TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Bovespa

  • Վերջինը95931.3
  • Բարձր97355.75
  • Ցածր93382.91
  • Առավելագույն տատանում2,745.55
  • Առավելագույն տատանումները%1.14%
  • Բացեք93,382.91
  • Ժամանակը21:15:14
  • Երեկ93,524.51
  • Փոխել%2.57%
  • Փոփոխություն2,406.79

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Bovespa

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Bovespa

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
95,931.3 ՌԻԱԼ21:15:14
95,980.87 ՌԻԱԼ21:11:13
95,999.3 ՌԻԱԼ21:09:13
96,048.29 ՌԻԱԼ21:05:13
96,068.05 ՌԻԱԼ21:03:14
96,159.4 ՌԻԱԼ21:01:15
96,230.97 ՌԻԱԼ20:59:12
96,305.75 ՌԻԱԼ20:57:15
96,351.26 ՌԻԱԼ20:55:15
96,298.4 ՌԻԱԼ20:54:11
96,312.79 ՌԻԱԼ20:53:13
96,318.56 ՌԻԱԼ20:52:15
96,208.06 ՌԻԱԼ20:50:15
96,305.98 ՌԻԱԼ20:49:15
96,271.92 ՌԻԱԼ20:47:16
96,234.28 ՌԻԱԼ20:45:13
96,205.13 ՌԻԱԼ20:44:16
96,224.71 ՌԻԱԼ20:43:15
96,243.41 ՌԻԱԼ20:42:16
96,234.31 ՌԻԱԼ20:40:16
96,207.73 ՌԻԱԼ20:39:14
96,243.15 ՌԻԱԼ20:38:17
96,158.58 ՌԻԱԼ20:35:15
96,096.37 ՌԻԱԼ20:34:13
96,096.33 ՌԻԱԼ20:30:18
96,247.93 ՌԻԱԼ20:26:13
96,352.22 ՌԻԱԼ20:24:13
96,440.87 ՌԻԱԼ20:20:14
96,463.57 ՌԻԱԼ20:19:12
96,627.86 ՌԻԱԼ20:18:13
96,516.7 ՌԻԱԼ20:15:14
96,479.95 ՌԻԱԼ20:11:11
96,352.76 ՌԻԱԼ20:09:13
96,316.07 ՌԻԱԼ20:05:15
96,334.74 ՌԻԱԼ20:03:16
96,318.63 ՌԻԱԼ20:01:17
96,308.65 ՌԻԱԼ20:00:30
96,261.76 ՌԻԱԼ19:59:10
96,319.25 ՌԻԱԼ19:57:14
96,389.59 ՌԻԱԼ19:54:14
96,381.01 ՌԻԱԼ19:53:14
96,384.71 ՌԻԱԼ19:52:14
96,607.2 ՌԻԱԼ19:50:13
96,624.56 ՌԻԱԼ19:49:12
96,525.43 ՌԻԱԼ19:47:15
96,481.91 ՌԻԱԼ19:45:12
96,409.95 ՌԻԱԼ19:44:11
96,324.29 ՌԻԱԼ19:43:14
96,337.39 ՌԻԱԼ19:42:17
96,393.15 ՌԻԱԼ19:40:15
96,400.21 ՌԻԱԼ19:39:13
96,368.8 ՌԻԱԼ19:38:14
96,320.41 ՌԻԱԼ19:35:14
96,323.55 ՌԻԱԼ19:34:12
96,153.01 ՌԻԱԼ19:31:15
96,226.82 ՌԻԱԼ19:29:11
96,149.15 ՌԻԱԼ19:27:15
95,843.14 ՌԻԱԼ19:24:12
95,696.36 ՌԻԱԼ19:20:13
95,797.74 ՌԻԱԼ19:19:12
95,850.32 ՌԻԱԼ19:17:12
95,859.24 ՌԻԱԼ19:15:14
95,793.01 ՌԻԱԼ19:11:13
95,615.24 ՌԻԱԼ19:09:12
95,712.98 ՌԻԱԼ19:05:13
96,058.64 ՌԻԱԼ19:04:15
96,207.72 ՌԻԱԼ19:01:15
96,160.97 ՌԻԱԼ18:59:11
96,343.66 ՌԻԱԼ18:57:12
96,327.98 ՌԻԱԼ18:55:11
96,414.74 ՌԻԱԼ18:54:12
96,384.14 ՌԻԱԼ18:53:12
96,307.28 ՌԻԱԼ18:52:12
96,367.5 ՌԻԱԼ18:50:13
96,260.19 ՌԻԱԼ18:49:12
96,335.91 ՌԻԱԼ18:47:14
96,354.28 ՌԻԱԼ18:45:12
96,317.18 ՌԻԱԼ18:44:12
96,376.5 ՌԻԱԼ18:43:12
96,473.58 ՌԻԱԼ18:42:13
96,640.26 ՌԻԱԼ18:40:14
96,522.2 ՌԻԱԼ18:39:11
96,558.92 ՌԻԱԼ18:38:12
96,686.54 ՌԻԱԼ18:35:15
96,770.84 ՌԻԱԼ18:34:14
96,914.09 ՌԻԱԼ18:31:14
96,957.51 ՌԻԱԼ18:29:11
97,050.33 ՌԻԱԼ18:26:12
97,046.12 ՌԻԱԼ18:24:10
97,355.75 ՌԻԱԼ18:20:14
97,280.08 ՌԻԱԼ18:19:12
97,223.24 ՌԻԱԼ18:18:13
96,880.68 ՌԻԱԼ18:15:11
96,908.9 ՌԻԱԼ18:11:13
96,975.17 ՌԻԱԼ18:10:14
96,923.3 ՌԻԱԼ18:08:14
97,095.53 ՌԻԱԼ18:05:15
97,005.41 ՌԻԱԼ18:03:16
97,179.65 ՌԻԱԼ18:01:16
97,075.93 ՌԻԱԼ18:00:23
97,027.33 ՌԻԱԼ17:59:11
94,281.78 ՌԻԱԼ17:57:11
94,243.35 ՌԻԱԼ17:55:12
93,909.35 ՌԻԱԼ17:54:11
93,924.56 ՌԻԱԼ17:53:13
93,877.47 ՌԻԱԼ17:52:13
93,828.61 ՌԻԱԼ0:59:04
93,806.3 ՌԻԱԼ0:57:05
93,805.6 ՌԻԱԼ0:55:05
93,748.3 ՌԻԱԼ0:54:04
93,723.85 ՌԻԱԼ0:42:05
93,687.3 ՌԻԱԼ0:40:05
93,696.85 ՌԻԱԼ0:39:05
93,717.61 ՌԻԱԼ0:38:06
93,774.27 ՌԻԱԼ0:35:05
93,764.44 ՌԻԱԼ0:34:05
93,677.31 ՌԻԱԼ0:31:06
93,753.18 ՌԻԱԼ0:30:06
93,755.17 ՌԻԱԼ0:28:05
93,656.18 ՌԻԱԼ0:25:04
93,544.51 ՌԻԱԼ0:21:05
93,587.75 ՌԻԱԼ0:20:05
93,555.41 ՌԻԱԼ0:18:04
93,479.17 ՌԻԱԼ0:15:04
93,426.26 ՌԻԱԼ0:12:06
93,460.74 ՌԻԱԼ0:09:04
93,441.87 ՌԻԱԼ0:06:05
93,382.91 ՌԻԱԼ0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ