TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

ATX

  • Վերջինը2388.91
  • Բարձր2394.33
  • Ցածր2337.64
  • Առավելագույն տատանում14.32
  • Առավելագույն տատանումները%2.15%
  • Բացեք2,352.87
  • Ժամանակը20:24:14
  • Երեկ2,366.48
  • Փոխել%0.95%
  • Փոփոխություն22.43

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը ATX

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը ATX

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
2,388.91 ՌԻԱԼ20:24:14
2,384.81 ՌԻԱԼ20:18:15
2,384.78 ՌԻԱԼ20:15:13
2,381.96 ՌԻԱԼ20:10:16
2,382.61 ՌԻԱԼ20:08:17
2,382.15 ՌԻԱԼ20:05:18
2,384.92 ՌԻԱԼ20:03:16
2,384.33 ՌԻԱԼ20:01:20
2,386.69 ՌԻԱԼ19:59:14
2,388.24 ՌԻԱԼ19:57:14
2,386.64 ՌԻԱԼ19:55:16
2,387.04 ՌԻԱԼ19:54:15
2,388.67 ՌԻԱԼ19:53:13
2,388.41 ՌԻԱԼ19:52:15
2,387.48 ՌԻԱԼ19:50:16
2,384.28 ՌԻԱԼ19:49:13
2,382.02 ՌԻԱԼ19:48:14
2,381.65 ՌԻԱԼ19:47:14
2,383.23 ՌԻԱԼ19:45:14
2,384.59 ՌԻԱԼ19:44:14
2,384.74 ՌԻԱԼ19:43:15
2,383.76 ՌԻԱԼ19:42:17
2,386.21 ՌԻԱԼ19:40:16
2,388.08 ՌԻԱԼ19:39:12
2,386.84 ՌԻԱԼ19:38:13
2,387.38 ՌԻԱԼ19:35:16
2,382.79 ՌԻԱԼ19:34:16
2,384.8 ՌԻԱԼ19:31:15
2,383.05 ՌԻԱԼ19:29:13
2,381.34 ՌԻԱԼ19:24:14
2,377.51 ՌԻԱԼ19:21:15
2,378.8 ՌԻԱԼ19:19:14
2,375.86 ՌԻԱԼ19:17:15
2,374.67 ՌԻԱԼ19:15:14
2,372.98 ՌԻԱԼ19:10:17
2,374.38 ՌԻԱԼ19:09:13
2,377.24 ՌԻԱԼ19:05:16
2,376.79 ՌԻԱԼ19:04:15
2,370.81 ՌԻԱԼ19:00:21
2,371.33 ՌԻԱԼ18:59:12
2,371.04 ՌԻԱԼ18:57:13
2,372.31 ՌԻԱԼ18:55:15
2,372.39 ՌԻԱԼ18:54:12
2,371.47 ՌԻԱԼ18:53:14
2,372.93 ՌԻԱԼ18:52:14
2,373.36 ՌԻԱԼ18:50:15
2,374.65 ՌԻԱԼ18:49:13
2,374.28 ՌԻԱԼ18:47:15
2,374.47 ՌԻԱԼ18:45:12
2,373.67 ՌԻԱԼ18:44:13
2,372.73 ՌԻԱԼ18:43:15
2,369.87 ՌԻԱԼ18:42:13
2,371.96 ՌԻԱԼ18:40:15
2,371.59 ՌԻԱԼ18:39:12
2,369.29 ՌԻԱԼ18:38:13
2,364.39 ՌԻԱԼ18:35:15
2,364.96 ՌԻԱԼ18:34:13
2,365.9 ՌԻԱԼ18:30:20
2,362.94 ՌԻԱԼ18:26:13
2,362.92 ՌԻԱԼ18:24:12
2,369.72 ՌԻԱԼ18:20:16
2,371.12 ՌԻԱԼ18:19:12
2,371.04 ՌԻԱԼ18:18:13
2,373.61 ՌԻԱԼ18:15:16
2,379 ՌԻԱԼ18:10:17
2,379.37 ՌԻԱԼ18:08:14
2,376.52 ՌԻԱԼ18:05:15
2,377.34 ՌԻԱԼ18:04:14
2,372.05 ՌԻԱԼ18:01:25
2,368.69 ՌԻԱԼ17:59:12
2,368.49 ՌԻԱԼ17:57:13
2,368.19 ՌԻԱԼ17:55:13
2,366.24 ՌԻԱԼ17:54:13
2,366.78 ՌԻԱԼ17:53:13
2,363.3 ՌԻԱԼ17:50:16
2,359.8 ՌԻԱԼ17:49:12
2,360.74 ՌԻԱԼ17:47:13
2,358.35 ՌԻԱԼ17:45:12
2,356.25 ՌԻԱԼ17:44:13
2,354.29 ՌԻԱԼ17:43:15
2,354.07 ՌԻԱԼ17:42:15
2,355.04 ՌԻԱԼ17:40:14
2,353.3 ՌԻԱԼ17:39:14
2,354.25 ՌԻԱԼ17:38:14
2,354.01 ՌԻԱԼ17:35:14
2,356.63 ՌԻԱԼ17:34:12
2,354.79 ՌԻԱԼ17:31:14
2,355.3 ՌԻԱԼ17:30:16
2,369.16 ՌԻԱԼ17:27:13
2,366.11 ՌԻԱԼ17:24:12
2,366.29 ՌԻԱԼ17:20:14
2,367.47 ՌԻԱԼ17:19:13
2,372.99 ՌԻԱԼ17:18:13
2,374.73 ՌԻԱԼ17:15:14
2,377.83 ՌԻԱԼ17:10:14
2,374.35 ՌԻԱԼ17:08:13
2,375.86 ՌԻԱԼ17:05:13
2,372.09 ՌԻԱԼ17:03:16
2,373.6 ՌԻԱԼ17:01:15
2,372.31 ՌԻԱԼ16:59:11
2,380 ՌԻԱԼ16:57:13
2,383.66 ՌԻԱԼ16:55:13
2,384.19 ՌԻԱԼ16:54:11
2,384.9 ՌԻԱԼ16:53:12
2,385.14 ՌԻԱԼ16:50:13
2,387.13 ՌԻԱԼ16:49:11
2,391.28 ՌԻԱԼ16:47:13
2,391.82 ՌԻԱԼ16:45:13
2,391.91 ՌԻԱԼ16:44:12
2,394.33 ՌԻԱԼ16:42:13
2,391.46 ՌԻԱԼ16:40:14
2,389.03 ՌԻԱԼ16:39:10
2,383.27 ՌԻԱԼ16:38:12
2,378.07 ՌԻԱԼ16:35:13
2,376.32 ՌԻԱԼ16:34:14
2,362.71 ՌԻԱԼ16:31:11
2,360.65 ՌԻԱԼ16:29:11
2,362.21 ՌԻԱԼ16:26:10
2,361.53 ՌԻԱԼ16:24:10
2,360 ՌԻԱԼ16:20:12
2,360.41 ՌԻԱԼ16:19:10
2,360.07 ՌԻԱԼ16:18:12
2,360.86 ՌԻԱԼ16:16:11
2,361.12 ՌԻԱԼ16:15:11
2,360.88 ՌԻԱԼ16:10:14
2,361.9 ՌԻԱԼ16:08:11
2,362.46 ՌԻԱԼ16:05:12
2,363.14 ՌԻԱԼ16:04:11
2,360.87 ՌԻԱԼ16:01:14
2,358.79 ՌԻԱԼ15:59:11
2,359.77 ՌԻԱԼ15:57:11
2,361.78 ՌԻԱԼ15:55:10
2,360.11 ՌԻԱԼ15:54:11
2,361.04 ՌԻԱԼ15:53:11
2,361.4 ՌԻԱԼ15:50:14
2,362.06 ՌԻԱԼ15:49:10
2,360.42 ՌԻԱԼ15:47:11
2,360.46 ՌԻԱԼ15:45:11
2,359.86 ՌԻԱԼ15:44:11
2,358.92 ՌԻԱԼ15:43:12
2,359.6 ՌԻԱԼ15:42:11
2,359.98 ՌԻԱԼ15:40:13
2,359.58 ՌԻԱԼ15:39:10
2,359.67 ՌԻԱԼ15:38:12
2,359.59 ՌԻԱԼ15:35:14
2,359.77 ՌԻԱԼ15:34:12
2,363.88 ՌԻԱԼ15:31:14
2,364.17 ՌԻԱԼ15:30:14
2,362.98 ՌԻԱԼ15:26:09
2,360.94 ՌԻԱԼ15:24:11
2,362.74 ՌԻԱԼ15:20:14
2,362.5 ՌԻԱԼ15:19:11
2,363.85 ՌԻԱԼ15:17:12
2,360.42 ՌԻԱԼ15:15:11
2,363.6 ՌԻԱԼ15:11:10
2,356.08 ՌԻԱԼ15:09:10
2,355.97 ՌԻԱԼ15:05:11
2,354.19 ՌԻԱԼ15:04:11
2,354.05 ՌԻԱԼ15:01:12
2,352.75 ՌԻԱԼ15:00:18
2,352.46 ՌԻԱԼ14:59:11
2,348.05 ՌԻԱԼ14:57:10
2,348.42 ՌԻԱԼ14:55:12
2,348.84 ՌԻԱԼ14:54:11
2,347.78 ՌԻԱԼ14:53:11
2,347.71 ՌԻԱԼ14:52:10
2,348.41 ՌԻԱԼ14:50:11
2,348.4 ՌԻԱԼ14:47:10
2,349.54 ՌԻԱԼ14:45:12
2,350.71 ՌԻԱԼ14:44:10
2,348.82 ՌԻԱԼ14:43:11
2,353.46 ՌԻԱԼ14:42:11
2,351.8 ՌԻԱԼ14:40:12
2,350.8 ՌԻԱԼ14:39:11
2,350.45 ՌԻԱԼ14:38:11
2,345.36 ՌԻԱԼ14:35:12
2,346.45 ՌԻԱԼ14:34:10
2,349.02 ՌԻԱԼ14:31:12
2,349.05 ՌԻԱԼ14:29:10
2,351.2 ՌԻԱԼ14:26:10
2,353.51 ՌԻԱԼ14:24:09
2,349.09 ՌԻԱԼ14:20:12
2,349.78 ՌԻԱԼ14:19:10
2,349.75 ՌԻԱԼ14:18:10
2,349.56 ՌԻԱԼ14:15:11
2,354.18 ՌԻԱԼ14:11:10
2,357.11 ՌԻԱԼ14:09:12
2,359.63 ՌԻԱԼ14:05:11
2,361.72 ՌԻԱԼ14:03:11
2,363.77 ՌԻԱԼ14:01:12
2,366.58 ՌԻԱԼ13:59:11
2,365.35 ՌԻԱԼ13:57:11
2,363.93 ՌԻԱԼ13:55:11
2,362.97 ՌԻԱԼ13:54:11
2,363.09 ՌԻԱԼ13:53:11
2,362.92 ՌԻԱԼ13:52:12
2,363.43 ՌԻԱԼ13:50:12
2,365.98 ՌԻԱԼ13:49:10
2,367.72 ՌԻԱԼ13:47:10
2,370.45 ՌԻԱԼ13:45:11
2,371.25 ՌԻԱԼ13:44:09
2,372.87 ՌԻԱԼ13:43:11
2,372.85 ՌԻԱԼ13:42:11
2,373.64 ՌԻԱԼ13:40:11
2,373.09 ՌԻԱԼ13:39:10
2,372.67 ՌԻԱԼ13:38:10
2,368.96 ՌԻԱԼ13:35:12
2,369.27 ՌԻԱԼ13:34:10
2,372.92 ՌԻԱԼ13:31:11
2,373.32 ՌԻԱԼ13:30:14
2,372.37 ՌԻԱԼ13:26:10
2,375.79 ՌԻԱԼ13:24:10
2,378.48 ՌԻԱԼ13:20:11
2,379.09 ՌԻԱԼ13:18:11
2,381.12 ՌԻԱԼ13:15:10
2,377.54 ՌԻԱԼ13:11:09
2,376.34 ՌԻԱԼ13:09:08
2,371.67 ՌԻԱԼ13:05:10
2,372.67 ՌԻԱԼ13:03:12
2,376.42 ՌԻԱԼ13:00:14
2,378.74 ՌԻԱԼ12:59:11
2,375.87 ՌԻԱԼ12:57:11
2,375.92 ՌԻԱԼ12:55:11
2,373.96 ՌԻԱԼ12:54:09
2,370.99 ՌԻԱԼ12:53:09
2,367.19 ՌԻԱԼ12:50:11
2,367.96 ՌԻԱԼ12:49:09
2,367.11 ՌԻԱԼ12:47:08
2,364.59 ՌԻԱԼ12:45:10
2,364.25 ՌԻԱԼ12:44:09
2,362.54 ՌԻԱԼ12:43:09
2,366.02 ՌԻԱԼ12:42:09
2,364.86 ՌԻԱԼ12:40:12
2,361.82 ՌԻԱԼ12:39:09
2,362.46 ՌԻԱԼ12:38:09
2,361.65 ՌԻԱԼ12:35:11
2,357.45 ՌԻԱԼ12:31:10
2,354.68 ՌԻԱԼ12:29:09
2,352.84 ՌԻԱԼ12:26:10
2,352.82 ՌԻԱԼ12:24:09
2,352.44 ՌԻԱԼ12:19:08
2,353.56 ՌԻԱԼ12:17:09
2,351.76 ՌԻԱԼ12:15:09
2,349.26 ՌԻԱԼ12:11:10
2,350.68 ՌԻԱԼ12:09:10
2,357.12 ՌԻԱԼ12:06:10
2,359.43 ՌԻԱԼ12:05:10
2,360.58 ՌԻԱԼ12:04:10
2,361.67 ՌԻԱԼ12:01:10
2,355.33 ՌԻԱԼ11:59:08
2,344.1 ՌԻԱԼ11:57:11
2,345.89 ՌԻԱԼ11:55:10
2,348.59 ՌԻԱԼ11:54:08
2,350.17 ՌԻԱԼ11:53:07
2,350.21 ՌԻԱԼ11:52:09
2,337.64 ՌԻԱԼ11:50:11
2,338.55 ՌԻԱԼ11:49:09
2,352.87 ՌԻԱԼ11:47:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ