TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

شکر

  • Վերջինը11.64
  • Բարձր11.66
  • Ցածր11.45
  • Առավելագույն տատանում0.05
  • Առավելագույն տատանումները%1.22%
  • Բացեք11.61
  • Ժամանակը20:49:15
  • Երեկ11.59
  • Փոխել%0.43%
  • Փոփոխություն0.05

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը شکر

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը شکر

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
11.64 ՌԻԱԼ20:49:15
11.64 ՌԻԱԼ20:49:14
11.63 ՌԻԱԼ20:47:47
11.66 ՌԻԱԼ20:46:31
11.64 ՌԻԱԼ20:45:16
11.66 ՌԻԱԼ20:44:02
11.64 ՌԻԱԼ20:42:58
11.66 ՌԻԱԼ20:39:48
11.65 ՌԻԱԼ20:39:32
11.66 ՌԻԱԼ20:37:45
11.64 ՌԻԱԼ20:33:24
11.61 ՌԻԱԼ20:29:37
11.62 ՌԻԱԼ20:26:05
11.59 ՌԻԱԼ20:23:54
11.61 ՌԻԱԼ20:19:22
11.62 ՌԻԱԼ20:18:14
11.62 ՌԻԱԼ20:18:14
11.63 ՌԻԱԼ20:17:03
11.62 ՌԻԱԼ20:14:38
11.63 ՌԻԱԼ20:09:25
11.62 ՌԻԱԼ20:04:16
11.63 ՌԻԱԼ20:01:01
11.62 ՌԻԱԼ19:53:22
11.61 ՌԻԱԼ19:52:43
11.59 ՌԻԱԼ19:51:44
11.62 ՌԻԱԼ19:49:20
11.61 ՌԻԱԼ19:48:53
11.62 ՌԻԱԼ19:43:48
11.64 ՌԻԱԼ19:43:25
11.66 ՌԻԱԼ19:42:54
11.64 ՌԻԱԼ19:42:29
11.63 ՌԻԱԼ19:41:26
11.64 ՌԻԱԼ19:39:12
11.64 ՌԻԱԼ19:39:12
11.66 ՌԻԱԼ19:38:23
11.64 ՌԻԱԼ19:35:27
11.65 ՌԻԱԼ19:34:48
11.64 ՌԻԱԼ19:34:33
11.63 ՌԻԱԼ19:34:25
11.64 ՌԻԱԼ19:30:17
11.62 ՌԻԱԼ19:22:27
11.59 ՌԻԱԼ19:17:26
11.57 ՌԻԱԼ19:14:38
11.59 ՌԻԱԼ19:11:14
11.57 ՌԻԱԼ19:08:32
11.55 ՌԻԱԼ19:01:00
11.54 ՌԻԱԼ18:54:28
11.52 ՌԻԱԼ18:51:53
11.54 ՌԻԱԼ18:49:29
11.52 ՌԻԱԼ18:48:57
11.54 ՌԻԱԼ18:46:25
11.52 ՌԻԱԼ18:39:56
11.53 ՌԻԱԼ18:39:43
11.52 ՌԻԱԼ18:34:13
11.54 ՌԻԱԼ18:33:24
11.5 ՌԻԱԼ18:28:51
11.52 ՌԻԱԼ18:19:19
11.5 ՌԻԱԼ18:17:23
11.54 ՌԻԱԼ18:15:47
11.52 ՌԻԱԼ18:15:15
11.52 ՌԻԱԼ18:15:14
11.5 ՌԻԱԼ18:09:15
11.5 ՌԻԱԼ18:09:14
11.54 ՌԻԱԼ18:05:37
11.57 ՌԻԱԼ18:04:58
11.54 ՌԻԱԼ18:03:42
11.52 ՌԻԱԼ17:59:43
11.54 ՌԻԱԼ17:55:13
11.54 ՌԻԱԼ17:55:12
11.55 ՌԻԱԼ17:54:42
11.54 ՌԻԱԼ17:52:21
11.57 ՌԻԱԼ17:51:43
11.55 ՌԻԱԼ17:50:15
11.54 ՌԻԱԼ17:47:42
11.52 ՌԻԱԼ17:46:28
11.5 ՌԻԱԼ17:43:32
11.52 ՌԻԱԼ17:43:24
11.5 ՌԻԱԼ17:41:24
11.48 ՌԻԱԼ17:39:36
11.5 ՌԻԱԼ17:38:42
11.52 ՌԻԱԼ17:37:03
11.5 ՌԻԱԼ17:31:23
11.48 ՌԻԱԼ17:26:30
11.45 ՌԻԱԼ17:24:58
11.46 ՌԻԱԼ17:22:56
11.48 ՌԻԱԼ17:20:23
11.5 ՌԻԱԼ17:19:45
11.48 ՌԻԱԼ17:16:43
11.46 ՌԻԱԼ17:15:14
11.46 ՌԻԱԼ17:15:14
11.48 ՌԻԱԼ17:07:00
11.5 ՌԻԱԼ17:04:14
11.5 ՌԻԱԼ17:04:14
11.55 ՌԻԱԼ17:02:16
11.54 ՌԻԱԼ16:57:56
11.52 ՌԻԱԼ16:56:57
11.54 ՌԻԱԼ16:55:56
11.51 ՌԻԱԼ16:55:12
11.52 ՌԻԱԼ16:54:57
11.54 ՌԻԱԼ16:52:53
11.52 ՌԻԱԼ16:51:43
11.54 ՌԻԱԼ16:42:23
11.52 ՌԻԱԼ16:41:24
11.54 ՌԻԱԼ16:40:22
11.52 ՌԻԱԼ16:39:35
11.53 ՌԻԱԼ16:39:23
11.52 ՌԻԱԼ16:39:18
11.53 ՌԻԱԼ16:39:00
11.52 ՌԻԱԼ16:37:42
11.54 ՌԻԱԼ16:34:21
11.55 ՌԻԱԼ16:33:12
11.57 ՌԻԱԼ16:24:42
11.55 ՌԻԱԼ16:22:57
11.54 ՌԻԱԼ16:16:50
11.55 ՌԻԱԼ16:09:26
11.56 ՌԻԱԼ16:08:20
11.57 ՌԻԱԼ16:05:28
11.55 ՌԻԱԼ16:02:13
11.54 ՌԻԱԼ15:58:43
11.55 ՌԻԱԼ15:57:29
11.54 ՌԻԱԼ15:55:16
11.55 ՌԻԱԼ15:54:46
11.54 ՌԻԱԼ15:54:24
11.55 ՌԻԱԼ15:52:58
11.54 ՌԻԱԼ15:51:52
11.52 ՌԻԱԼ15:48:47
11.54 ՌԻԱԼ15:46:28
11.53 ՌԻԱԼ15:45:18
11.52 ՌԻԱԼ15:44:55
11.54 ՌԻԱԼ15:42:43
11.52 ՌԻԱԼ15:31:21
11.51 ՌԻԱԼ15:30:14
11.51 ՌԻԱԼ15:30:14
11.5 ՌԻԱԼ15:28:48
11.48 ՌԻԱԼ15:11:24
11.46 ՌԻԱԼ15:09:38
11.48 ՌԻԱԼ15:00:16
11.48 ՌԻԱԼ15:00:16
11.46 ՌԻԱԼ14:58:34
11.48 ՌԻԱԼ14:49:54
11.47 ՌԻԱԼ14:49:34
11.46 ՌԻԱԼ14:48:59
11.48 ՌԻԱԼ14:38:18
11.5 ՌԻԱԼ14:35:12
11.5 ՌԻԱԼ14:35:11
11.52 ՌԻԱԼ14:18:22
11.54 ՌԻԱԼ14:00:42
11.52 ՌԻԱԼ13:51:49
11.54 ՌԻԱԼ13:13:21
11.52 ՌԻԱԼ13:09:08
11.52 ՌԻԱԼ13:09:08
11.54 ՌԻԱԼ13:04:45
11.52 ՌԻԱԼ13:03:27
11.54 ՌԻԱԼ12:38:20
11.52 ՌԻԱԼ12:33:59
11.5 ՌԻԱԼ12:29:57
11.48 ՌԻԱԼ12:27:28
11.46 ՌԻԱԼ12:24:53
11.5 ՌԻԱԼ12:23:09
11.48 ՌԻԱԼ12:20:15
11.52 ՌԻԱԼ12:19:26
11.54 ՌԻԱԼ12:07:59
11.59 ՌԻԱԼ12:02:59
11.61 ՌԻԱԼ12:00:58
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ