TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Lumber

  • Վերջինը373.1
  • Բարձր373.1
  • Ցածր372.65
  • Առավելագույն տատանում0.45
  • Առավելագույն տատանումները%0%
  • Բացեք372.65
  • Ժամանակը15:37:01
  • Երեկ366
  • Փոխել%1.94%
  • Փոփոխություն7.1

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Lumber

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Lumber

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
373.1 ՌԻԱԼ15:37:01
372.65 ՌԻԱԼ15:31:18
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ