌԻԱԼ2:19:07
1.5214 ՌԻԱԼ2:18:06
1.5213 ՌԻԱԼ2:17:07
1.5203 ՌԻԱԼ2:16:06
1.5196 ՌԻԱԼ2:15:06
1.5194 ՌԻԱԼ2:14:06
1.5187 ՌԻԱԼ2:13:07
1.5188 ՌԻԱԼ2:12:06
1.5212 ՌԻԱԼ2:11:07
1.5227 ՌԻԱԼ2:10:07
1.5225 ՌԻԱԼ2:09:06
1.5228 ՌԻԱԼ2:07:06
1.5229 ՌԻԱԼ2:06:07
1.5235 ՌԻԱԼ2:05:07
1.5239 ՌԻԱԼ2:04:07
1.5235 ՌԻԱԼ2:03:09
1.5246 ՌԻԱԼ2:02:09
1.5242 ՌԻԱԼ2:01:08
1.5239 ՌԻԱԼ2:00:13
1.524 ՌԻԱԼ1:57:06
1.5241 ՌԻԱԼ1:56:06
1.5243 ՌԻԱԼ1:55:06
1.5239 ՌԻԱԼ1:54:06
1.5241 ՌԻԱԼ1:53:07
1.524 ՌԻԱԼ1:51:07
1.5244 ՌԻԱԼ1:50:07
1.5243 ՌԻԱԼ1:49:05
1.5246 ՌԻԱԼ1:48:06
1.5247 ՌԻԱԼ1:47:06
1.5251 ՌԻԱԼ1:46:06
1.5247 ՌԻԱԼ1:45:06
1.5248 ՌԻԱԼ1:44:07
1.5226 ՌԻԱԼ1:43:07
1.5227 ՌԻԱԼ1:40:07
1.5225 ՌԻԱԼ1:39:06
1.5228 ՌԻԱԼ1:38:07
1.5229 ՌԻԱԼ1:37:08
1.5226 ՌԻԱԼ1:36:07
1.5223 ՌԻԱԼ1:35:08
1.5228 ՌԻԱԼ1:34:07
1.5231 ՌԻԱԼ1:33:07
1.5227 ՌԻԱԼ1:32:07
1.5225 ՌԻԱԼ1:31:07
1.5223 ՌԻԱԼ1:29:06
1.5226 ՌԻԱԼ1:28:06
1.5219 ՌԻԱԼ1:27:06
1.5221 ՌԻԱԼ1:26:07
1.522 ՌԻԱԼ1:25:06
1.5219 ՌԻԱԼ1:24:06
1.5217 ՌԻԱԼ1:23:07
1.5218 ՌԻԱԼ1:21:07
1.5219 ՌԻԱԼ1:20:07
1.5217 ՌԻԱԼ1:19:07
1.5216 ՌԻԱԼ1:18:07
1.5213 ՌԻԱԼ1:17:06
1.5214 ՌԻԱԼ1:16:06
1.522 ՌԻԱԼ1:15:06
1.5218 ՌԻԱԼ1:14:07
1.522 ՌԻԱԼ1:13:06
1.5216 ՌԻԱԼ1:12:07
1.5213 ՌԻԱԼ1:11:07
1.5217 ՌԻԱԼ1:10:07
1.5215 ՌԻԱԼ1:09:06
1.5213 ՌԻԱԼ1:08:06
1.521 ՌԻԱԼ1:07:06
1.5208 ՌԻԱԼ1:06:07
1.5204 ՌԻԱԼ1:05:06
1.5219 ՌԻԱԼ1:04:06
1.5223 ՌԻԱԼ1:03:06
1.5228 ՌԻԱԼ1:02:06
1.5224 ՌԻԱԼ1:01:06
1.5215 ՌԻԱԼ1:00:10
1.5224 ՌԻԱԼ0:59:06
1.5223 ՌԻԱԼ0:58:07
1.5227 ՌԻԱԼ0:57:06
1.5222 ՌԻԱԼ0:56:06
1.5221 ՌԻԱԼ0:55:06
1.5212 ՌԻԱԼ0:54:06
1.5216 ՌԻԱԼ0:53:07
1.5209 ՌԻԱԼ0:51:06
1.5215 ՌԻԱԼ0:50:09
1.5217 ՌԻԱԼ0:49:05
1.5215 ՌԻԱԼ0:48:06
1.5222 ՌԻԱԼ0:47:07
1.5226 ՌԻԱԼ0:46:06
1.5229 ՌԻԱԼ0:45:06
1.523 ՌԻԱԼ0:44:08
1.5227 ՌԻԱԼ0:43:06
1.5228 ՌԻԱԼ0:42:06
1.5234 ՌԻԱԼ0:41:06
1.5228 ՌԻԱԼ0:40:07
1.5226 ՌԻԱԼ0:39:06
1.5222 ՌԻԱԼ0:37:06
1.5225 ՌԻԱԼ0:36:06
1.5222 ՌԻԱԼ0:35:06
1.5219 ՌԻԱԼ0:33:06
1.5221 ՌԻԱԼ0:32:06
1.5223 ՌԻԱԼ0:31:06
1.5209 ՌԻԱԼ0:30:08
1.5208 ՌԻԱԼ0:29:05
1.521 ՌԻԱԼ0:28:06
1.5209 ՌԻԱԼ0:25:07
1.5211 ՌԻԱԼ0:24:06
1.5212 ՌԻԱԼ0:23:06
1.521 ՌԻԱԼ0:22:06
1.5211 ՌԻԱԼ0:21:06
1.5207 ՌԻԱԼ0:20:07
1.5209 ՌԻԱԼ0:18:06
1.5202 ՌԻԱԼ0:17:06
1.5214 ՌԻԱԼ0:16:07
1.5217 ՌԻԱԼ0:14:05
1.5215 ՌԻԱԼ0:13:07
1.5211 ՌԻԱԼ0:12:09
1.521 ՌԻԱԼ0:11:07
1.5213 ՌԻԱԼ0:10:08
1.5212 ՌԻԱԼ0:09:06
1.5217 ՌԻԱԼ0:08:06
1.5215 ՌԻԱԼ0:07:05
1.5217 ՌԻԱԼ0:06:07
1.5216 ՌԻԱԼ0:05:08
1.5217 ՌԻԱԼ0:04:25
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ