TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

NEO

  • Վերջինը10.772
  • Բարձր10.984
  • Ցածր10.772
  • Առավելագույն տատանում0.07
  • Առավելագույն տատանումները%1.27%
  • Բացեք10.930
  • Ժամանակը00:43:06
  • Երեկ10.905
  • Փոխել%1.23%
  • Փոփոխություն0.133

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը NEO

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը NEO

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
10.772 ՌԻԱԼ0:43:06
10.785 ՌԻԱԼ0:42:06
10.806 ՌԻԱԼ0:41:05
10.833 ՌԻԱԼ0:40:07
10.826 ՌԻԱԼ0:39:06
10.889 ՌԻԱԼ0:38:06
10.883 ՌԻԱԼ0:36:06
10.909 ՌԻԱԼ0:35:06
10.984 ՌԻԱԼ0:34:06
10.983 ՌԻԱԼ0:33:06
10.978 ՌԻԱԼ0:32:06
10.97 ՌԻԱԼ0:31:06
10.977 ՌԻԱԼ0:30:08
10.955 ՌԻԱԼ0:29:05
10.953 ՌԻԱԼ0:28:06
10.955 ՌԻԱԼ0:27:06
10.948 ՌԻԱԼ0:26:06
10.941 ՌԻԱԼ0:25:06
10.951 ՌԻԱԼ0:24:06
10.943 ՌԻԱԼ0:23:06
10.938 ՌԻԱԼ0:22:06
10.943 ՌԻԱԼ0:21:06
10.938 ՌԻԱԼ0:20:06
10.937 ՌԻԱԼ0:19:05
10.939 ՌԻԱԼ0:18:05
10.95 ՌԻԱԼ0:17:06
10.943 ՌԻԱԼ0:16:06
10.944 ՌԻԱԼ0:15:06
10.939 ՌԻԱԼ0:14:07
10.947 ՌԻԱԼ0:13:07
10.941 ՌԻԱԼ0:12:06
10.932 ՌԻԱԼ0:11:06
10.937 ՌԻԱԼ0:10:07
10.929 ՌԻԱԼ0:09:05
10.932 ՌԻԱԼ0:08:06
10.934 ՌԻԱԼ0:05:07
10.937 ՌԻԱԼ0:04:06
10.947 ՌԻԱԼ0:03:07
10.930 ՌԻԱԼ0:02:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ