TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Oats

  • Վերջինը310.7
  • Բարձր311.3
  • Ցածր307.9
  • Առավելագույն տատանում0.8
  • Առավելագույն տատանումները%0.1%
  • Բացեք307.9
  • Ժամանակը14:25:17
  • Երեկ307.8
  • Փոխել%0.94%
  • Փոփոխություն2.9

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Oats

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Oats

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
310.7 ՌԻԱԼ14:25:17
310.7 ՌԻԱԼ14:25:16
310.6 ՌԻԱԼ14:13:45
310.7 ՌԻԱԼ13:57:15
310.7 ՌԻԱԼ13:57:14
310.8 ՌԻԱԼ13:53:24
310.6 ՌԻԱԼ13:53:15
310.6 ՌԻԱԼ13:53:15
310.7 ՌԻԱԼ13:44:22
310.8 ՌԻԱԼ13:02:16
310.7 ՌԻԱԼ12:51:14
310.6 ՌԻԱԼ12:23:13
310.6 ՌԻԱԼ12:23:13
310.1 ՌԻԱԼ12:08:23
310.3 ՌԻԱԼ10:30:31
310.1 ՌԻԱԼ10:29:42
310.3 ՌԻԱԼ8:18:20
310.2 ՌԻԱԼ8:16:14
310.3 ՌԻԱԼ8:03:41
310.8 ՌԻԱԼ8:02:19
310.7 ՌԻԱԼ7:44:13
310.4 ՌԻԱԼ7:41:20
310.6 ՌԻԱԼ7:41:09
310.4 ՌԻԱԼ7:37:10
310.2 ՌԻԱԼ7:28:24
310.3 ՌԻԱԼ6:57:19
310.1 ՌԻԱԼ6:57:08
310.5 ՌԻԱԼ6:56:53
310.4 ՌԻԱԼ6:56:39
310 ՌԻԱԼ6:56:19
310.1 ՌԻԱԼ6:52:14
310.3 ՌԻԱԼ6:49:58
310.6 ՌԻԱԼ6:49:40
310.7 ՌԻԱԼ6:49:27
310.4 ՌԻԱԼ6:40:41
310.5 ՌԻԱԼ6:29:32
311 ՌԻԱԼ6:13:12
311.3 ՌԻԱԼ6:00:24
311.1 ՌԻԱԼ5:58:15
311 ՌԻԱԼ5:57:19
310.9 ՌԻԱԼ5:56:57
311 ՌԻԱԼ5:56:40
310.2 ՌԻԱԼ5:52:08
310.2 ՌԻԱԼ5:52:07
310.3 ՌԻԱԼ5:30:36
310.2 ՌԻԱԼ5:27:07
310.2 ՌԻԱԼ5:27:07
310.3 ՌԻԱԼ5:25:34
310.4 ՌԻԱԼ5:22:29
310.1 ՌԻԱԼ5:19:54
310.2 ՌԻԱԼ5:19:09
310.3 ՌԻԱԼ5:17:46
310.2 ՌԻԱԼ5:17:31
309.8 ՌԻԱԼ5:17:27
309.6 ՌԻԱԼ5:17:19
309.7 ՌԻԱԼ5:17:07
309.7 ՌԻԱԼ5:17:06
309.1 ՌԻԱԼ5:05:44
309 ՌԻԱԼ4:54:40
309.1 ՌԻԱԼ4:54:09
309 ՌԻԱԼ4:45:43
308.6 ՌԻԱԼ4:42:57
308.7 ՌԻԱԼ4:42:30
308.6 ՌԻԱԼ4:41:13
308.5 ՌԻԱԼ4:41:06
308.5 ՌԻԱԼ4:41:06
308.4 ՌԻԱԼ4:38:29
308.5 ՌԻԱԼ4:38:20
308.4 ՌԻԱԼ4:38:12
308.2 ՌԻԱԼ4:37:06
308.2 ՌԻԱԼ4:37:05
308.4 ՌԻԱԼ4:34:17
308.2 ՌԻԱԼ4:31:09
307.9 ՌԻԱԼ4:30:39
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ